LEIDĖJŲ ŽODIS PO 30 METŲ Spausdinti
Šiame Aidų numeryje rasite kvietimą pratęsti prenumeratą. Mes tai darome kiekvienais metais su gyva viltimi, jog nepaliksite mūsų vienų kultūros žurnalo leidimo rūpesčiuose. Riedant dešimtmečiams, žinoma, tie rūpesčiai didėja. Vyresnieji skaitytojai ir bendradarbiai keliauja į aną pasaulį, ir likusias tuštumas sunku užpildyti. Taip pat šuoliais kyla darbo, medžiagų ir pašto kainos. Bet mes, turėdami Jus savo prenumeratorių gretose, tų sunkumų nebijome.

Štai jau 30 metų, kai Aidus leidžiame Amerikoje. Per tokį ilgą laiką jaučiamės savotiškai užsigrūdinę. Čia labai daug prisidėjo ir Jūsų nuoširdumas, atnaujinant prenumeratą. Žymi mūsų skaitytojų dalis atsiunčia jau ne 15 dol., bet tampa garbės prenumeratoriais su 25 dol. auka. Kai kurie mus palaiko ir šimtinėmis. Tai liudija, kad lietuvių šviesuomenė tremtyje būtinai nori turėti savo kultūros žurnalą. Toks Jūsų nuoširdumas ir po 30 leidimo metų dar mus skatina Aidus gerinti ir planuoti, kad jie kuo ilgiausiai gyvuotų.

Sveikindami Jus Kristaus gimimo šventėje, kviečiame pasidalyti džiaugsmu, kad vėl sulaukėme to iškilaus religinio įvykio ir laimingai  nužygiavo ilgą 30 metų kelią. Mes tikimės, jog Visagalis maloniai globos mus ir ateityje. Šviesių, veiklių ir palaimiu 1980 metų Jums visiems!

AIDŲ LEIDĖJAI