Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DEVINTASIS TARPTAUTINIS KARBONO STRATIGRAFIJOS IR GEOLOGIJOS KONGRESAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Birutė Saldukienė   
JAV Geologinės tarnybos 100 metų jubiliejaus proga devintasis tarptautinis geologinės karbono sistemos kongresas pirmą kartą buvo sušauktas šiame krašte. Aštuntasis kongresas įvyko Maskvoje, 1975 m. Pirmasis buvo suorganizuotas 1927 m. Heerlen mieste, Olandijoje, o kiti — įvairiuose kituose Europo miestuose. Į dešimtąjį pakvietimas yra gautas iš Ispanijos.

Į Illinois universitetą, Urbana-Champaign, suvažiavo 700 su viršum kongreso dalyvių iš viso pasaulio. Nuo 1979 gegužės 10 iki birželio 2 per prieškongresines ekskursijas, komisijų posėdžius, kongreso atidarymą, technines sesijas, kongreso uždarymą bei per pokongresines ekskursijas karbono sistemos tyrinėtojai diskutavo viso pasaulio akmenines anglis moksliniu bei komerciniu atžvilgiu.

Prieškongresines septynios mokslinės ekskursijos buvo vadovaujamos karbono geologijos žinovų. Kiekvienai ekskursijai iš anksto buvo paruoštos informacinės knygos. Nuo gegužės 10 iki 19 buvo aplankyti Appalachių, Pennsylvanijos, West Virginijos, Alabamos, Ohio, Indianos, Kentucky bei Illinois anglių baseinai. Dalyviai galėjo pasirinkti labiausiai jiems įdomią ekskursiją.

Gegužės 17-18 Washingtone ir Urbanoje vyko specialių mokslinių komisijų posėdžiai, kuriuose buvo svarstomos karbono sistemos sluoksnių tarptautinio sulyginimo problemos.

Visuotinis kongreso atidarymas įvyko gegužės 19 Washingtone, D.C., Valstybės departamento puikioje salėje. Ceremonijas vedė M. Gordon Jr., devintojo karbono kongreso pirmininkas, iš JAV Geologinės tarnybos. Po jo kalbėjo P.P. Timofeev, VII-ojo karbono kongreso pirmininkas iš Sovietų Mokslų akademijos, Maskvos Geologinio instituto. Po supažindinimo su nuolatiniais kongreso komiteto nariais vyko keturios paskaitos. JAV Geologinės tarnybos direktorius H.W. Menard, iš Reston, Va., kalbėjo apie Tarnybos tarptautinį bendradarbiavimą 100 metų jubiliejaus proga. Valstybės departamento asistentas — Sekretorius moksliniams reikalams T.R. Pickering, iš Washingtono, D.C., diskutavo mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo su užsienio kraštais svarbumą. Nacionalinio Valijos muziejaus direktorius D.A. Basset, iš Cardiff, Wales, Didžiosios Britanijos, apžvelgė karbono sistemos sluoksnių nustatymą pereitame šimtmetyje, geologinių mokslų pradžioje. Science žurnalo, leidžiamo American Association for the Advancement of Science, direktorius P.H. Abelson, iš Washingto-no, D.C., apibūdino būsimą energijos padėtį per ateinantį dvidešimtmetį. Ceremonijos baigėsi uždaromuoju žodžiu ir padėkomis.

Nuo gegužės 21 iki 25 Urbanos universiteto patalpose vyko techninės sesijos, prasidėjusios atidaromuoju posėdžiu didžiuojoje Krannert teatro salėje. Po supažindinimo ir padėkų vyko pirmasis simpoziumas apie akmeninių anglių vaidmenį pasaulinėje energijos plotmėje. Kiti simpoziumai vyko lygiagrečiai įvairiose salėse, kasdien nuo 9 iki 5. Programoje yra įrašyta 500 su viršum paskaitų.

Akmeninės anglys visuomet buvo svarbus kuro šaltinis anglių turintiems ir stokojantiems kraštams. Daug vilčių yra dedama į anglių ekonomiką. Rūpinamasi pagerinti senų kasyklų saugumą ir eksploatavimą. Sėkmingas anglių panaudojimas turi remtis moksliškais ir inži-neriškais tyrinėjimais, į kuriuos yra įsitraukę tūkstančiai specialistų. Karbono sistemos sluoksnių, susiklojusių prieš 280 - 345 milijonus metų, tyrinėjimas yra sudėtingas. Į pagalbą ateina žemės plutos tyrinėtojai su geofiziniais metodais. Vietomis horizontaliai suklostyti sluoksniai nuo žemės plutos judėjimų buvo įvairiai deformuoti, net suraukšlėti į kalnų virtines. Geologinių amžių geografijos bei klimato tyrinėtojai mėgina atkurti senovinius žemėvaiz-džius, apdengtus stora, vietomis šimtų ar net tūkstančių metrų danga.

Į pagalbą ateina karbono gadynės paleozoologai, akimis matomų ir mikroskopinių gyvūnų specialistai, ir paleobotanikai, tos gadynės medžių ir mikroskopinių žiedadulkių be sporų tyrinėtojai. Taip pat į paga bą ateina stratigrafai, sluoksnių amžiaus nustatinėtojai, remiantis gyvunijos bei augmenijos užkonservuotais suakmenėjusiais liudininkais. Re to, įvairių kontinentų geologai išsamiai apžvelgė savo krašto karbono geologiją.

Muziejų, geologinių tarnybų bei geologinių draugijų mokslinių tyrimų rezultatai, suakmenėjusių augalų bei gyvūnų rinkiniai, piešiniai, fotografijos, skaidrės, knygos, įvairūs leidiniai buvo išstatyti atskirose salėse. Mokslinių filmų teatras rodė filmus, parinktus kongreso apimčiai. Dalyvių šeimų nariams buvo suorganizuota lengvesnio pobūdžio papildomos paskaitos, kursai bei trumpos ekskursijos. Netrūko ir pramoginių įvykių vakarais: susipažinimo vakaras prieš paskaitų sesijas, gegužinė universiteto parke su puikiais užkandžiais, japonų Kabuki drama Shun Kan (Ištremtasis vienuolis) bei bendras priėmimas universitete.

Šeštadienio rytą, gegužės 26, pirmininkas M. Gordon Jr. vadovavo kongreso uždarymo ceremonijoms. Šia proga buvo įteiktas įvertinimo medalis vienam iš pasižymėjusių mokslininkų. Šioje srityje, ryšium su įvyksiančiu X-uoju kongresu Ispanijoje, išklausėme dvi paskaitas: apie Ispanijos karbono paleogeografinę ir struktūrinę evoliuciją kalbėjo prof. M. Julivert, iš Oviedo universiteto, ir apie Ispanijos produktyvių anglių sluoksnių geologiją — dr. A. Garcia — Loygorri, Madrido universiteto direktorius. Ceremonijos užsibaigė komisijų raportais, padėkomis ir kitais kongreso einamaisiais reikalais.

Nuo gegužės 26 iki birželio 2 septynios ilgosios pokongresines mokslinės ekskursijos ir keturios trumposios apėmė vidurinių ir vakarinių JAV anglių baseinus: Mississipi upės, Louisianos. Arkansas. Missouri, Kentucky. Indianos, Ilinois, Iovvos, Nebraskos,Kanzas. Oklachomos, New Mexico, Arizonos, Utah,
Wyoming, Montanos, Idaho bei Ne-vados. Kadangi ekskursijos vyko tuo pačiu laiku, tai dalyviai turėjo pasirinkti labiausiai juos dominančią.

Tarptautiniai karbono stratigrafijos ir geologijos kongresai yra organizuojami kas ketveri metai. Nuolatinis komitetas dabar susideda iš 12 įvairių kraštų specialistų, į kuriuos įeina M. Gordon iš JAV. Nacionalinis organizacinis komitetas buvo sudarytas iš 7 JAV geologų: į šį skaičių įeina M. Gordon, pirmininkas, ir E.L. Yochelson, bendrasis sekretorius. Urbanoje-Champaign vietinis komitetas buvo sudarytas iš keturių asmenų. Techninių sesijų šeimininkais buvo: Illinois valstijos Geologinė tarnyba ir Illinois universitetas.

Illinois valstijos kongreso rėmėjai: Illinois valstijos muziejus, Pietinio Illinois universitetas ir Gamtos istorijos Fieldo muziejus.

Kongresą rėmė šios nacionalinės organizacijos: Association of American State Geologists, American Association of Petroleum Geologists, Geological Society of America, Pa-leontological Society, Society of Economic Paleontologists and Mine-ralogists, Society of Vertebrate Paleontologists, Paleobotanical Section of the Botanical Society of America.

Ar neatrodo keista, kad akmeninių anglių gadynė sukeltų tiek daug šnekų? Nuostabu ar ne, bet toms šnekoms laiko visuomet pritrūkdavo. Anglių klausimai dabar ypatingai aktualūs. Valdžios skatina ir remia tyrinėjimus. Žemės aliejaus bei natūralių dujų didžiosios bendrovės domisi anglių perdirbimu į skystąjį kurą bei dujas. Remiantis dabartiniais apskaičiavimais, manoma, kad akmeninių anglių užteksią galbūt 500 metų. O kas toliau? Sužinosime vėliau.
Birutė Saldukienė

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai