Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PEN KLUBO 44-ASIS KONGRESAS BRAZILIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė St. Goštautas   
Metinis PEN klubo kongresas šiais metais įvyko Rio de Janeiro mieste liepos 15-21. Kaip ir dažnas tarptautinis sambūris, jis neapsiėjo be ginčų ir politinės įtampos. Rytų blokas (Bulgarija, Vengrija, R. Vokietija ir kiti satelitai) atstovaudamas Sovietų Sąjungos interesams, kuri nepriklauso šiai organizacijai, vis stengiasi neutralizuoti rašytojų įtaką laisvajame pasaulyje, bet iki šiol neįstengė jos paveikti. Šis PEN kongresas šiuo atžvilgiu nebuvo skirtingas nuo praėjusiųjų ir neapsiėjo be kontroversinių diskusijų.

Kongrese buvo išrinktas naujas prezidentas — švedų rašytojas, poetas ir žurnalistas Per Wastberg, vienas iš "Amnesty International" steigėjų ir žymus Afrikos literatūros žinovas. Be abejo, vienas iš st kibiausių jo tikslų bus įtraukti Afrikos bei trečiojo pasaulio rašytojus į tarptautinį PEN klubą. Kiek tai paveiks pasaulio rašytojų sambūrį, sunku iš anksto numatyti, bet bus daugiau trinties, kaip tai jau matome Jungtinėse Tautose ir UNESCO organizacijoje.

Po šešerių metų diskusijų ir bandymų kiek labiau prisitaikyti prie totalitarinių režimų buvo priimta nauja PEN klubo konstitucija, kuri iš esmės nieko nepakeitė, tik išryškino rašytojų sąjungos tikslus ir uždavinius. Egzilų statusas liko nepažeistas. Faktas, kad dar vienas egžilų centras (Vietnamas) buvo priimtas jau po naujos konstitucijos, įrodo tų centrų reikalingumą ir daugėjimą. Kiek painiau išėjo su Čekoslovakijos egzilų centru. Buvo nutarta šį klausimą svarstyti ateinančiame PEN kongrese (Jujoslavijoje), bet Olandija ir Bulgarija pasiūlė peržiūrėti egzilų priėmimą į tarptautinę rašytojų bendruomenę. Išrinktas komitetas, kad nustatytų gaires naujiems egzilų rašytojų centrams steigti.

Kai PEN klubas buvo įsteigtas, jo tikslas nebuvo žmogaus teisių gynimas. Šiandien gi jis tapo rašytojų laisvės kovos lauku, ir kiekviename kongrese bei konferencijoje yra svarstomi skundai, liečia rašytojų teises laisvai rašyti ir gyventi. Šiuo reikalu siunčiamos telegramos ir rezoliucijos valstybių galvoms, bandant pagerinti rašytojų padėtį pasaulyje. Kongresas įgaliojo Michaelį Scammel, "Index on Censorship" žurnalo redaktorių, sekti rašytojų teisių pažeidimus pasaulyje. Daug dėmesio skirta Pietų Amerikos rašytojams, kurių nemažas nuošimtis kenčia Kubos ir Argentinos kalėjimuose. Viešai pasmerkti Urugvajus ar Čilė.

Mums itin svarbūs buvo klausimai, liečia Sovietų Sąjungą ir Rytų bloką. Nemažai dėmesio skirta Rytų Vokietijai ir Čekoslovakijai. Jų vyriausybėms išsiųstos telegramos. Taip pat išsiųsta telegrama ir Viktorui Petkui, kurią pasirašė žymus Peru rašytojas ir PEN prezidentas Mario Vargas Llosa, Joseph Brodsky ir Michael Scammell. Telegramos turinys: Mes, 44-ojo PEN klubo kongreso nariai, sveikiname jus už jūsų drąsą.

Lietuvos įnašas į šį PEN klubo kongresą buvo gana žymus. Ne vien tik buvo nusiųstas atstovas (dr. St. Goštautas, kurio kelionę apmokėjo Lietuvių Bendruomenė - Red.), bet buvo paruoštas ir leidinys apie mūsų literatūrą, parašytas Tomo Venclovos ir išleistas Tautos Fondo lėšom portugalų ir anglų kalbom. Vertė Izabelė Izokaitytė ir Algirdas Landsbergis. Leidinys buvo išdalytas kongreso dalyviams, spaudai ir Brazilijos kultūrinėms bei politinėms įstaigoms. Nusivežta taip pat mūsų literatūros leidinių iš Manyland leidyklos ir geras pluoštas Lituanus žurnalo.

Brazilijoj miela buvo pabendrauti ir su vietiniais lietuvių kultūrininkais. Petras Babickas sutiko paruošti lietuvių literatūros antologiją portugalų kalba. Dr. Antano Gaulios žmona verčia Marijos Gimbutienės knygą "The Balts" į portugalų kalbą. Taip pat ir Argentinoje nutarta versti lietuvių literatūrą į ispanų kalbą. Argentinoje yra ruošiami lie-tuvių-ispanų ir ispanų-lietuvių kalbų žodynai. Projektus remia JAV Lietuvių Bendruomenės. St. Goštautas


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai