LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS EUROPOJE Spausdinti
Parašė Antanas Saulaitis   

Atstovaujamų kraštų skaičius padidėjo nuo 10 iki 13, kai po ketverių metų jaunimo atstovai ir svečiai susirinko į ketvirtąjį Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą š.m. liepos 11-18 Anglijoje ir liepos 19-29 Vakarų Vokietijoje, nubalsuodami penktąjį PLJK kviesti Šiaurės Amerikoje 1983 m. Kongresą rengė 1972 m. įsteigta Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga su pirm. Gabija Juozapavičiūte (Kanada) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Ji rūpinosi finansais ir globojo kongresą. Pačiam PLJK komitetui vadovavo Andrius Šmitas (V. Vokietija) su komiteto narių talka iš Anglijos ir Prancūzijos.

Kongreso apyvarta buvo apie 340,000 dol., kurių 90,000 surinkta aukomis, ypač iš JAV LB valdybų ir apylinkių. Kongreso likutis — apie 50,000 dol. padalytas pagal anksčiau PLB ir PLJS priimtą formulę: pusė naujai išrinktos ir Chicagoje esančios valdybos veiklai iki 1983 m., ketvirtadalis — penktojo PLJK ruošai, ketvirtadalis bendriems PLB^ PLJS kultūriniams, švietimo ar visuomeniniams projektams.

Kongreso programiniu pagrindu akademinės dalies pirm. Vincas Bartusevičius paskelbė įprasminimą jaunimo veiklos išeivijoje. Ši tema pradėta gvildenti 450 dalyvių jaunimo stovykloje prie Londono ir tęsta studijų dienose liepos 19-27 Altenberge. Stovyklos vadovas Aleksas Vilčinskas (iš Londono) su talkininkais rūpinosi dvejopa programa: pokalbiais bei simpoziumais apie dabartinę Lietuvos padėtį ir lietuviškų papročių ugdymu būreliuose bei pramoginiuose renginiuose. Be eilinės stovyklos programos ir paties jaunimo pravestų jos dalių, į pokalbius įsijungė Aleksandras Štromas, Violeta Rakauskaitė, Icchokas Meras, dr. Rimvydas Šilbajoris, dr. Ryman tas Petrauskas, Faustas Strolia ir kiti. Stovykla vyko St. Mary's kolegijos sodyboje Strawberry Hill, Anglijoje.

Meninei kongreso daliai priklauso atidarymo koncertas liepos 14 pačiame Londone su Montrealio Gintaro ansambliu, Toronto "Volunbėm", su Petru Odiniu ir Raminta Lamp-satyte. Tūkstantinė minia po koncerto padėjo vainiką prie Nežinomo kareivio paminklo. Liepos 15 jaunimas dalyvavo Mišiose, kurias laikė Europos lietuvių vyskupas Antanas Deksnys.

Kol didesnė kongreso dalyvių grupė atliko iš anksto suplanuotas ekskursijas po Europą, rinktieji atstovai nuvyko į Altenbergą studijų dienoms. Paskirstę programą į tris pagrindines dalis — kultūrinę, visuomeninę ir jaunimo veiklos — jie klausėsi dr. Kajetono Čeginsko, Stasio Lozoraičio, Jr., Rasos Lukoševi-čiūtės, dr. Algio Norvilo, Tomo Venclovos, Marijos Stankuvienės-Sau-laitytės paskaitų. Paskaitų mintys buvo diskutuojamos klausytojų būreliuose. Iš čia išaugo kongreso nutarimai.

Visuomeninė kongreso dalis Vokietijoje vyko liepos 27-29 Koenig-steine prie Frankfurto. Jaunųjų kūrėjų vakare dalyvavo 16 menininkų bei grupių iš kelių kraštų. Uždaromajame posėdyje perskaityti nutarimai ir pristatyta naujoji PLJS valdyba. Uždarymo koncerte pasirodė sol. Ričardas Daunoras su pianiste Raminta Lampsatyte, "Volungės" ir Bostono etnografinis ansamblis "So-dauto". Kongresas baigėsi šokiais ir liepos 29 pamaldomis. Kai kurie kongreso dalyviai pasiliko kelionėje po Europą. Jaunimo delegacija aplankė pop. Joną Paulių II. Kongreso nutarimuose sudėtos atspindi jaunimo mintys ir viltys, liečiančios lietuvių tautą ir išeiviją. Taip pat buvo paliesta ir ryšiai su Lietuva ir santykiai su žydais bei rusais. Antanas Saulaitis, SJ.