Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PAULIUS JURKUS   


NYKŠTUKAS

 

Vidurnakty rašau eiles,

Gurkšnodams vyno taureles;

Karalių narsų praeities

Vedu heroiškai ligi mirties.
Jam leidžiu jot, iškėlus jietį,

Kur saracėnai susispietę:

Už šventą žemę ir tikybą

Kovoj kaip saulė jis ten žiba.Kaip liūtas grumiasi narsus!

Jis kloja priešų didelius pulkus;

Patyrusį kovoje daug žaizdų,

Į mirti tragišką aš jį vedu.
Tuoj renkas freilinos ir damos,

Princesės liūdnos ir neramios;

Istorikai seni jo žygį didį

Garsiais vardais į praeitį palydi...

Iš vyno bonkos tik staiga

Nykštukas sprikteli barzda ilga.


— Sustok! jis šaukia man


Ir sėdas popieriaus kraštan.

— Šitaip žudyt! Tai tragiška labai.

Gyvenime, žinai, viskas juokai.


— O ne! — aš įbedu akis, —


— Juk ką istorija man pasakys?!— Tragedijos juk laurai jau nubirę

Ir jos herojai mirę;


Nūn nemadoj šitaip žudyti,

Kai žemėje komedija taip žydi.— Bet toks herojus, liūto tai širdis!

Juk jo darbais didžiuojas praeitis!


— Cha, cha, — jis juokiasi smagus,


— Matau, tu dar romantikos žmogus.Kad būtų žygiai jojo aiškūs,

Tu paskaityk jo meilės laiškus,

Kodėl kovojo, kas jam buvo šventa, —

Iš aulo jis ištraukia pluoštą pergamentų.— Juk tai meilužėm jo laiškai,

Kuriuos per ordino narius slaptai

Jis siuntė. Aš šiandien suradau

Ir tuoj skubėjau juos atnešti tau.Tokia heroika seniai pabodus!

Geriau nuvesk slapta į sodus,

Šiltoj, gražioj nakty gegužės

Jam leisk klūpėti prie meilužės.Jam leisk švaistytis pinigais,

Triukšmauti, ūžaut vakarais.

Juk tai be galo įdomu —

Parodyt visa praskleistu rūbu. —

 


Nykštukas čia vikriai pašoka,


Tuoj perskleidžia lapus ir nesulaiko juoko


Į rašalinę dažo barzdelytę


Ir ima šokti ir taškytiLapus, kuriuose pilys ir karai,

Karaliaus dideli darbai;

Ir pušnim savo raudonom

Ten trypia, šoka paknopstom ...Tik iš tamsos staiga sušunka

Karalius: — Žudyk gyvenimą tą sunkų!

Žudyki, tūkstančiais žaizdų sužeiski,

Tik juoktis iš manęs šiam popiery neleiski!Nykštukas išsigąsta, surenka lapus,

Skubiai susikemša sau į batus

Ir, mostelėjęs man barzda ilga,

Į vyno bonką neriasi staiga.

 

KAREIVIS


Tegu tave velniai!

Aplinkui krinta sviediniai,

Kulkosvaidžiai lyg pasigėrę klega,

Liepsnoj apylinkės kalnai,

O mano pypkė vos vos dega.Pradėjau laišką prieš savaitę

Ir niekaip negaliu užbaigti.

Na, ką rašyti mylimai?

Rankas ir kojas dar valdau,

Abiem akim matau;

Žodžiu, man einasi gerai.Tuoj greit užbaigsim šitą mūšį


Ir, pafrontės trobelėj susigūžę,


Išgersim butelį, palošim kortom;


Per radiją praneš


Ir atžymės naujom kartom:


Kokie karingi mes,


Vėl užkariavome naujas žemes.Paskui ir vėl į naują barą,

Raketom šviečiant visą karą,

Ir laišką gal pabaigsiu jau rašyti,

Gal ir naujienų atsiras,

Gal ir mane kur žemėje užkas, —

Mergaitei bus pasiskaityti.Rūkyti gera apkase,


Kulkelės dūzgia šakose,


Tik baisiai nuobodu


Tysoti ant šiaudų:


Kada numirsi — nežinai.


Tegu tave velniai —


apkasus jau krinta sviediniai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai