Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1971 m. 2 Vasaris
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Iš A. Baranausko draudžiamų eilėraščių ......................................................... 49
Žlt. — "Kad tu, gude, nesulauktum" ............................................................... 50
Vytautas Vaitiekūnas — 1970 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj ............... 52
Juozas Jakštas — Prie Lietuvos karalių bylos ................................................ 59
Janina Degutytė — Eilėraščiai.......................................................................... 63
Pranas Visvydas — J. Degutytės ir J. Vaičiūnaitės kūryba ........................... 65
Stanislaiv Mackiemicz — Aniuta (apie Dostojevskį), vertė J. Kėkštas......... 68
Pr. Dom. Girdžius — Šiaudiniai protagonistai.................................................. 70

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Stasys Barzdukas — Bendruomenės ir organizacijų klausimu ...................... 75

A. Zubras — Australijos Lietuvių dienos ........................................................ 77
Baltas — Baltijos studijų II konferencija......................................................... 81
Jurgis Gimbutas — Lietuviškos architektūros klausimu................................ 85
Mūsų buityje ..................................................................................................... 87

KNYGOS

Dr. J. Grinius — R. Spalio rezistencinis romanas.......................................... 89
Al. — Balio Sruogos "Radvila Perkūnas"...................................................... 91
Jonas Puzinas — J. K. Kario "Numizmatikai" pasirodžius........................... 93

Viršelio 1 psl. — 1710 metų raižinys, vaizduojąs šv. Jurgį kaip Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos patroną; 4 psl.—A. Mončys: Išsiskleidimas (medis).

Skaityti daugiau...
 
iš A. Baranausko draudžiamų eilėraščių PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Baranauskas   
Ištraukos iš A. Baranausko "Kelionės Petaburkan", represuotos jo raštų leidiny

SUDIEV, LIETUVA

Sudiev, Lietuva, man linksma buvo

Savo gyvent šalelėj,

Širdį man skaudžia, skaudžia ir griaudžia

Svetimojon važiuojant.

Kažin ar grįšiu, maž ten supūsiu

Žieminių gudų pusėj,

O ir sugrįžęs savo šalelėn

Ašarėlėm paplūsiu. . .

Skaityti daugiau...
 
Kad tu, gude, nesulauktum PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Žlt.   
Duodame "Kelionės Petaburkan" ištraukų, nors pažįstamų jau iš mokyklos suolo, viešai protestuodami prieš šio kūrinio "represavimą" (sovietiniu terminu tariant) pernai Vilniuje išleistuose Antano Baranausko raštuose. Pirmajame tome (486 psl.) pateikiama A. Baranausko poetinė kūryba: ne tik lietuviškoji, bet ir lenkiškoji (su proziniu vertimu į lietuvių kalbą); ne tik meniškai vertingieji dalykai, bet ir įvairūs proginiai eilėraščiai. Antrajame tome (570 psl.) pateikiamas poeto jaunystės dienoraštis ir nemažas pluoštas jo laiškų.

Tai reikšmingas darbas, kuriuo reikėtų tik džiaugtis. Deja, negalime tik džiaugtis, kai 1056 puslapių leidinyje nebuvo rasta vietos 22 puslapiams, kurių būtų reikėję "Kelionei Petaburkan" (14 eilėraščių ciklas, apie 700 eilučių).

Skaityti daugiau...
 
1970 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJ POLITIKOJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYTAUTAS VAITIEKŪNAS   
Lietuvos byloj praėjusių metų reikšmingiausias įvykis neabejotinai yra buvęs Simo Kudirkos lapkričio 23 šuolis į laisvę, tragiškai pasibaigęs dėl JAV pareigūnų politinių bėglių prieglaudos teisės flagrantiško laužymo.

Ligi II pas. karo pabaigos žinojom, kad politiniams bėgliams prieglaudos tarptautinė teisė — jus asilii — yra neliečiama šventenybė. Bėglių grąžinimo tarptautinė teisė — jus ex-traditii — lietė tik kriminalinius bėglius. Valstybės susitardavo, už kuriuos kriminalinius nusikaltimus ir kuria procedūra kitos valstybės teritorijoje atsiradę kriminaliniai bėgliai gali būti grąžinami, kad atsakytų savo nusikaltimo vietos teismui. Tačiau būtų buvęs tarptautinis skandalas, jei kurioj bėglių grąžinimo (ekstra-dicijos) tarptautinėj sutarty būtų numatyta grąžinti ir politinius bėglius.

Politiniai bėgliai — tai įrodymas, kad jų paliktame krašte kažkas labai negera. Prieš I pas. kąrą daugiausia politinių bėglių buvo iš carinės Rusijos. Tik sovietinė Rusija tuo atžvilgiu pralenkė carinę Rusiją.
Skaityti daugiau...
 
PRIE LIETUVOS KARALIŲ BYLOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS JAKŠTAS   
Nuo to laiko, kai dr. Pr. V. Raulinaitis paskelbė "Drauge" 1962.VI.23 straipsnį, kur įrodinėjo, jog Lietuvos D. Kunigaikštijos valdovai turėtų būti vadinami karaliais ir jų valstybė karalija, prasidėjo plunksnų kova tarp Raulinaičio šalininkų ir istorikų, įsigyvenusio palikimo gynėjų. Pradžioje ginčas vyko gan gyvai, paskui buvo kiek aptilęs, o dabar lyg vėl atsinaujino. Per tą 8 metų laiką tylus istorikas Jonas Švoba, matyti, atsidėjęs sekė tą ginčą iš spaudoje skelbiamų straipsnių ir atidžiai svarstė problemą. Po ilgo svarstymo štai išėjo į viešumą ir paskelbė ilgą rašinį "Lietuvos karalių byla" (Dirva, 1970.VIII.14, 19, 21, 26, 28).
Skaityti daugiau...
 
JANINA DEGUTYTE poezija PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JANINA DEGUTYTE   

CUKRINĖS VARPINĖS

Toks baltas gruodžio miestas —

Aukštos cukrinės varpinės,

Langai su sidabro paukščiais

Ir medžiai — sniego diemedžiai

ligi aukštų debesų.

Toks šventiškas miestas — lyg netikras.

Toks baltas —

lyg niekada nebuvo

nei suodžių,

nei kraujo.

Lyg viskas išplauta ir pateisinta.

Lyg nieko neįrašyta.

Lyg viskas dar bus.

Dar bus

Skaityti daugiau...
 
J- DEGUTYTES IR J. VAIČIŪNAITĖS KŪRYBA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PRANAS VISVYDAS   
Į dviejų poečių kūrybą pažvelgus

Lietuvos poetų pastangos išsivaduoti iš so­vietinio raugo ir pereiti į vaiskesnę vaizduotės erdvę neša vaisių mūsų literatūrai. Poezija pa­mažu atgauna ne tik skaitytojų pasitikėjimą ir meilę, bet ir grožinį magnetizmą, kurio taip sti­go pokario dešimtmetyje. "Pilietiškumas" ir so­vietinio gyvenimo lakavimas, dar vis literatūron brukamas režimo ideologų, šiandien gabes­nių poetų tarpe nyksta kaip pernykštis sniegas. Kad ir ne į visas vaizduotės viršūnes leidžiama pakilti, tačiau nuo ąžuolo šakos ar nuo pakiles­nio vizijų kraigo poetų tuo tarpu nebeveja. O tai jau didelė pažanga. Reikia tikėti, kad ji ne­bus pakirsta naujo antikūrybinio speigo.

Ypač ryškus yra dailiosios lyties lyrikių su­klestėjimas. Dar niekad Lietuvoje vienu metu nečiulbėjo tiek daug lakštingalų. Jų balso klau­sosi ne tik laisvės pasiilgęs kraštas, bet ir pla­taus pasaulio Lietuva. Skaitytojai laukia gerų rinkinių ir šiltai pasitinka iš Lietuvos kiekvieną gabesnę poezijos žvaigždę.

Skaityti daugiau...
 
ANIUTA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STANISLAW MACKIEWICZ   
Studijos apie Dostojevskį fragmentas jo mirties 90 metų sukakties proga.

Dostojevskis buvo didelis, Servanteso, Šekspyro, Voltero masto rašytojas. Šį krikščioniškąjį mąstytoją, Kristaus moralės gynėją galima statyti ne tik šalia Balzako, bet ir greta šv. Pranciškaus Asyžiečio arba Tomo Kempiečio. Savo prozinei kūrybai Dostojevskis pasirinko bulvarinio romano formą, savo rūšies kriminalinį romaną, su apgavystėm, peiliu, žmogžudyste, pinigų vagyste etc. Veik iš kiekvieno šio bažnyčios tėvo knygų lakšto žvelgia į mus Sher-locko Holmes'o nuotykių grimasa. Dostojevskis nepakentė katalikybės ir visų "jos sektų", o "katalikybės sektomis" jis vadino Liuterio, Kalvino ir anglikonų tikėjimus. "Visa tai yra blogiau negu ateizmas, — niršo užsiputojęs rašytojas, — Kristus gyvena tik stačiatikių cerkvėj". Dostojevskis niekino lenkus, šlykštėjosi žydais, neapkentė visos Vakarų Europos, mylėjo carus.

Skaityti daugiau...
 
Šiaudiniai protagonistai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DOMAS GIRDŽIUS   

Iškorijusi scenos uždanga buvo prišalusi ir ašarojo ilgais ledo varvekliais. Viename scenos krašte stovėjo kresnas Jeronimas, kitame — iš-varvėtakis Alijošius, du heroldai, laukdami ženklo trimitams pūsti, prieš prasidedant vaidinimui. Iš publikos vienas toks skurdupelis jau nuo žlie-jos ryšojo prie scenos uždangos ir laukė vaidinimo, žiūrėdamas nuo karščio paraudusiomis akimis pro Jeronimo pažastį.
— O ką ten rodys? — jaudama jovalą, pasiteiravo savo Mykolo nupilvusi boba.

Skaityti daugiau...
 
BENDRUOMENĖS IR ORGANIZACIJŲ KLAUSIMU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Stasys Barzdukas   
Atsiliepiant į "Varpo" mintis
Retai tepasirodo Varpas. Vos vienas numeris per metus. Bet jo ''Gyvenimo ir idėjų" skyrius stengiasi pasisakyti aktualiaisiais mūsų klausimais bei reikalais. Vartome 1969 pasirodžiusį 9 numerį ir džiaugiamės tomis pozityvios nuotaikos mintimis, kuriomis vertinama tautinė mūsų bendruomenė, organizacijos, spauda, paskiri asmenys. Kai kurie minčių atspalviai reikalingi išsiaiškinimo, pasitikslinimo, tad mielai jungiamės į dialogą.

Skaityti daugiau...
 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Zubras   

Australijos Lietuvių Bendruomenė pradžioje kas metai, o po 1952 kas dveji išrenka apylinkėmis krašto tarybos atstovus, kurių suvažiavimas yra vyriausias organizacijos organas, renkąs krašto valdybą ir kitus vykdomuosius veiksnius. Nuo 1954 kartu toje pačioje vietoje pravedama siauresnio ar platesnio masto kultūrinė - meninė programa. Laikas — Kalėdų šventės. Mat, čia tuo metu yra vasara, o mokyklos, įstaigos bei daugelis darboviečių atostogauja, 1970-1971 metų sąvartoje, gruodžio 26-31, tokios Lietuvių dienos vyko Melbourne. Jos buvo jubiliejinės — 20 metų ALB organizacijai.

Skaityti daugiau...
 
BALTIJOS STUDIJŲ II KONFERENCIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Baltas   

Baltijos studijų II konferencija buvo sušaukta San Jose, šalia San Francisco, 1970 lapkričio 26-29. Ji buvo vadinama antroji, kadangi laikoma tęsiniu konferencijų serijos, prasidėjusios 1968 Marylando universitete. Pirmąją konferenciją iniciatyvos sušaukti ėmėsi i agresyviausieji iš baltų — mūsų broliai latviai. Amerikos Latvių są junga, kuri ką tik buvo pravedusi daugiatūkstantinį vajų, stipriai tą savo iniciatyvą parėmė pinigais. Pirmosios konferencijos rezultatas buvo Draugijos baltų studijoms skatinti (Association for the Advancement of Baltic Studies) įkūrimas.

Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŠKOS ARCHITEKTŪROS KLAUSIMU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jurgis Gimbutas   

Prisimenant ALIAS vasarnamio konkursą

Praėjusiųjų metų pavasarį lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos suvažiavimo proga Toronte buvo pravestas lietuviško vasarnamio projektų konkursas. Jame dalyvavo tik penki architektai, atsiųsdami šešis projektus. To konkurso darbus labai jau kritiškai vertino Algimantas Banelis "Aidų" Nr. 9. Architektams priklauso teisė detaliau panagrinėti tų konkursinių vasarnamių planus bei fasadus ir vienaip ar kitaip vertinti jury komisijos sprendimą. Man, kaip lietuvių kaimo etnografinės architektūros mylėtojui, tasai vasarnamio konkursas rūpi, kaip dar vienas kvalifikuotų architektų bandymas prieiti prie lietuviškosios architektūros klausimo naujais projektais.

 

Skaityti daugiau...
 
MUSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   

Sausio 19 pasiekė viešumą žinia, kad Vilniuj nuteistas sušaudyti Vytautas Simokaitis, o jo nėščia žmona Gražina (Mickutė) nuteista 3 metams kalėti už tai, kad lapkričio 9 bandė pakelėj iš Vilniaus į Palangą nukreipti lėktuvą švedijon. Jau kitą dieną Bostone ir New Yor-ke buvo surengtos pirmosios protesto demonstracijos. Kitose kolonijose jos vyko savaitgaliu. Telegramomis kreiptasi į popiežių, JAV prezidentą ir kitus autoritetingus asmenis, kad šie savo ruožtu padėtų gelbėti V. Simokaičio gyvybę. Vėliau atėjo žinia, kad mirties bausmė V. Simokaičiui buvo pakeista 15 metų kalėjimo.

Skaityti daugiau...
 
R. SPALIO REZISTENCINIS ROMANAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Grinius   
R. Spalis, REZISTENCIJA, romanas, Cleveland 1969, Vilties leidinys, 429 psl.

Recenzento uždavinys — apie naują kūrinį pasakyti viešai savo Įspūdį bei nuomonę, ją pagrindžiant paties kūrinio duomenimis. Norint tai atlikti R. Spalio naujausio romano atžvilgiu, anas recenzento uždavinys žymiai pasunkėja dėl dviejų priežasčių. Viena, „Rezistencijos" romanas tėra tik dalis R. Spalio sumanyto plataus kūrinio, turinčio atvaizduoti nepriklausomoj Lietuvoj užaugusią kartą, kuriai lemta brandžiausius darbus atlikti, Lietuvai netekus laisvės.
Skaityti daugiau...
 
BALIO SRUOGOS "RADVILA PERKŪNAS" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė AL   

Balys Sruoga (1896.11.2 -1947.X.16)

Balio Sruogos muzikinė keturių veiksmų pjesė "Radvila Perkūnas" buvo sukurta ir pirmą kartą išleista 1935. Ji sudarė libretą J. Karnavičiaus operai, kurios premjera Kauno valstybės teatre įvyko 1937 vasario 15, Nepriklausomybės šventės išvakarėse. Pjesės autorius nebuvęs patenkintas J. Karnavičiaus operos muzika, o taip pat režisieriaus P. Olekos pastatymu. Gal būt. Tačiau publikai ta opera patiko, gal būt, kaip tik visų pirma B. Sruogos teksto dėka.

Pereitais metais Terros knygų leidykla "Radvilą Perkūną" ( Čikaga 1970, didelio formato 132 psl.) pakartojo antru leidimu. Pirmasis nedidelio tiražo leidimas seniai jau buvo išsemtas. O antrasis leidimas nė Lietuvoj nepasirodė. Nors Balio Sruogos raštai buvo ten 1957 šešiais tomais išleisti, bet "Radvila Perkūnas" nebuvo į juos įjungtas.

 


Skaityti daugiau...
 
J.K. KARIO "NUMIZMATIKAI" PASIRODŽIUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Puzinas   
Numizmatika — viena iš pagalbinių istorijos mokslo šakų, nagrinėjančių piniginių sistemų susidarymą, jų raidą, paplitimą, ryšius su kitomis piniginėmis sistemomis, monetų kalimo techniką Ir kt. Sėkmingesniam tyrimo darbui, numizmatikai ar specialūs muziejų skyriai telkia atskirų ar įvairių kraštų visokeriopą numiznę medžiagą: pačias monetas, Jų lobius, archyvinę medžiagą apie monetų kalyklas ir t.t. Ir Lietuvoje gana anksti pradėta sudarinėti numizmatų rinkinius. Turime žinių, kad XVI a. Vilniaus monetų kalykla buvo sudariusi vertingą įvairių laikotarpių monetų kolekciją.
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI PDF Spausdinti El. paštas
Po 25 dol.: Kun. dr. V. Pavalkis, Milpitas, Calif.; Pr. Averka, So. Boston, Mass.
Po 20 dol.: Juozas Baužys, Vitas Kazlauskas, Emilija Meškauskienė, A. K., Chicago, 111.; Ed. Olšauskas, Cicero, 111.; Pr. Baltakis, Adelphi, Md.; Silva Pragulba, M.D., Highland Park, Mich.; kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, N.J.; dr. J. Dėdinas, Pittsford, N.Y.; Juozas Gruodis, Monticello, N.Y.; J. Gečienė, Montreal, Que., Canada


 
"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Ant. Bertulis, Hot Springs, Ark.; J. Prakapas, Bakerfield, Calif.; J. Danis, Monterey, Calif.; V. Tuškenis, Santa Monica, Calif.; Stepas Blynas, Bridge-port, Conn..; kun. J. Grigonis, Groton, Conn.; Dzid. Giedraitis, Petras Pilka, So. Boston, Mass.; Izid. Vasyliūnas, Sommerville, Mass.; .uozas Jusys, Wcr-chester, Mass.; Pranė Balandienė, dr. V. Bublys, K. Daugvydas, Detroit, Mich.; Jonas Paovys, Grand Rapids, Mich.; kun. J. Patašius, Great Falis, Mt.; kun. J. Tautkus, Omaha, Nebr.; K. Jankūnas, Lodi, N.J.; kun. V. Pikturna, Brook-lyn, N.Y.; Alb. Elskus, kun. Ant. Kardas, N.Y.C.; J. Pažemėnas, Queens Vil-lage, N.Y.; Ant. Bridžius, Jonas Naujokaitis, Cleveland, Ohio; Jonas Cipkus, Willowick, Ohio; G. Dragūnas, Philadelphia, Pa.; J. Mališka, D.D.S.; P. Bar-teška, Montreal, Que.; J. Bakšys, V. Montvilas, Stepas Stonis, Toronto, Ont., Canada; J. Grigaitienė, Mitcham; J. A. Jūragis, Yagoona, NSW, J. Ramanauskas, Bass Hill, NSW, Australia; Tėvai Jėzuitai, Sao Paulo, Brasil.
"AIDŲ" administracija nuoširdžiai dėkoja visiem žurnalo rėmėjam.

 
viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai