1 9 7 9 METŲ TURINYS Spausdinti
GROŽINĖ LITERATŪRA
Aistis Jonas — Mano gimtinės giesmė (eil.) 437
Baronas Aloyzas — Prie slenksčio 357
Bradūnas Kazys — Užeigoje prie Vilniaus vieškelio (eil.) 390
Dovydėnas Liudas — Kardinolo pati miršta 162
Gricius Alfonsas — Eilėraščiai 294
Grigaitytė Kotryna — Eilėraščiai 61
Jankus Jurgis — Karštis 255
Jonaitienė Domicėlė Demie — Eilėraščiai 335
Katiliškis Marius — Jaunasis ūkininkas ir stogadengys 113
Lėtas Leonas — Eilėraščiai 246
Nyka-Niliūnas Alf. — Eilėraščiai 1
Pušinis J. — Seno žvejo sakmės apie Jūratę(eil.) 214
Radžius Aleksandras — Pavasario apeigos(eil.) 199
Tulys Antanas — Inteligentų stalas 309
Visvydas Pranas — Eilėraščiai 147
Zdanys Jonas — Eilėraščiai 101

STRAIPSNIAI
Ambrazevičius-Brazaitis Juozas — Rašytojo išsivadavimas: Biliūnas laiškuose 438
Bagdanavičius Vytautas — Pilnaprasmis pasaulio kūrimas 248
Daugintis Petras — Solidaristinės santvarkos bruožai 189
Gailiušis Antanas — Žvilgsnis į JAV Lietuvių Bendruomenę ir jos ateitį 287
Garucko K., kun., laiškai vysk. J. Labukui s. 281
Girnius Juozas — Iš darbo Lietuvių Enciklopedijoje 237
Goštautas Stasys, dr. — Ispanų humanistas Petras Roizijus Vilniuje (1551-1571) 397
Grinius Jonas, dr. — Liaudies filosofai lietuvių rašytojų žvilgsniu 295
Yla Stasys — Tautybių sankirtis Vilniaus Universitete 1803-1832 metais 392, 432
Jankus Jurgis — Jonas Puzinas apie save ir apie kitus 141, 206
Kalba rumunų disidentas rašytojas Goma 128
Klimas Antanas — Kazimieras Būga — šimtmetis nuo jo gimimo 444
Kavaliūnaitė Jolita — Jean-Jacques Rousseau vienišumas 266
Krasauskas Rapolas — Nekaltai Pradėtosios Švč.Mergelės Marijos seserų vienuolijos pradžia 103
Lukošiūnas Romualdas — Sovietų moralinio teroro dokumentas 5
Maceina Antanas — Filosofijos keliu 11, 80
Nemickas Bronius — Nuo Helsinkio iki Madrido 62
Nemickas Bronius — Vokietijos - Sovietų Sąjungos sąmokslas 425
Pasikalbėjimas su "Index on Censorship" redaktoriumi 171
Pavalkis Viktoras, kun., dr. — Vatikano misija pokarinėje Vokietijoje 345
Plateris Aleksandras — Žmogus ir visuomenė .... 329
Povilaitis Bronius — Genetinė inžinerija 115
Rabikauskas Paulius — Lietuviškumo apraiškos Vilniaus akademijoje 377
Rėklaitis Povilas — Pirmoji Vilniaus universiteto istorija ir jos autorius jėzuitas J. A. Preuschhoffas 200
Rimdžius Julius — Vasario 16 ir okupantų gruodžio 16 49
Skrupskelienė Alina — Marksisto Kristus 259
Skrupskelis Kęstutis — Etienne Gilson 97
Šilbajoris Rimvydas — Pastabos apie Tomo Venclovos kūrybą 148
Šimkus Algis — Lietuviškoji Lucia di Lammermoor Chicagoje 361
Vaičiulaitis Antanas — Jono Aisčio žodžiais 449
Vaišnora Juozas, MIC — Šv. Sosto atstovo Ratti vizitas Lietuvoje ir Latvijoje 155, 216
Vaitiekūnas Vytautas — Tarptautinė politika 1978 metais 69
Vydas Juozas — Diabetas 167
Viesulas Romas — Telesforas Valius (Fragmentai in memoriam) 303
Vizgirda Viktoras — Lietuvių dailės vingiai dabarties Lietuvoje 336
1978 metais 16

KNYGOS
Anysas Martynas, dr. jur.: Kova dėl Klaipėdos— Juozas B. Laučka 232
Avižonis Konstantinas: Rinktiniai raštai II —Saulius A. Girnius 40
Balys Jonas: Lietuvių dainos Amerikoje-Antanas Mažiulis 44
Baranauskas Albinas: Rudenys ir pavasariai III d. — V. Kulbokas 327
Barėnas Kazimieras: Kilogramas cukraus — J. Papartis 420
Bogutaitė Vitalija: Po vasaros — Ses. O. Mikailaitė 47
Čepėnas Pranas: Naujųjų laikų Lietuvos istorija — Paulius Jatulis 94
Girniuvienė Mirga: Senojo bokšto paslaptis — Sesuo Ona Mikailaitė 280
Gliaudą Jurgis: Narsa gyventi — V.K 421
Ivinskis Zenonas: Lietuvos istorija, I tomas — Saulius A. Girnius 40
Jankus Jurgis: Anapus rytojaus — Vytautas Dyvas 372
Kairys A.: Po Damoklo kardu — Pr. Visvydas ... 419
Manelis Pranas: Kristus ir Eucharistija — Kun.V.M. Cukuras 45
Melnikas Petras: Debesys ir properšos — Viktoras Mariūnas 138
Pautieniūtė Teresė: Lyg nebūtų rytojaus — Aug. R 96
Radauskas Henrikas: Eilėraščiai — A. Vaičiulaitis 185
Rubšys Antanas: Raktas į Naująjį Testamentą — Jonas Duoba 325
Sadūnaitė Danguolė: Baltas ievos medis — Ilona Gražytė-Maziliauskienė 137
Santvaras Stasys: Rubajatai — A. Tyruolis 375
Šlaitas Vladas: Nesu vėjo malonėje — 187
Zdanys Jonas: Naujoji dvikalbė poezijos antologija (angliškai) — M.G. Slavėnienė , 278

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Sausis
Mikas Šileikis — Adomui Varnui 100 metų — 36; Leonardas Andriekus — Bonus Pastor (prel. Jono Kučingio 70 m. amžiaus sukakčiai) — 37; Algis Šimkus — Aidams paremti koncertas Chicagoje — 39; Mūsų buityje — 39.
Vasaris
Vladas Juodeika — Humanistinis marksizmas — 89; St. S. — Dainininkė Gina Capkauskienė — 90; S. Kaune-lienė — Lietuvių kambarys Wayne State universitete — 92; Mūsų buityje — 93.
Kovas
J. Vaišnora, MIC — Bažnyčia Lenkijoje — 131; Mūsų buityje — 136.
Balandis
Balys Gaidžiūnas — "Grandinėlė" po 25-rių metų ir 260 koncertų — 174; Antanas Gustaitis — Po "Paskutinio Krappo įrašo" — 181; Algirdas Budreckis — Pirmieji lietuviai Bostone — 182; Mūsų buityje — 184.
Gegužė
Leonardas Andriekus — Už viską labiau pamilo spalvą (Dail. Alf. Dargio 70 m. amžiaus sukakčiai) — 222; Jurgis Gliaudą — "Kontinentas" mūsų akimis — 223; B. Ciplijauskaitė — Salvador de Madariaga — 229; Anthony Burgess ir John Gardner: Romanas ^- muzika ar moralė — 230; Mūsų buityje — 231.
Birželis
R.G. Toleikis — Kun. Karolis Garuckas — 268; Meila
Balkus — Whitney muziejaus paroda — 274: A. Ra-džius — Urano žiedai — 276; Mūsų buityje — 277
Rugsėjis
Izidorius Vasyliūnas — Kompozitorius Julius Gaidelis — 315; Jurgis Gimbutas — Nepaprastas eilinis Lituanistikos instituto suvažiavimas — 317: Mikas N -leikis — Mirė Adomas Varnas — 323; O.J.G. — Amerikiečiai įvertino Vardžio knygą — 324.
Spalis
Vt. Vt. — Sovietinė periodika rusinimo tarnyboje — 362; T. Karaliūnas — Europos lietuviškųjų studijų savaitė — 363; M. Ribokienė — 13-oji JAV ir Kanados mokytojų studijų savaitė — 365; Grigas Valančius — Juozas Tarvydas-Žagaras — 366; B.K.P. — JAV LB 9-osios Tarybos rinkimai — 369; Mūsų buityje — 369.
Lapkritis
Juozas B. Laučka — Iš popiežiaus Jono Pauliaus II-jo lankymosi Amerikoje — 406; Česlovas Grincevi-čius — Mokslo dienos Chicagoje — Vienuoliktasis LKMA suvažiavimas — 412; Eucharistijos bičiuliams 10 metų (LKB Kronika, Nr. 39) — 416; Birutė Sal-dukienė — Devintasis tarptautinis karbono stratigrafijos ir geografijos kongresas — 417; Mūsų buityje — 418.
Gruodis
A. Vaičiulaitis — Nobelio laureatas Odisėjus Elytis — 457; B. Ciplijauskaitė — Poezijos baruose Lietuvoje pasižvalgius — 459; St. Goštautas — PEN Klubo 33-asis kongresas Brazilijoje — 461; Antanas Saulai-tis, S.J. — Lietuvių jaunimo kongresas Europoje — 462; T. Audrius — Netiesiogiai įrodomas išeivijos reikšmingumas — 463; People's Temple tragedijos metinės — 465; Mūsų buityje — 466.