Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1958 m. 6 birželis
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Grinius — Liurdas Marijos ženkle ............................................................................................ 241
Jonas Aistis — Bendrojo lavinimo mokyklos okupuotoje Lietuvoje .................................................. 251
Genutė Buračaitė — Netikrumas, Vienatvės namuose (eil.) .............................................................. 255
Algirdas Landsbergis — Vėjas gluosniuose ......................................................................................... 257
Stasys Pilka — Vienas iš nedaugelio pats save pralenkęs (Antano Vanagaičio portreto eskizinis bandymas) .............................................................................................................................................. 262
Ignas Malėnas (Malinauskas) — Mano bičiulė Salomėja Neris ........................................................ 267
Juozas Mikštas — Kad bent jie užtartų (eil.) ....................................................................................... 274

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Grinius — P. Jurkaus "Smilgaičių akvarelė" .................................................................................. 275
A. Samanis — Steponas Kairys: Lietuva budo .................................................................................... 278
A. P. — Šv. Pijus X (red. kun. Jonas Petrėnas) .................................................................................... 279

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Žingsnis į ateitį ......................................................................................................................... 281
Dr. J. Sav. — Jaunieji krikščionys darbininkai .................................................................................... 280

MENAS
St. Meringis — Kai stebukliniame vaidinime gluosniai nesusilaukė vėjo .......................................... 284
E. Padagas — Anglų rašytojas W. S. Maugham Čikagos spektaklio pinklėse .................................. 285

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V. Vaitiekūnas — Pasirengimai PLB seimui ........................................................................................ 286
B. — Tautinis kongresas New Yorke ................................................................................................... 287

ĮVYKIAI ................................................................................................................................................. 287
Skaityti daugiau...
 
LIURDAS MARIJOS ŽENKLE PDF Spausdinti El. paštas


ŠV. BERNADETOS REGĖJIMŲ ŠIMTO METŲ SUKAKČIAI

1858 m. vasario 11 dieną nežymiame Prancūzijos miestely Liurde keturiolikos metų mergaitei Bernadetai Soubirous grotoje apsireiškė nepaprasto grožio, kilni ir maloni moteris, kurią ji pavadino Dama, ponia. Per aštuoniolika regėjimų ta gražioji Dama davė mergaitei įvairių nurodymų. Ji liepė Bernadetai grotos pakraštyje prakasti žemę, iš kurios ištryško šaltinis. Ji patarė mergaitei tuo šaltinio vandeniu praustis ir jį gerti. Ji ragino atgailauti, meldėsi su mergaite ir prašė jos pasirodymo vietoj pastatydinti koplyčią, kad čia žmonės eitų su procesija melstis.
Skaityti daugiau...
 
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE PDF Spausdinti El. paštas
Švietimas okupuotoje Lietuvoje yra vienintelis šviesesnis taškas, kuriuo ten tikrai gali pasigirti. Tačiau ir čia jie daro bendrą savo propagandos klaidą: kalbėdami apie nepriklausomybės laikų švietimą, jau keliolika metų jie kartoja tą patį sakinį: "Buržuazinėje Lietuvoje buvo 69 gimnazijos ir 27 progimnazijos, kuriose mokėsi dvidešimt tūkstančių mokinių, daugiausia dvarininkų, pirklių, buožių, valdininkų vaikų." Tasai nuogas ir iškreiptas faktas tyčia kartojamas taip, lyg daugiau kitos rūšies mokyklų Lietuvoje nė nebūtų buvę. Tyčia nutylimi skaičiai, privalomo pradžios mokslo faktas ir kita. Aišku, jei jie duotų bendrus skaičius, tai ne taip jau impozantiškai atrodytu ir jųjų skelbiamieji...

Ta pačia proga lygia dalia jau eilė metų kartojama, kad "buržuazinės Lietuvos" spauda agitavusi uždaryti ir tas pačias vidurines mokyklas, nes jau ir taip buvęs pasiektas per didelis šviesuolių perteklius. Reikia pripažinti, kad buvusios mokyklos nebuvo be priekaišto. Be to, tautoje buvo įsišaknijęs gana nesveikas reiškinys: veržtis į valdininkavimą. Tai dėl nepakankamo planingumo galėjo susidaryti įspūdis, kad šviesuomenės nedarbo perspektyvos buvo neišvengiamos, nes valdiškų ir į jas panašių vietų skaičius buvo ribotas ir jau tos rūšies darbuotojų didelio bado tikrai nebuvo.
Skaityti daugiau...
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
NETIKRUMAS
Kam tu sapnuoji apie laimę,
Kuri, mėlyna paukšte straksėdama šakomis,
Veda į spalvoto burbulo pilį.
Tavo žingsniai apsvaigę troškimais.
Degantį smalsumą rankose neši.
Nepajunti, kaip nuovargis apkabina kojas,
Kad ten keliaudamas dar labiau alksti,
Ir nedrįsti pažvelgti į rudenio akis.
O jis dainuoja kambario langams,
Kad gyvenimas tavo tik skurdi dėmė,
Tik vėjas skęsta tavo akyse.

Kam tu sapnuoji apie laimę —
Laimė gali būti vien amžina.
Skaityti daugiau...
 
VĖJAS GLUOSNIUOSE PDF Spausdinti El. paštas
DVIEJŲ VEIKSMŲ DRAMATINĖ POEMA

ANTRAS VEIKSMAS
 
1 SCENA
Scena ta pati, kaip pirmo veiksmo pabaigoje. Visi tebėra savo pirmykščiuose pozose, išskyrus Kazimierą, kuris klūpi nuleidęs galvą.

ANGELAS
Jokio ženklo. Jokio atsakymo. Niekas nejuda. Sargybiniai snaudžia. Pily tesigirdi karaliaus žingsniai. Kurevičius sustingęs ant bokšto, kaip nukritusi žvaigždė. Rodosi, kad ir planetos sustojo savo keliuose.

(Kazimieras pakelia galvą ir klausosi.)

KAZIMIERAS
Volungės plunksnos gluosnio šakose jaučia aušrą pubusiant už kalvos ir pašiurpsta. Kaip mes galim palikt juos? Dabar, kada mes juos pažinom?

ANGELAS
Ne, mes dar turim sulaukt atsakymo. Aš noriu, kad bent vienas jų išklausytų ir suprastų mane — kitaip aš neturėsiu ramybės erdvėse.
Skaityti daugiau...
 
VIENAS IŠ NEDAUGELIO PATS SAVE PRALENKĘS PDF Spausdinti El. paštas
ANTANO VANAGAIČIO PORTRETO ESKIZINIS BANDYMAS

(Tęsinys)
 

KIEK APIE VODEVILĮ APSKRITAI IR APIE JO LIETUVIŠKĄ FORMĄ

The Operetta and vaudeville make the best school for actors.

K. Stanislavsky

Amerikoje vodevilis gyvavo maždaug nuo 1880 ir tylia mirtimi užgeso tik 1932 metais. Dar 1928 m. JAV-ėse ir Kanadoje yra buvę virš tūkstančio vodevilio programos teatrų, kuriuos kasdien lankė per du milijonai žmonių. Net garsiniam—kalbamam filmui įsigalint, didieji Amerikos kinoteatrai teberodė su filmais šešis vodevilio programos numerius. Per penkiasdešimtmetį vyravo obalsis "Vaudeville is King" ir tasai vodevilis vienose ar kitose formose teikė amerikiečiams pageidaujamas pramogas. Išimtinai vodevilinių teatrų buvo didžiulių ir mažų, vodevilinės programos pildytojai keliavo po visą kraštą, konkuruodami su cirkais, su madinga anuomet opera ir su kitokiais meno ar vien pasilinksminimo vaidinimais.
Skaityti daugiau...
 
MANO BIČIULĖ SALOMĖJA NĖRIS PDF Spausdinti El. paštas
Mes — studentai
Susipažinome Kaune, kartu studijuodami Teolog. — Filosofijos fakultete filosofijos skyriuje. Buvome pasirinkę ir tas pačias studijų šakas, tik buvo susikeitę mūsų studijų pagrindai: Salės pagrindinė šaka buvo vokiečių literatūra, o šalutinės — pedagogika — psichologija ir lietuvių literatūra, o mano — atvirkščiai — pagrindinė šaka buvo pedagogika — psichologija. Taigi, klausydavome tų pačių profesorių, dalyvaudavome tose pačiose pratybose, susiremdavome tais pačiais klausimais diskusijose. Be to, abu priklausėme ir tai pačiai "Šatrijos" korporacijai. Tačiau net ir tų pačių sambūrių tarpe visada susidaro dar mažesni spontaniški būreliai, kurių natūralus pagrindas — artimesnė bičiulystė. Tikrosios bičiulystės pagrindu negalima laikyti nei charakterių bei temperamentų panašumo, nei jų skirtumo. Čia gal greičiau galima j ieškoti palinkimų panašumo, į vienokį ar kitokį gyvenimo stilių, kitaip sakant, gal tiksliau būtų bičiulystę matuoti daugiau ar mažiau bendra gyvenimožiūra. Šitai kaip tik mums buvo charakteringa.
Skaityti daugiau...
 
KAD BENT JIE UŽTARTŲ PDF Spausdinti El. paštas
KAD BENT JIE UŽTARTŲ
Tu pasitiksi Ją, kaip viešnią rūsčią,
Gyvenimo ir amžinybės tarpdury,
Ir niekad niekad jau tavęs nebus čia,
Kur savo lūšnoj kietą vargą teturi.

Bet stumsi nuo savęs Jos ranką šaltą,
Kuri nukrės tave savu šiurpiu šalčiu,
Ir ves tave, buities daužytą, maltą,
Prie vartų amžina Teisybe spindinčių.
Skaityti daugiau...
 
P. JURKAUS "SMILGAIČIŲ AKVARELĖ" PDF Spausdinti El. paštas

Mėginant vertinti meno ar literatūros kūrinį, pirmasis kritiko uždavinys — jį suprasti, suprasti pagrindinį autoriaus tikslą (ko jis siekė), kokius konkrečius uždavinius turėjo atlikti, kaip tuos savo tikslus ir uždavinius įvykdė ir ko neįvykdė, ką davė naujo. Nors ir šitokiu keliu einant, palieka nemažai vietos kritiko subjektyvioms nuotaikoms, tačiau šitokiu atveju yra mažiau galimybių pačiam suklysti, suklaidinti skaitytojus ir nuskriausti vertinamo kūrinio autorių.

Turint tai galvoj, pirmiausia reikia pasiklausti, koks buvo svarbiausias P. Jurkaus tikslas, rašant "Smilgaičių akvarelę"?
Skaityti daugiau...
 
LIETUVA BUDO PDF Spausdinti El. paštas
STEPONAS KAIRYS, LIETUVA BUDO. New York, 1957, 413 psl. Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos Literatūros Fondo leidinys.

Mūsų politinės emigracijos literatūra susilaukė dar vienos autobiografinės - istorinės knygos. Lietuvių tautos praeitis, ypačiai vėlyvesnė, vis dar tebelaukia savųjų istorikų. Todėl čia yra vertingas kiekvienas indėlis. Juk įžymiųjų senosios kartos veikėjų gyvenimas yra tarytum miniatiūrinė ano laikotarpio istorija, atsispindėjusi jų asmeninėje buityje. Tad ir atsiminimai atsiminimams nelygu. Gali jie apimti tik siaurą ruožą erdvėje ir laike; ir tuos šiandien įdėmiai paskaitome. Gali tačiau asmens gyvenimo aprašyme atsispindėti ilgokas ir lemtingas tautos gyvenimo laikotarpis. Tai priklauso ir nuo asmens amžiaus ir nuc jo gyvenimo "diapazono".
Skaityti daugiau...
 
ŠV. PIJUS X PDF Spausdinti El. paštas
ŠV. PIJUS X. Knyga apima straipsnius, parašytus mūsų žinomų dvasininkų, filosofų visuomenininkų ir sumanios a. a. kun. Jono Petrėno rankos sugrupuotų j darnią šv. Pijaus X gyvenimo ir veiklos mozaiką.

Įžanginiame knygos skyriuje kun. dr. Pr. Gaidamavičius savo straipsnyje iškelia šventąjį į žmogiškosios būties viršūnę, atitaisydamas daugelio žmonių galvosenoje sukarikatūrintą šventumo sąvoką. Tėv. Vikt. Gidžiūnas, O.F.M., paaiškina šventųjų kultą Katalikų Bažnyčioje. Į šitokius tvirtus rėmus įdedamas vysk. V. Brizgio meistriškai pavaizduotas šv. Pijaus X gyvenimo paveikslas (36-73 psl.).
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
ANCIENT SIMBOLISM IN LITHUANIAN FOLK ART by Marija Gimbutas. Philadelphia, American Folklore Society. 1958, 148 p. Knyga galima gauti autorės adresu: Peabody Museum, Harvard University, Cambridge, Mass. Kaina $3.00.

Jonas Girdžius-Klausutis: RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI. "Santarvės" leidinys, 1957, 301 p.
Skaityti daugiau...
 
ŽINGSNIS Į ATEITĮ PDF Spausdinti El. paštas
Šį pavasarį lietuvių pranciškonų šv. Kazimiero provincijoje įvyko persitvarkymai, palietę jos valdybą ir paskirų vienuolynų bei įstaigų sąstatą. Tokie persitvarkymai daromi kas treji metai. Šiomis progomis vienuolijos centro Romoje paskiriamas vizitatorius, kuris generalinio viršininko vardu patikrina veiklą ir duoda patarimų. Jam vadovaujant, sudaroma ir provincijos vadovybė.

Vizitatorium šiemet buvo parinktas Tėv. M. De Benedictis, O. F. M., italų pranciškonų Lowelio kolegijos rektorius. Jis prieš Velykas aplankė visus vienuolynus ir paskirai išsikalbėjo su visais jų nariais. Pasiuntus vizitacijos pranešimą Romon, iš vienuolijos centro atėjo raštas, kuriuo lietuvių pranciškonų provincijolu skiriamas Tėv. Viktoras Gidžiūnas, o patarėjais šie Tėvai: Benediktas Bagdonas, Justinas Vaškys, Jurgis Gailiujšis ir Gabrielis Baltrušaitis. Naujoji vadovybė gi, susirinkusi į Kennebunkportą gegužės mėn. sudarė pavienių vienuolynų sąstatą ir paskirstė įvairius darbus ateinantiems trejiems metams.
Skaityti daugiau...
 
JAUNIEJI KRIKŠČIONYS DARBININKAI PDF Spausdinti El. paštas
Iš daugybes tarptautinio masto kongresų, pereitais metais cusirinkusių Romoje, ypatingai išsiskyrė iš 87 tautų 30,000 jaunų krikščionių darbininkų — žosistų (JOC — Jeunesse Ouvrière Chrétienne), suvažiavusių rugpjūčio mėn. gale į Romą, pasveikinti švento Tėvo ir aptarti savo organizacijos reikalų. Šis kongresas buvo graži viso pasaulio krikščionių darbininkų jaunimo demonstracija jų solidarumo ir idealų bendrumo. Tai nebuvo pasyvi masė, vedžiojama po Amžinąjį Miestą vadų — tai buvo žygis pačių vadų, sąmoningų jaunuolių, žinančių, ko jie nori ir ko siekia, ko yra suvažiavę iš tolimų kraštų. Tai buvo galima lengvai pastebėti, juos sekant, su jais pasikalbant. Buvo matyti, kad jie nėra eiliniai darbininkai, o vadai, kurie gerai orientuojasi ne vien savo srities dalykuose, bet ir bendruose Bažnyčios ir tarptautinės politikos klausimuose. Pvz. vienas lietuvis, atvykęs iš Voice of America užregistruoti kai kurių šio įdomaus kongreso momentų, pasikalbėdamas su tolimiausių kraštų atstovais, nustebo, kad jie puikiai yra susipažinę su komunizmo grėsmės problemomis ir net Lietuvos padėtimi komunizmo junge. Buvo tikra staigmena, kad Italijos komunistų partija, paprastai įvairius kongresus išvadinusi vien kunigų suvarytų davatkų būriais, šį kongresą pasveikino (išlipinę mieste plakatus įvairiomis kalbomis), pareikšdama savo solidarumą su krikščionimis darbininkais. Vatikano organas "L'Osservatore Romano" tokį Italijos kompartijos gestą pavadino veidmainyste ir priminė, kodėl kompartija nesidomėjo darbininkais (daugiausia jaunimu), kai jie Lenkijoje ir Vengrijoje reikalavo duonos ir laisvės — kodėl tada neklijavo lenkų ir vengrų kalbomis plakatų, reikšdami savo solidarumą? O juk ir ten buvo daugiausia krikščionių darbininkų jaunimas, iš kurio komunizmas buvo atėmęs tai, ką turi ir kuo naudojasi laisvų kraštų darbininkai.
Skaityti daugiau...
 
KAI STEBUKLINIAME VAIDINIME GLUOSNIAI NESUSILAUKĖ VĖJO PDF Spausdinti El. paštas
"Vėjas gluosniuose", stebuklinis 2 veiksmų Algirdo Landsbergio vaidinimas, gegužes 10 ir 11 d. Čikagos Marijos mokyklos scenoje iš rankraščio virto duokle mūsų scenai.

Autorius savame spaudai interview prisipažino, jog bandė "kurt šventąjį Kazimierą" ir kad "negalėjo atsispirt pagundos suteikt pjesei naivumo ir statikos" ir kad veikalas yra nukreiptas į filosofinę erdvę.

Pjesės konstrukcija leidžia neabejoti, jog A. Landsbergiui yra žinomos religinių vaidinimų per dešimtmečius kitusios formos ir kad jos buvo laikomos pavyzdžiu. Kas savaime nusprendė ir veikalo stilių, formaliai pamatuotą, bei verčiantį ir pastatymini remtis tais pačiais pavyzdžiais. Nes šimtmečių tradicijos nėra beprasmės ir jose gali būti tikros kūrybingumo gairės.
Skaityti daugiau...
 
ANGLŲ RAŠYTOJAS W. S. MAUGHAM ČIKAGOS SPEKTAKLIO PINKLĖSE PDF Spausdinti El. paštas
PAŽADÉTOJI žemė, 4 veiksmų pjesė. Autorius W. Somerset Maugham (vertėjas nenurodytas). Režisorius Ipolitas Tvirbutas. Dailininkas Algirdas Kurauskas. Vaidinta 1958. V. 3 ir 4 d.d. Čikagos Jaunimo Centre. Vaidino: Zita Kevalaitytė, Edvardas Radvila, Elena Petrokaitė, Jonas Kelečius, Juozas Skomantas, Julius Balutis, Stasys Petkus, Julija Cijunėlienė, Balys Račkauskas, Ona Mironienė, Motiejus Stelmokas, Stasys Bernatavičius. Spektakij rengė Scenos Darbuotojų sąjungos valdyba.

Anglų romanistas, novelistas ir dramaturgas William Somerset Maugham ypač išgarsėjo romanais "Of Human Bondage", "The Razor Edge", "The Moon and Sixpence" ir scenos veikalais "The Circle', "Our Betters", "The Constant Wife" ir "Rain". Autorius, davęs scenai apie 40 veikalų, laikomas meistru saloninių pjesių, kuriose dominuoja anglų aplinka ir anglų charakteriai.
Skaityti daugiau...
 
PASIRENGIMAI PLB SEIMUI PDF Spausdinti El. paštas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas savo pirmosios sesijos kviečiamas rugpjūčio 28 d. New Yorke Statler viešbučio patalpose. Pasirengimai eina tiek pačiam seimui, tiek seimo metu įvyksiančioms tautinės kūrybos demonstracijoms, lietuvių tarptautinei reprezentacinei meno parodai, sutelktiniam dainos-muzikos koncertui, kamerinės muzikos koncertui, spaudos parodai ir kt.

Organizacinis komitetas yra numatęs tų įvykių programai tokį tvarkaraštį: 1) Rugpjūčio 27 d. vakare PLB Seimo atstovams savybės priėmimas; 2) Rugpjūčio 28 d. 10 vai. r. PLB Seimo atidarymas; 3) Rugpjūčio 28 d. 4 v.p.p. lietuvių tarptautinės reprezentacinės meno parodos atdarymas; 4) Rugpjūčio 28 d. 7 vai. 30 min. kamerinės muzikos koncertas Riverside muzėjaus patalpose; 5) Rugpjūčio 29 visą dieną PLB Seimo posėdžiai, o vakare siūloma, bet dar nenuspręsta, pakartoti Čikagoje statytą Landsbergio "Vėją gluosniuose"; 6) Rugpjūčio 30d. priešpiet PLB Seimo posėdžiai; 7) Rugpjūčio 30 d. 3 v.p.p. PLB Seimo iškilmingas posėdis; 8) Rugpjūčio 30 d. 9 v. vak. jaunimui linksmavakaris; 9) Rugpjūčio 31 d. 10:30 v.r. šv. Patriko katedroje iškilmingos pamaldos; 10) Rugpjūčio 31 d. 2 v.p.p. dainos-muzikos koncertas Carnegie Hall patalpose; 1) Rugpjūčio 31 d. 6 v.v. iškilmingas pokylis, 12) Rugsėjo 1 d. PLB Seimo sesijos baigiamasis posėdis.
Skaityti daugiau...
 
TAUTINIS KONGRESAS NEW YORKE PDF Spausdinti El. paštas
Gegužės 30-tąją Statlerio viešbučio salėje New Yorke buvo atidarytas Tautinis Kongresas, kurį suruošė komitetas, sudarytas iš: Amerikos bei Kanados lietuvių tautinių sąjungų, Tautinio Akademinio sambūrio, Tautinio Sąjūdžio, Rezistencinės Santarvės ir Lietuvos Kovotojų Sąjungos atstovų.

Suvažiavimą atidarė Vytautas Abraitis iš New Yorko. Maldą sukalbėjo jėzuitas kunigas Vaišnys iš Čikagos. Komiteto bei Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas, jaunosios kartos atstovas, inžinierius Eugenijus Bartkus savo kalboje pažymėjo, kad pagrindinis suvažiavimo uždavinys yra derinti tautinių organizacijų veiklą siekiant Lietuvai laisvės.
Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Birželio žiauriosios deportacijos, suplanuotos komunistų 194Q m. pavasarį, ir šiemet buvo paminėtos laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių. Ypatingai New Yorke tą dieną suruoštas įspūdingas minėjimas. Pamaldoms gauta katedra, kurią pripildė pabaltiečiai. Paskui susirinkta į didelę Town Hall salę ir išklausyta kalbų bei paskatinančių sveikinimų, ta proga gautų iš žymių amerikiečių. Taip pat ir JAV senate prisiminta šios žiaurios deportacijos. Kalbėjo lietuviams palankūs senatoriai, tarp kurių H. Humprey iįš Minnesotos, J. Javits iš New Yorko, S. Symington iš Missouri ir kt. Atstovų Rūmuose gi panašiai kalbas pasakė keletas narių. Visi jie priminė komunistų žiaurumus, jų dabartinę priespaudą Pabaltijo srityse, ir tuo prisidėjo prie šių tautų išlaikymo amerikiečių atmintyje.

•    šiemet Lietuvos Vyčių seimas rucjšiamas Philadelphijoje rugpjūčio 20-23 d.d. Seimo programa siejama su 45 m. vyčių organizacijos įkūrimo sukaktimi ir su šv. Kazimiero, tos organizacijos globėjo, 500 m. gimimo jubiliejumi.
Skaityti daugiau...
 
AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ PDF Spausdinti El. paštas
1.    Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1957 -ir 1958 metais.

2.    Premija, $500 sumoje, skiriama už humanistinių mokslų veikalą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologijos, folkloro, visuomeninių mokslų ir k.), parašytą lietuvių kalba.

3.    Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Petras Kisielius, Cicero, III.; E. Masaitienė, Aberdeen, Md.; K. Kuprėnas, Yonkers, N. Y.; St Bujokas, Winnipeg, Man., Canada.
 
"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
A. Mingėla, Hamilton, Ont., Canada; N. N., Toronto, Ontario, Canada; Piečaitis, Montreal, Canada.

"Aidų" administracija visiems nuoširdžiai dėkoja.

 
LEIDĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis

Redakcijos nariai — Leonardas Andriekus, O.F.M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas

Meninė priežiūra — Telesforas Valius

Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Skaityti daugiau...
 
VIRŠELIAI PDF Spausdinti El. paštas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai