Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1957 m. 7 rugsėjis
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Baltinis — Jaunimo kongresas mūsų tautinių siekimų šviesoje .........................................  289
Vladas Šlaitas — Kaip vanduo pasroviui, Safo, Saulės šešėlis (eil.) ....................................... 295
Dr. J. Budzeika — Ekonominė Europos integracija ................................................................. 297
Prof. Steponas Kolupaila — Medžiaga monografijai apie Nerį ............................................... 307
A. Vaičiulaitis — Pasakojimas apie Sirakūzų poetą Dionizą .................................................... 314
Jerzy S. Sito — Pirmoji variacija (eil.) ....................................................................................... 315
Kun. Vladas Budreckas — Kun. Teodoras Brazys kaip kompozitorius .................................. 316

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Antanas Giedrius — Dar apie devynbrolės interpretaciją ...................................................... 323

KNYGOS IR ŽURNALAI
Algirdas Vambra — Aguonos ir smėlis ..................................................................................... 325
V. Trumpa — Dr. V. Daugirdaitė - Sruogienė: Lietuvos istorija ............................................. 326

MENAS
Paulius Jurkus — Dailės paroda Čikagoje ............................................................................... 328

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Vyt. Širvydas — Lietuvos reikalai G. Kennano knygoje "Russia Leaves the War" ............. 329
L. A. — Jaunimo kongresas ir šokių šventė .............................................................................. 331
J. Gendrutis — Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitės ................................................................ 332
J. G. — Seserų vienuolių lituanistiniai kursai ............................................................................ 333
Bb. — Mirė knygų leidėjas P. Abelkis ....................................................................................... 334

ĮVYKIAI ....................................................................................................................................... 335
Skaityti daugiau...
 
JAUNIMO KONGRESAS MŪSŲ TAUTINIŲ SIEKIMŲ ŠVIESOJE PDF Spausdinti El. paštas


1. Jaunimas skirtingų pažiūrų susikirtime

Į dvi priešingas pažiūras suskyla žmonės savo nuomonėmis apie jaunimą. Labai paplitusi mūsų tarpe yra pažiūra, apsireiškianti jaunystės laikotarpio garbinimu: tai esąs nerūpestingumo, didžių vilčių, šviesių pergyvenimų ir brandžios kūrybos turtingiausias laikotarpis visame žmogaus gyvenime. Šių pažiūrų laikosi pats jaunimas ir, įvairių motyvų vedama, dažnai jam pritaria ir vyresnioji karta. Kita, mažiau mūsų tarpe paplitusi pažiūra tvirtina, kad jaunystės laikotarpis, būdingas dideliu jautrumu ir giliomis emocijomis, yra be galo kritiškas, kankinančių jieškoiimų, trumpų džiaugsmų ir po jų sekančių didelių kančių laikotarpis, turiningas vidujiniais prieštaravimais, klaidomis ir nusivylimais. Ji galėtume pavadinti sekimo iliuzijomis laikotarpiu, kurios vėlesniame gyvenime atsiskleidžia klaidomis.
Skaityti daugiau...
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
KAIP VANDUO PASROVIUI
Vėjas nuo upės
atneša dumblo, žuvies ir pavasario kvapą,
ir lengvą taktą,
kuriuo supasi upė,
ir triukšmą,
kurs ateina nuo upės: tai žlugtą
skalbia moterys upėj, tai triukšmą
kelia vaikučiai,
meškeriodami upėj; ir plaukia,
kaip vanduo pasrov'vA, šis gyvenimas,
plaukia ir neša
mus tolyn su savim,
man eilėraščius knygon rašant.
Skaityti daugiau...
 
EKONOMINĖ EUROPOS INTEGRACIJA PDF Spausdinti El. paštas
Iki antrojo pasaulinio karo politinė ir ekonominė Europos integracija buvo akademinė problema. Ji buvo svarstoma universitetuose ir filosofų pasikalbėjimuose, bet praktiški politikai žiūrėjo į ją kaip į nerealią idealistų svajonę. Po antrojo pasaulinio karo tautų galvojimas tuo klausimu pradėjo keistis, pagrindinai atsimainius Europos politinei ir ekonominei padėčiai. Europa išėjo iš karo kaip antraeilis politinis vienetas, kuris jau nebesprendžia pasaulio likimo, kaip yra buvę per ištisą 19 amžių ir 20 amžiaus pradžioje. Pagrindiniais pasaulio valdovais tapo Amerika ir Rusija, o Europos valstybės priverstos taikytis prie jų norų, kas ryškiausiai pasirodė Suezo įvykių metu.
Skaityti daugiau...
 
MEDŽIAGA MONOGRAFIJAI APIE NERĮ PDF Spausdinti El. paštas
Paminėtinos sukaktuvės
Lygiai prieš 100 metų, 1857 metų vasarą, K. Tiškevičius surengė Neriai tirti ekspediciją, perplaukė ją laivu beveik nuo versmių ligi žiočių, surinko nemaža medžiagos ir parašė tos upės monografiją.

Grafas Konstantas Tiškevičius buvo turtingas Rytų Lietuvos dvarininkas, išmokslintas žmogus ir garbingas visuomenės veikėjas, parašęs eilę darbų iš etnografijos ir archeologijos srities. Jis buvo Rusijos Archeologinės draugijos Vilniaus skyriaus pirmininkas.
Skaityti daugiau...
 
PASAKOJIMAS APIE SIRAKŪZŲ POETĄ DIONIZĄ PDF Spausdinti El. paštas
Senovėje Sirakūzų mieste gyveno poetas vardu Dionizas. Istorijoje apie jį neišliko nieko, išskyrus tai, kad jo dienos buvo labai skurdžios. Visą jo mantą sudarė tie keli skarmalai, kurie maskatavo ant jo kūno. Ir pagaliau kaip jam galėjo sektis šios žemės reikaluose, jeigu liežuvį jis turėjo palaidą, piktą ir čaižų. Nuo ryto ligi vakaro, vaikščiodamas miesto gatvėmis, jis pynė geliančius posmus apie Sirakūzų pirklius, jūrininkus, vaidilas, moteris, karius, žvejus ir visus kitus. O kartą jisai išjuokė ir patį Archimedą.

Negalėdami dovanoti jam tokio ižūlumo Sirakūzų gyventojai ir nesirūpino, ar Dionizas sotus ar badmiriauja, ar jis turi kur galvą priglausti ar ne. Jį atsimindavo, jeigu kuris nors šio šviesaus miesto pilietis norėdavo įkąsti savo priešui: papirkdavo poetą, kad parašytų satyrą apie tą ar aną sirakūzietį, ir jis savo darbą atlikdavo greitai, švariai ir meistriškai. Tačiau tokis pelnas Dionizo nešildė. Dažnai jis tą pat vakarą praūždavo, ką gavęs — ir vėl slankiojo po miestą irzlus ir apšepęs. Pats nesikęsdamas, kartais jisai slėpdavosi kur mirtų giraitėje ar sėdėdavo vienas sau ant marių krašto, ilgas valandas svajodamas, ką jis veiktų, jeigu turėtų tiek lobio, kaip Aristėjas, arba tiek laivų, kaip jo tolimas giminaitis Euribatas.
Skaityti daugiau...
 
PIRMOJI VARIACIJA PDF Spausdinti El. paštas
(Iš ciklo "Trys variacijos su motyvu Meilė")

Trijų žingsnių gatvelė,
Trijų akmens žingsnių.

Šiurkščios mūro akys,
Suglaustos vijoklių žalumu.

Prie mūro vienišumas dilgių,
Žvilgsnio surištų į puokštę.
Skaityti daugiau...
 
KUN. TEODORAS BRAZYS KAIP KOMPOZITORIUS PDF Spausdinti El. paštas
Prieš leidžiantis į šią temą, keliais žodžiais tenka priminti kun. T. Brazio gyvenimą. Jis gimė 1870 m. lapkričio 20 d. prie Bauskės, kur tėvai buvo atsikėlę iš Pabiržės parapijos, Biržų apskr. Mokėsi Bauskėje, paskui vargonuoti pas Pabiržės vargoninką ir Rokiškyje. Kelerius metus vargoninkavęs, 1896 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją ir 1900 m. įšventintas į kunigus. Penkerius metus iškunigavęs Baltstogėje, 1905 m. jis įstojo į dr. Haberlio vedamą bažnytinės muzikos mokyklą Regensburge, studijuodamas klasinės polifonijos kompaziciją. Parašęs konkursines keturiems balsams "Mišias" ir "Fugą", gavo atestatą su "cum laude".
Skaityti daugiau...
 
DAR APIE DEVYNBROLĖS INTERPRETACIJĄ PDF Spausdinti El. paštas


Turime dvi ypatingas pasakas: Eglę — žalčių karalienę ir Devynbrolę. Abi tuodvi pasakos vaizduoja ištekėjusios moters pasiilgimą tėviškes namų, kur gimusios ir augusios. Nes tauta, šiuo atveju — tautai atstovaująs pasakos kūrėjas ir jos sekėjas, taria negalimą daiktą esant atsižadėti ar net užmiršti tėviškę, tėvų namus, savo artimuosius. Per tėviškės ir savųjų atminimą, per savo širdies palenkimą į juos ir per prisirišimą prie jų tautoje per amžius klestėjo vienybė ir sutarimas, darė ją susiklausančią ir stiprią.
Skaityti daugiau...
 
AGUONOS IR SMĖLIS PDF Spausdinti El. paštas
Mūsų žmones, ar tai norėdami įrodyti posakio apie lietuvių tautos poetinius sugebėjimus teisingumą, o gal tik stengdamiesi bent iš dalies pateisinti anoniminio jo autoriaus naivų entuziazmą, rašė eilėraščius ne tik jaunystėje, bet taip pat ir kai jau nebeturėjo nieko kita veikti. Taigi, nebesant kito naudingesnio darbo, nubusdavo staiga poezijos kirminas, įkyriai raginantis atlikti savo, kaip poetų tautos nario, pareigą ir aukoti poezijos dievams, šio atvejo labai ryški iliustracija buvo tremties metų Vokietijoje intermedija. Eilėraščius tada rašė visi, be amžiaus, lyties ir buvusios profesijos skirtumo, nes iš tiesų nebuvo kas veikti. Emigravus ir atsiradus kas veikti, visi anie septynių sekmadienių savaitės laikų poetai pakabino savo lyras ant vinies ir ėmė veikti kitose srityse; kandidatų į Poezijos Ordiną skaičius gerokai sumažėjo, ir debiutanto sąvoka pamažu ėmė atgauti normalią savo prasmę. Situacijai šitaip neatpažįstamai pasikeitus, pasikeitė ir kritiko, dažnai kaltinto per dideliu neatlaidumu ar net žiaurumu poetiniams ekskursantams pozicija, nes jo tiesioginis uždavinys juk iš tiesų yra ne poetinės erdvės dezinfekcija, bet pačios poezijos vertinimas. Bet tatai įmanoma tik normaliose ar bent apynormaliose sąlygose.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVOS ISTORIJA PDF Spausdinti El. paštas
Dr. V. Daugirdaitė-Sruogiene: LIETUVOS ISTORIJA. Išleido Tėvynės Mylėtojų Draugija. Chicago, 1956, 947 p.

Praeitais metais Tėvynės Mylėtojų Draugija išleido stambią dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės Lietuvos istoriją. Tekstu, gausiomis iliustracijomis bei žemėlapiais joje pavaizduota "Lietuva amžių sūkury", tariant subtituliniais žodžiais, kuriuos autorei parinko prof. Viktoras Biržiška. Dešimtyje ilgų skyrių, kurių pora (Lietuva Vytauto Didžiojo viešpatavimo laikais ir Lietuva savo išsiskleidimo viršūnėje) užima po pusantro šimto puslapių, peržvelgiama visa Lietuvos istorija nuo žmogaus atsiradimo Lietuvos teritorijoje ligi II pasaulinio karo.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Raštikis: KOVOSE DĖL LIETUVOS. Kario atsiminimai. II dalis. Išleido Lietuvių Dienos, Los Angeles, 1957. 688 p. Kaina: įrišta $7.00, neįrišt. $6.50.

J. Tininis: SUŽADĖTINĖ. Novelės. Išleido Terra, Chicago, 1957. 180 p.

Vysk. Vincentas Brizgys: TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1957. 167 p. Kaina $1.50.

Dienos tarp dangoraižių. Studentijos sukaktuvinis leidinys. Redagavo I. Čepėnaitė, T. Remeikis, J. šapkas, J. Šoliūnas. Chicago, 1957. 112 p.
Skaityti daugiau...
 
DAILĖS PARODA ČIKAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Čikagos dailės sluogsniai, turėdami gerą lietuvišką užnugarį rodo nemaža veiklumo. Turi jie ir savo menininkų klubą, dažnai su savo kūriniais pasirodo pavieniai dailininkai, dalyvauja bendrose amerikiečių parodose ir ten laimi premijų bei įvairių pripažinimų. Didesnės lietuvių dailininkų kolektyvinės parodos buvo surengtos tik dvi: praeitais metais religinio meno paroda, šiemet prie jaunimo kongreso ir tautinių šokių festivalo — reprezentacinė paroda, trukusi nuo liepos 1 iki 14 d. Parodos tikslas buvo papildyti tautinių šokių šventę lietuviška kūryba, parodyti kitiems kuo gyvena mūsų dailininkai.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVOS REIKALAI G. KENNANO KNYGOJE "RUSSIA LEAVES THE WAR" PDF Spausdinti El. paštas
Kiekviename veikale apie rusų ir bolševikų revoliucijas (jos, kaip žinoma, atskiros ir skirtingos: pirmoji, kovo mën., buvo demokratine, antroji, lapkričio, buvo bolševikine) lietuvis, suprantama, jieškos, kas rašoma apie jo tautą ir Lietuvą, kuri tuo metu, nors vokiečių kariškų pajėgų okupuota, tebebuvo laikoma rusų imperijos dalimi, šituo atžvilgiu daug pagyrų susilaukęs George F. Kennano veikalas "Russia Leaves the War" ( Soviet-American Relations,   1917-1920)    nedaug   lietuviui medžiagos pateikia, nes tekalba apie amerikiečių santykius su bolševikais (Wilscno su Leninu) pirmuoju šių viešpatavimo pusmečiu: 1917 m. lapkričio iki 1918 m. kovo.
Skaityti daugiau...
 
JAUNIMO KONGRESAS IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ PDF Spausdinti El. paštas
Jau dveji metai iš eilės, kai Čikaga kultūriniais pasirodymais sujudina viso laisvojo pasaulio lietuvius. Praėjusiais metais įvykęs kultūros kongresas ir dainų šventė tebėra neišdilusi mūsų atmintyje. Šiemet gi sušauktas jaunimo kongresas ir tautinių šokių šventė tebėra dar visiškai gyvi ir jaučiami lietuviškojo gyvenimo įvykiai. Kongresas, Lietuvių Bendruomenei globojant, buvo suruoštas mokslus einančio jaunimo iniciatyva ir pastangomis, šokių šventę gi organizavo Liet. Bendruomenės Čikagos apygardos valdyba, sudariusi tam reikalui specialų komitetą. Tų iškilmių proga buvo suorganizuota ir lietuvių dailės paroda.

Jaunimo kongresas
Jaunimo kongreso posėdžiai įvyko Morrisono viešbutyje. Dalyvavo daugiausia jaunimas. Bendruosiuose posėdžiuose kartu su svečiais buvo apie 600 žmonių.
Skaityti daugiau...
 
LIET. FRONTO BIČIULIŲ STUDIJŲ SAVAITĖS PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Pronto Bičiuliai šią vasarą suruošė Amerikoje ir Europoje studijų savaites, kurios pasižymėjo aiškiu kultūriniu pobūdžiu. Jau ir anksčiau šis sąjūdis, susidedąs daugiausia iš kultūrininkų, kreipė dėmesį į kultūrinę sritį. Jų suvažiavimai visados buvo lydimi dainų bei literatūros vakarų. Jų paskaitos neapsiribojo politiniais-visuomeniniais svarstymais. Tačiau šiemetinės studijų savaitės, ypatingai suruoštoji JAV, lietė pačius gyvuosius mūsų kultūrinio gyvenimo klausimus.

Šiame kontinente įvykusioji studijų savaitė buvo jungiama su atostoginiu poilsiu. Parinkta graži vieta — Maino valstybėje esanti pranciškonų vasarvietė, į kurią suvažiuoja daug lietuvių pailsėti. Jų skaičių šią vasarą papildė 50 LF Bičiulių, atvykusių čia iš įvairių Amerikos vietų. Studijų savaitės metu Kennebunkporto vasarvietėje susitelkė iš viso apie 150 lietuvių. Tai labai gausus ir nedažnas sambūris, žinant šio krašto didžius nuotolius. Studijos vyko nuo liepos 29 d. iki rugpjūčio 4 d.
Skaityti daugiau...
 
SESERŲ VIENUOLIŲ LITUANISTINIAI KURSAI PDF Spausdinti El. paštas
Prieš ketverius metus lietuvaites vienuolės Amerikoje susitelkė į organizuotą vienetą, vadinamą Lietuvių Seserų Institutu. Jo uždavinys — lietuvybės skiepijimas bei ugdymas mokykliniame jaunime.

Einant j šį tikslą, nuolat jieškomi nauji keliai. Dirbančios mokyklose, vaikų darželiuose ir vasarinėse stovyklose seserys kas metą susiburia vienoje vietoje pastudijuoti su lietuviškojo jaunimo auklėjimu susijusių dalykų, šiemet toks suvažiavimas rugpjūčio 17-27 d. įvyko Čikagoje, seserų kazimieriečių patalpose. Iš keturių lietuvaičių vienuolių kongregacijų (kazimieriečių, Nekalto Prasidėjimo, Nukryžiuotojo Jėzaus, Šv. Pranc'škaus) dalyvavo 350 narės.
Skaityti daugiau...
 
MIRĖ KNYGŲ LEIDEJAS P. ABELKIS PDF Spausdinti El. paštas
Povilas Abelkis gimė 1906. I. 27 žemaičių Kalvarijoje. Gimnazijos mokslus ejc Kaune, kur tuo metu tarnavo jo tėvas, šiek tiek pastudijavęs Lietuvos universitete, 1928 m. išvyksta j Braziliją laimes jieškoti, tačiau kitais metais iš ten grįžta ir dirba mokytojo darbą Sedoje, Plungėje ir kitur. Bendradarbiauja "Jaunime", "Lietuvos žiniose", "Lietuvos Aide", "Trimite", o JAV — daugiausia beletristikos ir atsiminimų spausdina "Naujienose".
Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas šaukiamas Romoje spalio 2-4 d. Suvažiavimo technikinė komisija sudaryta iš kun. V. Bitino, kun. A. Jonušo ir kun. V. Navikevičiaus, M.I.C. Kongreso dalyviams bus parūpinti butai. Registruotis šiuo adresu: Via Casalmonferrato 20, Roma, Italy. Paskaitų temos numatytos tokios: iš teologijos — Kristaus mistinio kūno doktrina ryšyje su dabarties gyvenimo faktais; iš filosofijos: Materializmas katalikiškos filosofinės doktrinos šviesoje; iš sociologijos; Socialinių problemų krikščioniško sprendimo perspektyvos atsikursiančioje Lietuvoje; iš teisės: Katalikų Bažnyčios doktrina apie tautų apsisprendimo teisę; iš istorijos: Apaštalų Sostas ir Lietuva; iš medicinos: Medicinos etika pagal Popiežių direktyvas. Bus prof. Stasio Šalkauskio, buvusio LKM Akademijos pirmininko, 15 metų mirties sukakties minėjimas.
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" PREMIJA UŽ LITERATŪRĄ PDF Spausdinti El. paštas
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00 premiją už vertinimo komisijos geriausiu pripažintą grožines  literatūros ir mokslo veikalą,   šiuo skelbiama jos taisykles:

1.    1957 metais ketvirtą kartą premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.

2.    Už komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
Skaityti daugiau...
 
LEIDĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis

Redakcijos nariai — T.  Leonardas  Andriekus, O. F. M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas

Meninė priežiūra — Telesforas Valius

Leidžia — Tėvai Pranciškonri
Skaityti daugiau...
 
VIRŠELIAI PDF Spausdinti El. paštas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai