TURINYS Spausdinti
Paulius Rabikauskas — Lietuviškumo apraiškos Vilniaus akademijoje ..................................... 377
Kazys Bradūnas — Iš ciklo "Užeigoje prie Vilniaus vieškelio" (eil.) .......................................... 390

Stasys Yla — Tautybių sankritis Vilniaus universitete 1803-1832 metais ................................... 392
Dr. Stasys Goštautas — Ispanų humanistas Petras Roizijus Vilniuje (1551-1571) ..................... 397

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas B. Laučka — Iš popiežiaus Jono Pauliaus II-jo lankymosi Amerikoje .............................. 406
Česlovas Grincevičius — Mokslo dienos Chicagoje — Vienuoliktasis LKMA suvažiavimas .... 412
Eucharistijos Bičiuliams 10 metų (LKB Kronika, Nr. 39) .............................................................. 416
Birutė Saldukienė — Devintasis tarptautinis karbono stratigrafijos ir geologijos kongresas ..... 417
Mūsų buityje ..................................................................................................................................... 418

KNYGOS
Pr. Visvydas — Tendencingai nugenėta knyga (A. Kairys: Po Damoklo kardu) .......................... 419
J. Papartis — Anglijos lietuvių buities panorama (Kazimieras Barėnas: Kilogramas cukraus) .. 420
V. K. — Narsa gyventi (J. Gliaudą) ................................................................................................ 421
Laiškai redakcijai: P. Jatulis — Saulius Girnius persistengė ........................................................ 423
Šis numeris iliustruotas su Vilniaus universitetu susietomis nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Vilniaus universiteto didžiojo kiemo vartai. Viršelių 4 psl. — Vilniaus universiteto herbas iš 1707 metų J. A. Preuschhoff veikalo "Universitas Vilnensis".
Taip pat nuotraukos iš pop. Jono Pauliaus II lankymosi Amerikoje ir LKMA suvažiavimo Chicagoje. Be to, J. B. Laučkos nuotrauka.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Mūnchen), K. Girnius (Radio Liberty, Mūnchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
NOVEMBER, 1979
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second class postage paid at Brooklyn, N.Y. (ISSN 0002-208X)