MŪSŲ BUITYJE Spausdinti
Į JAV LB krašto valdybą įeina Vytautas Kutkus — pirmininkas, Algimantas Gečys — Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas, Jonas Kavaliūnas — Švietimo tarybos pirmininkas, Ingrida Bublienė — Kultūros tarybos pirmininkė, Jonas Urbonas — vykdomasis vicepirmininkas organizaciniams reikalams, Aušra Zerr-Mačiulaitytė — pirmoji vicepirmininkė politiniams reikalams, Violeta Abariūtė — vicepirmininkė specialiems reikalams, dr. Antanas Butkus — vicepirmininkas socialiniams reikalams, Robertas Selenis — vicepirmininkas juridiniams reikalams, Algis Rugienius — vicepirmininkas sporto reikalams, Alfonsas Velavičius — vicepirmininkas finansų reikalams, Albertas Misiūnas — protokolų sekretorius, Karolis Balys — reikalų vedėjas, Irena Dainorienė — sekretorė anglų kalba.
— Lietuvių moterų klubų federacijos valdyba spalio 14 d. Kultūros židinyje New Yorke surengė lietuvių spaudos atgavimo 75 metų minėjimą. Paskaitą skaitė Stasys Santvaras, literatūrines ištraukas — V. Valiukas ir I. Veblaitienė, pianu V. Banaičio "Sutemų giesmę" skambino Aldona Kepalaitė. LMK federacijai vadovauja Margarita Samatienė.
— Lietuvių katalikų religinei šalpai 8019 dol. suaukojo Los Angeles Šv. Kazimiero parapija, kuriai vadovauja prel. Jonas Kučingis.
— Amerikos lietuvių kongresas, surengtas Lietuvių Tarybos rūpesčiu, įvyko spalio 13-14 Clevelande. Dalyvavo 206 asmenys, daugiausia delegatai iš įvairių vietovių. Pagrindiniai kalbėtojai buvo dr. K. Bobelis, Vliko pirm., kons. A. Simutis, dr. V. Stankus ir neseniai iš Lietuvos atvykęs Romas Giedra. Kongreso iškilmingose pamaldose miesto katedroje mišias laikė vysk. V. Brizgys, pamokslą sakė vysk. A. Deksnys.
— Tėvynės garsų radijo valandėlės 30 m. gyvavimo sukaktis spalio 20 paminėta Lietuvių namuose Clevelande. Dainavo ir deklamavo Laima Rastenybė - Lapinskienė. Tėvynės garsų radijo valandėlei vadovauja Juozas Stempužis.
— JAV Lietuvių kunigų vienybės seimas lapkričio 7-8 įvyko Willimantic (Conn.) rekolekcijų namuose. Suvažiavo 37 lietuviai kunigai. Prel. Stanley Sypec kalbėjo tema "Etninių parapijų vaidmuo šiandien", kun. Bryan Hehir — tema "JAV vyskupai ir Lietuva". Po paskaitų buvo diskusijos. Religinę padėtį Lietuvoje apžvelgė vysk. V. Brizgys. Kunigai A. Kontautas ir J. Pakalniškis svarstė lietuvių parapijų likimą JAV. Seime įdomių informacinių pastabų pateikė kun. dr. Jurgis Šarauskas, dirbąs Valstybės departamento Rytų Europos reikalams skyriuje. Šiuo suvažiavimu paminėta Lietuvių kunigų vienybės 70 m. veikimo sukaktis.
— Amerikos lietuvių tarybos valdyba lapkričio 16 buvo sudaryta Chicagoje: dr. Kazys Šidlauskas perrinktas pirmininku. Vicepirmininkai — T. Blinstrubas, P. Dargis, dr. J. Jerome, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. V. Šimaitis, dr. J. Valaitis. Kun. A. Stasys išrinktas gen. sekretoriumi, J. Skorubskas — iždininku, E. Vilimaitė — finansų sekretore, G. Lazauskas — protokolų sekretoriumi.
— Juozas Rimkevičius vadovauja rengiamam IV-ajam Mokslo ir kūrybos simpoziumui. Jam talkina tarybos, mokslinės programos ir organizacinio komiteto nariai: dr. P. Zunde, dr. I. Užgirienė, dr. R. Nemickas, A. Kerelis, V. Plepienė, J. Ivanauskas, dr. J. Reklaitienė, dr. T. Remeikis, dr. D. Giedraitis, A. Dundzila L. Rimkus ir kun. V. Rimšelis. Jie vis: lapkričio 24 d. posėdžiavo Jaunimo centre Chicagoje.
— Ona Saulaitienė, žymi skautų veikėja (vyr. skt.) ir gimnazijų mokytoja, sulaukusi 71 m. amžiaus, lapkričio 15 d. mirė Oakvillėje (Conn.).

R a š y t o j u o s e.Lietuvių rašytojų draugijos valdyba ateinančiam trimečiui renkama iš Californijoje gyvenančių rašytojų. Į valdybą kandidatuoja: Alė Rūta Arbienė, Bernardas Brazdžionis, Alfonsas Gricius, Bronys Raila ir Tomas Venclova; į revizijos komisiją — Andrius Mironas (Norimas), dr. Elena Tumienė Pranas Visvydas.
— Algirdas Landsbergis atstovavo lietuviams rašytojams Anglijoje vykstančiame tarptautiniame rašytojų PEN suvažiavime. Ta proga lapkričio 24 d. jis savo kūrybą skaitė Londono lietuviams. Landsbergio kelionę apmokėjo PLB valdyba.
— Česlovas Grincevičius redaguc.i prof. Juozo Brazaičio raštus. Pirmasis tomas jau paruoštas spaudai.
— Antanas Gustaitis dažnai kviečiamai į lietuvių renginius skaityti savo humoristinės kūrybos. Spalio 27 d. jis buv: Clevelande Ohio Liet. gyd. draugiros pobūvyje, lapkričio 10 — LB renginyje Washingtone, lapkričio 17 — Kultūros židinyje New Yorke, gruodžio 8 — Lietuvių klube, Floridoje.
D a i l ė . — Savo darbų parodas suruošė šie dailininkai: Alfonsas Dargis — spalio 20 - 21 Prisikėlimo parapijos parodų salėje, Toronte; Elena Urbaitytė — lapkričio 3-23 Phoenix galerijoje, New Yorke. Povilo Kaupo pomirtinė tapybos paroda lapkričio 16 suruošta Jaunimo centre, Chicagoje.
M u z i k a. — Berklee konservatorijos choras, vadovaujamas Jeronimo Kačinske spalio 27 d. Kultūros židinyje New York* atliko koncertinę programą. Kitatauią choras dainavo lietuvių kalba. Programom taip pat dalyvavo solistė Angelė Kiaušasa ir pianistas Vytas Bakšys. Visi jie atlila Jeronimo Kačinsko kompozicinius karinius. Koncertą rengė Jonas Lenktaitis
— Broniaus Jonušo 1,000 dol. metinė stipendija paskirta M. Bizinkauskaitei.