Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1979 m. 1 sausis
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Eilėraščiai .............................................................................................. 1
Romualdas Lukošiūnas — Sovietų moralinio teroro dokumentas ................................................... 5
Antanas Maceina — Filosofijos keliu ............................................................................................... 11
1978 metai .......................................................................................................................................... 16

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Mikas Šileikis — Adomui Varnui 100 metų ...................................................................................... 36
Leonardas Andriekus - Bonus Pastor (prel. Jono Kučingio 70 m. amžiaus sukakčiai) ................... 37
Algis Šimkus — Aidams paremti koncertas Chicagoje ..................................................................... 39
Mūsų buityje ........................................................................................................................................ 39

KNYGOS
Saulius A. Girnius — Ivinskio ir Avižonio istoriniai veikalai ............................................................ 40
Antanas Mažiulis — Naują dainų lobį praskleidus (Jonas Balys: Lietuvių dainos Amerikoje) ...... 44
V. M. Cukuras: Vertingas lietuvio teologo palikimas (Pranas Manelis: Kristus ir Eucharistija) ... 45
Ses. O. Mikailaitė — Po vasaros (V. Bogutaitės eil.) ....................................................................... 47
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................................. 48
Šis numeris iliustruotas Adomo Varno, Viktoro Vizgirdos ir Romualdo Lankausko kūrinių nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Adomo Varno "Bangose". Viršelių 4 psl. to paties dailininko piešinys — dr. J. Basanavičiaus portretas. Taip pat Adomo Varno, Viktoro Vizgirdos, prel. Jono Kučingio, dr. Jono Balio, Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos ir Zenono Ivinskio antkapio nuotraukos. V. Simankevičiaus piešinys: Alfonso Nykos-Niliūno atvaizdas — 3 psl.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS   
AKIMIRKA

Balta užuolaida mėnulio šviesoje.
Geltoni aukso amžiaus
Kūnų spalvos jurginai.

Stalas. Aplinkui susirinkę kėdės
(Po paskutinės vakarienės). Miręs
Gėlių ir vyno kvapas.
Pajuodę Letos topoliai ir Fornarinos
Kakta. Ištroškęs gerti
Vienišas ąsotis.

Bet mūsų nebėra.

1975
Skaityti daugiau...
 
SOVIETŲ MORALINIO TERORO DOKUMENTAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ROMUALDAS LUKOŠIŪNAS   
Kaip po karo Lietuvoje vyko "literatūrinio fronto mobilizacija"

Tęsinys iš 1978 m. gruodžio numerio.

6. Drausminami jaunieji rašytojai
Jaunosios kartos rašytojai ne mažiau aštriai buvo nagan suimti. Tarp kitų Preikšas nurodė į Eugenijų Matuzevičių kaip uolų "lietuviškai - vokiškųjų", "kubiliūniškų laikraščių" bendradarbį, kuris dabar "skundžiasi savo eilėraščiuose, kad jam trošku". Preikšo žodžiais, "mes nesistebime, kad jam trošku mūsų tarpe", bet "kyla klausimas: kodėl mūsų redakcijos, šį kartą "Literatūra ir Menas", tokią jo nuomonę išspausdino" (p. 28).

Pats Matuzevičius viešai tame susirinkime "prisipažino, kad smarkiai nusikalto bendradarbiaudamas savo eilėraščiais vokiškosios okupacijos meto lietuviškoje fašistinėje spaudoje, kad tas bendradarbiavimas yra skaudi dėmė jo gyvenime", kad ir "po Lietuvos išvadavimo" jis "per ilgai delsęs (. . .) įsijungti į naujojo tarybinio gyvenimo statybą". Bet "dabar jis darąs lemiamą posūkį ir norįs savo darbu ir kūryba nuoširdžiai įsijungti į bendrąjį tarybinio gyvenimo ritmą" (p. 93-94).
Skaityti daugiau...
 
FILOSOFIJOS KELIU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS MACEINA   
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais
Tęsinys iš Aidų nr. 10,1978

3. Santykis su kalba
Filosofija, kaip ir poezija, yra suaugusi su kalba pačia savo išraiškos lytimi: ji interpretuoja būtybę žodžiu. Tai, ką H. G. Gadameris yra pasakęs apie lyriką, tinka ir filosofijai, būtent: lyrikoje "kalba išeina aikštėn kaip kalba . . . Lyrinis eilėraštis apreiškia kalbą jos gryna esme" (Wahrheit und Methode, Tūbingen 1975, p. 557). Todėl, pasak Gadamerio, 4 juo labiau lyrika artėja prie poėsie pure idealo, juo sunkiau ji darosi išverčiama" (t. p.). Pakeitę šiuose sakiniuose žodį 'lyrika' žodžiu 'filosofija', nusakytume tikrąjį filosofijos santykį su kalba: filosofija būtybę taria. Ji taria ją kalbesiu. Ji taria ją sakydama. Ir juo filosofija yra savitesnė, juo sunkiau yra ir ją išversti. Užtat filosofo žodis didžiai skiriasi nuo mokslininko žodžio. Šiojo idealas, kaip knygoje minėta (plg. FKP, 146, 288-89), yra bendrinė formulė, vadinasi, daiktas, išreiškiamas sutartiniu ženklu. Tuo tarpu filosofo žodis stengiasi būti visados vienkartinė jo paties raiška, kurią visi supranta, kurios betgi niekas negali kitaip nusakyti (pvz., liet. 'buvimas' yra nenusakomas jokia kita kalba).
Skaityti daugiau...
 
1978 metai PDF Spausdinti El. paštas

Laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenėje

Apžvelgiant 1977-sius metus, pirmasis skirsnelis buvo pažymėtas antraštėle: Išeivių Lietuvos "pasaulėjimas". Norėta pabrėžti, kad ryšys tarp laisvajame pasauly išsisklaidžiusių lietuvių darosi vis glaudesnis. Praeitieji metai tai pavirtino.

Didžiausias 1978 metų organizacinis įvykis buvo Pasaulio lietuvių dienos Toronte birželio 26 — liepos 4. Tomis dienomis posėdžiavo PLB V-sis seimas, vyko JAV ir Kanados lietuvių V-ji dainų šventė ir pirmosios "pasaulinės" sporto žaidynės (apie 1000 sportininkų), mokytojų studijų savaitė, jaunimo simpoziumas, Kanados lietuvių dailininkų darbų paroda etc. Šį kartą "pasaulio" žodis tikrai galiojo. PLB seime dalyvavo dvylikos kraštų atstovai, ir būtent iš tų kraštų ir atvykę, o ne tik pasivaduodami čia, Š. Amerikoj, susirastais įgaliotiniais. Dainų šventėj dalyvavo ir Australijos Melbourne lietuvių choras, o sporto žaidynėse gausu buvo iš Australijos atvykusių sportininkų. Minios dalyvavo pagrindiniuose renginiuose, dainų šventėj — apie 12.000.

Skaityti daugiau...
 
ADOMUI VARNUI 100 METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mikas Šileikis   
Pernai gruodžio 2 Lietuvių Tautiniuose namuose Chicagoje buvo suruošta akademija ir dailės paroda pagerbti šimtamečiui profesoriui Adomui Varnui. Nežiūrint sniego audros, salė buvo pilna jo gerbėjų, kitiems pritrūko vietų.

Akademiją atidarė Varnui pagerbti komiteto pirmininkas inž. Domas Adomaitis. Programai vadovauti jis pakvietė Mariją Rudienę. Invokaciją sukalbėjo ir žodžiu jubiliatą sveikino vysk. V. Brizgys. Be to, jį sveikino gen. konsule Juzė Daužvar-dienė ir kun. Ansas Trakis. Buvo perskaityti dar šie sveikinimai: JAV prezidento J. Carterio, Lietuvos diplomatijos šefo Lozoraičio iš Romos, senatoriaus Charles Percy, Chicagos burmistro Bilandiko, dr. K. Valiūno, dr. K. Bobelio, komp. J. Žilevičiaus ir daugelio kitų asmenų bei organizacijų.
Skaityti daugiau...
 
Bonus Pastor (prel. Jono Kučingio 70 m. PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Leonardas Andriekus   
Šiuo laiku mūsų periodinėje spaudoje pagarbiai minimas Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebonas prel. Jonas Kučingis, sulaukęs 70 m. amžiaus. Tai vienas iš uoliųjų tremties dvasininkų, dėl savo našios pastoracinės bei patriotinės darbuotės vertas prisiminimo ir Aiduose. Pagerbdami jubiliatą, norime iškelti ir Californijos lietuvių pavyzdingą veiklą, kuriai jis jau 33 metai vadovauja. Californija yra jo darbo dirva, atnešusi kultūrinį derlių.

Jubiliatas gimė ir gyvenimui ruošėsi Lietuvoje. Pasaulį jis išvydo 1908 gruodžio 23 Šnyplių kaime, Švėkšnos valsčiuje. Mokėsi Švėkšnos progimnazijoje, Saleziečių kolegijoje Torine ir Telšių kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1937. Vikaru bei vidurinės mokyklos kapelionu metus buvo Šilalėje; metus studijavo Katalikų universitete Milane; po to jį randame Telšiuose kariuomenės ir amatų mokyklos kapeliono, o kiek vėliau — Šilalės klebono bei Telšių gimnazijos kapeliono pareigose. Tremtyje prel. Jonas Kučingis 1944-1946 dirbo Nagenstadto parapijoje, Vokietijoje. Į Californija atvyko 1946.
Skaityti daugiau...
 
AIDAMS PAREMTI KONCERTAS CHICAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Algis Šimkus   
Chicagos Jaunimo centro šeimi-nkai tėvai jėzuitai parodė nesavanaudiško jautrumo lietuviškai kultūra:, pernai užsimoję surengti pranciškonų leidžiamiems Aidams pagarsinti bei paremti net du parengimus. Po lapkričio 10 Jaunimo centro kavinėje įvykusios kultūrinės vakarinės, skirtos Leonardo Andriekaus kūrybai, lapkričio 11 didžiojoje Jaunimo centro salėje surengtas Aidams paremti koncertas.

Koncerto programą adiko dvi Chicagos lietuvių operos prieglobstyje išsivysčiusios solistės, sopranas Margarita Momkienė ir mezzo-sopranas Genovaitė Mažeikienė.
Koncerto pradžioje solistės padainavo J. Tallat-Kelpšos populiariosios dainos "Ne margi sakalėliai,, A. Jurgučio aranžementą dviem balsam, A. Balazaro duetą iš operetės "Auksinės marios" ir Algio Šimkaus naudies melodija pagrįstą "Mergyte mano". Savotiškai įdomiu koncerto įnašu buvo trilypė K. V. Banaičio Jūratės ir Kastyčio" operos ištrauka iš "'Motinos rauda", dialogu ir "Rūteles daina".
Skaityti daugiau...
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Lituanistikos Instituto prezidiumas
išrinktas sausio 1. Į jį įeina dr. Rimvydas Šilbajoris, pirm., dr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, dr. Romas Misiūnas, dr. Janina Rėklaitienė ir dr. Julius Slavėnas — nariai. Išrinkti ir skyrių vedėjai: bibliografijos — Jonas Dainauskas, filosofijos — dr. Kęstutis Skrupskelis, istorijos — Jonas Račkauskas, kalbos — dr. Antanas Klimas, literatūros — Bronius Vatkelis, menotyros — dr. Stasys Goštautas, psichologijos — dr. Ina Užgirienė, teisės ir sociologijos — dr. Domas Krivickas. Dr. Tomas Remeikis yra Lituanistikos Instituto prezidiumo įgaliotinis Illinois valstijoje. Prezidiumas ir skyrių vedėjai išrinkti trejiems metams. Rinkimo komisijai vadovavo Antanas Girnius. Nariais buvo dr. Stasys Goštautas ir Antanas Mažiulis. Rinkimai atiikti raštu.
Skaityti daugiau...
 
Ivinskio ir Avižonio istoriniai veikalai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Saulius A. Girnius   
Rimtų lietuvių istorikų skaičius tradiciškai nėra buvęs labai didelis. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo tik maža saujelė lietuvių istorikų. Atgavus nepriklausomybę ir įsteigus Lietuvos universitetą, gerai paruoštų (ir net užsieny studijas gilinusių) istorikų skaičius sparčiai augo. Lyg ir skelbdami naujos istorikų kartos atėjimą, 1930 m. vadinamasis "jaunųjų istorikų būrelis" (Ivinskis, Sužiedėlis, Jakštas, Šapoka, Šležas, Avižonis) išleido rinktinį veikalą Vytautas Didysis. Didesnis lietuvių istorikų skaičius žadino viltis, kad lietuviai pagaliau patys pajėgs išsamiau išstudijuoti savo istoriją. Tačiau ne visi galėjo atsidėti moksliniam darbui. Tik dalis istorikų galėjo dėstyti universitete, kiti turėjo mokytojauti gimnazijose (Sužiedėlis, Šležas, Kučinskas). O antroji sovietų okupacija nulėmė, kad dauguma istorikų pasitraukė į Vakarus.
Skaityti daugiau...
 
Naują dainų lobį praskleidus (Jonas Balys: Lietuvių dainos Amerikoje) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Mažiulis   
Lietuvių dainos Amerikoje. Antrasis rinkinys. Surinko ir redagavo JONAS BALYS. Lietuvių Tautosakos leidykla, Silver Spring, Md. 1977. XII+342+XIV in 8°.

Lietuvių tautos dainas plačian pasaulin pirmą kartą išvedė 1745 m. Pilypas Ruigis. Jomis tada susidomėjo J.G. Herderis, pragarsėjęs įvairių Europos tautų kūrybos bei būdo prasklaidomis, o 1825 L.G. Rėzai išspausdinus "Dainos oder Ltthau-ische Volkslieder", jas platokai aptarė net pats didysis vokiečių poetas J.W. Goethe, kurio tas raštas anksti pateko ir į jo raštų rinkinius (plg. Goethe's sammtliche Wer-ke . . . V, Paris, 1840 200-201 psl.). Nuo L.G. Rėzos dienų lietuvių dainų gausa, įvairybė bei turinys kėlė ne vien svetimajam, taip pat ir mums patiems, nuostabos, o kiekvienas naujas rinkinys vis buvo didelis ir nuostabus įnašas mūsų tautos gyvenai pažinti.

Dr. J. Balys, 1935-44 m. buvęs Lietuvių Tautosakos Archyvo vedėjas ir jau nuo 1925 m. pats rinkęs tautosaką, yra nemaža domės visada skyręs mūsų dainoms.
Skaityti daugiau...
 
Vertingas lietuvio teologo palikimas (Pranas Manelis: Kristus ir Eucharistija) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. M. Cukuras   
PRANAS MANELIS: Kristus ir Eucharistija. Dievo veikla išganymo istorijoje. Krikščionis gyvenime knygų serija. 380 psl. Putnam, Conn. 1977.

Viena iš didžiausių paslapčių, su kuria kasdien susiduria ir eilinis tikintysis, ir teologas, yra Kristaus religinis būvis (realinė prezencija) Eucharistijoje. Pirminei krikščionių bendrijai, kiek mums žinoma, Kristaus realus buvimas nebuvo jokia problema, o savaime suprantama tikrovė. Tiktai viduramžiais, scholastinės filosofijos žydėjimo metu, Eucharistija tapo centrine filosofinio-teologinio svarstymo tema, įtraukusi į subtilias refleksijas pačius iškiliausius ano meto mintytojus. Eucharistijai geriau suprasti ir išsiaiškinti buvo panaudotas aristotelinės metafizikos ir gamtamokslio modelis. Tačiau, nežiūrint visų pastangų, netgi ir tokie gilaus ir įžvalgaus proto genijai, kaip šv. Augustinas ir šv. Tomas Akvinietis, turėjo galutinai pripažinti, kad Eucharistija ir josios ryšys su Kristumi yra didi paslaptis, prie kurios eiti ir bent dalinai ją suprasti žmogui tenka eiti tikėjimo keliu, Dievo malonei nušviečiant ir palaikant. Visuotinis Tridento susirinkimas po ilgų svarstymų nutarė šiai paslapčiai duoti dogminį apvalkalą, kurio centre Transubstancia-cijos terminas. Po to beveik per keturis šimtus metų Eucharistijos tema rašiusieji ir seminarijose dėsčiusieji žinojo, iki kokios ribos jie gali spekuliuoti, ir šitai, atrodo, apsaugojo šią didžią paslaptį nuo įvairiausių iškrypimų, kurie prieštridentiniame laikotarpyje kai kuriuose kraštuose grėsė ją "sudaiktinti", paversti savotiška "fizine" realybe. Vatikano II susirinkimo dalyviai vėl grįžo prie Šios centrinės paslapties, tik jau ne dogmatinių diskusijų plotmėje, bet liturginio atsinaujinimo rėmuose. Nenuostabu tad, kad šio visuotinio susirinkimo pirmoji konstitucija, didžiausios daugumos priimta ir patvirtinta, buvo Liturginė ir joje, tarsi Širdis, palaikanti viso šio dokumento pulsą, yra Eucharistija, josios santykis su Kristumi ir Jo mistiniu kūnu — Bažnyčia.
Skaityti daugiau...
 
Po vasaros (V. Bogutaitės eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė O.Mikailaitė   
VITALIJA BOGUTAITĖ: Po vasaros. Eilėraščiai. 71 psl. Kieti viršeliai. Aplanką piešė Zita Sodeikienė. Išleido Ateities leidykla 1976. Kaina 4 dol.

Zitos Sodeikienės piešinys knygos aplanke geriau nusako Bogutaitės eilėraščių tematiką, negu įstengtų recenzija. Žodis žodį kartais sunkiai apibūdina. Savo trečiame eilių rinkinyje Bogutaitė neįveda naujų, neįprastų temų, bet labiau išvysto vieną, jai artimą išgyvenimą. Nors knyga padalinta į keturis skyrelius, skaitant susidaro įspūdis, kad tai vienas ilgas eilėraštis su tam tikromis pauzėmis bei refrenais, lyg išaustas raštas vienoje juostoje.

Rinkinio pavadinimas — Po vasaros — išreiškia tam tikrą pakibimą laike. Vasara jau praėjo, ruduo be-įžengiantis, bet dar ne visai čia. Aplanko piešinyje belapis medis lyg kybo tarp dviejų erdvių, tarp dviejų pasaulių. Jo šakos traukiasi nuo neaiškių kontūrų saulės, o šaknys tampa rankomis, kurios siekia erdvėje plaukiančio kamuolio. Viduryje žemė minkštu apklotu laiko įsupusi kapinių paminklus. Poetės žmogiškojo trapumo bei praeinamumo apmąstymas vykusiai susumuotas šiuo simbolišku piešiniu.
Skaityti daugiau...
 
Atsiųsta paminėti PDF Spausdinti El. paštas
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. VI tomas: raidės V-Z, papildymai, visų tomų indeksas, Lietuvos žemėlapis. Redagavo S. Sužiedėlis ir A. Vasaitis. Išleido J. Kapočius. Boston 1978. 540 psl.
Vladas Šlaitas: NESU VĖJO MALONĖJE. Išleido Ateitis 1978. Viršelio aplankas Vilijos Eivaitės. 110 psl., kaina
5 dol., užsisakyti galima šiuo adresu: Ateitis, 16349 Addison, Southfield, Mich. 48075.
Henrikas Radauskas: EILĖRAŠČIAI (1965-1970). Pomirtinė poezijos knyga. Įvadas Alfonso Nykos-Niliūno, spaudai paruošė Jurgis Blekaitis, išleido Vytautas Saulius, Chicago 1978. 100 psl. Kaina
6 dol. Gaunama: Litho . Art Studio, 3143 South Lowe A ve., Chicago, Iii. 60616.
Stasys Santvaras: RUBAJATAI. Iliustracijos — Vytauto K. Jonyno. 182 psl., išleido Juozas Kapočius, Boston 1978. Kaina $7.50. Gaunama LE leidykloje, 395 W. Broadvvay, Boston, MA 02127.
Jurgis Jankus: ANAPUS RYTOJAUS. Romanas. Aplankas — autoriaus. 296 psl. Išleido Ateitis, 1978. Kaina 7 dol. (kietais viršeliais — 9 dol.). Leidyklos adresas: 17689 Goldvvin Dr., Southfield, MI. 48075.
ESAME JŪSŲ TARPE. Leidinys Nekaltai Pradėtosios Mergelės Vienuolijos 60 m. sukakčiai atminti (1918 - 1978). Redagavo sesuo Ona Mikailaitė. Viršelio piešiniai — Ados Sutkuvienės. 47 psl. Putnam 1978.
Aleksandras Pakalniškis: STUDENTO DIENORAŠTIS. Viršelis — Mykolo Morkūno. Išleista Jankaus ir Pakalniškio fondo lėšomis. Chicago 1978. 284 psl. Knygą galima gauti pas autorių: 3948 S. Artesian Ave., Chicago, ILL., 60636.
Skaityti daugiau...
 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
M e c e n a t a i : Po 150 dol.: kun. prof. dr. Pr. Ragažinskas, Central, NM; po 100 dol.: P. A. Raulinaitis, Burbank, CA; Jurgis Jakaitis, Sclieren, Switzerland; po 50 dol.: Kazimieras Brencius, Vincas Ramonas, K. Rimkus, M.D., Chicago, IL; K. Račiūnas, Cicero, IL; dr. K. Ambrozaitis, Chesterton, IN; Charles P. Baltrukonis, Philadelphia, PA; dr. M. Arsti-kaitis, Toronto, Ont., Canada; po 40 dol.: Marytė R. Šalinskienė, Wood-haven, NY; Snieguolė Jurskytė, Phila, PA; po 30 dol.: Algirdas Čepėnas, Chicago, IL; kun. dr. Ig. Urbonas, Gary, IN; Vytautas Žiaugra, Roslindale, MA; Ona Vaičienė, Hudson, NY; dr. Agota Šidlauskaitė, Carp, Ont., Jonas Gustainis, Don Mills, Ont., dr. J. Sungaila, Toronto, Ont., Canada.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai