RELIGIJA. TEOLOGIJA [870-1121] Spausdinti
870. Ambrozaitis, K[azys], dr. Artificialinės inseminacijos problema: [Bažnyčios požiūris į gimdymo reguliavimo problemą] // 1950. - Nr.4. - P. 188.

871. Amerikos televizijos žvilgsnis į religiją Sovietų Sąjungoje // 1985. - Nr.l. -P.62. -Parašas: Spect.

872. [Andriekus, Leonardas, O.F.M.]. II Vatikano susirinkimas: [Apie
susirinkimo atidarymą 1962 m. spalio 11 d.] // 1962. - Nr.8. - P.372. - Parašas:
L.A.

873. Bažnyčia ir menas: (Šv. Oficijo Kongregacijos aplinkraščio proga) //
1952. - Nr.9. -P.421-424.

874. Didžiojo jubiliejaus ženkle: [Apie Bažnyčios paskelbtus jubiliej. 1950-
uosius metus ir jų iškilmes] // 1951. - Nr.3. - P.l 38-140.

875. Dievo šauksmas: [Velykų proga] // 1962. - Nr.4. - P.137. -Parašas:
L.A.

876. Hilaire Belloc - katalikybės gynėjas Anglijoje [1870-1953] // 1953. -
Nr.8. - P.377. -Parašas: L.A.

877. Jonas XXIII: [Trumpai apie popiežiaus gyvenimą ir veiklą] // 1958. -
Nr.9. - P.385-387: portr. -Parašas: L.A.

878. Kanonų mokslo teisės tėvas: [Apie it. vienuolį Gracianą (miręs apie
1179 m.), surinkusį bažnyt. teisių rink. "Decretum Gratiani"] // 1952. - Nr.7. - P.332-334.

879. Kardinolai: [1952 m. popiežius paskyrė 24 naujus kardinolus] // 1953.
-Nr.l.-P.40-42.

880. 41 tarptautinis eucharistinis kongresas Philadelphijoje [1976.VIII.1-
8] // 1976. - Nr.7. - P.323-325.
Klaidinga linkme. - Žr.1562.

881. Kristaus gimimo šventė // 1958. - Nr.10. - P.433. -Parašas: L.A.

882. Pijus XII [1876-1958: Apie popiežiaus gyvenimą ir veiklą] // 1958. -
Nr.8. - P.337-340: portr.

883. Popiežiaus kalėdinė kalba: [Pagrind. mintys iš 1952m. pasakytos kalbos]
// 1953. - Nr.l. - P.40. -Parašas: L.A.

884. Popiežiaus Pauliaus VI kelionė [į Palestiną] // 1964. - Nr.l. - P.44-45:
portr. -Parašas: L.A.

885. Popiežiaus žygiai: [Trumpai apie Joną XXIII] // 1962. - Nr.l. - P.45. -
Parašas: L.A.

886. Sudrumsta padangė: [Šv. Kalėdas sutinkant] // 1961. - Nr.10. - P.417.
-Parašas: L.A.

887. Šv. Pranciškaus Asyžiečio jubiliejus: [Apie 800-ųjų gimimo metinių
minėjimus Italijoje, JAV] // 1981. - Nr.6. - P.403. -Parašas: L.A.

888. Šv. Tėvo kalėdinis žodis: [Apie popiežiaus Pijaus XII 1956 m. per
radiją pasakytą kalbą] // 1957. - Nr.l. - P.40-41. -Parašas: J.Gendrutis.

889. Šv. Tėvo žodis pasauliui: [Apie popiežiaus kalbą per radiją tarptaut.
padėties klausimais] // 1956. - Nr.l. - P.43-44. -Parašas: L.A.

890. Šventumo viršūnėse: [Apie šv. Pijų X] // 1954. - Nr.6. - P.282-283.

891. Taikos balsas: [Apie popiežiaus Pijaus XII velyk, kalbą, 1956 m.] //
1956. - Nr.4. - P.l87. - P a r a š a s: L.A.

892. Uždarytas Visuotinis susirinkimas: [II Bažnyčios susirinkimas Vatikane]
// 1962. - Nr.10. - P.470. -Parašas: L.A.

893. Visiem žmonėms aš atvėriau sielą: Popiežius Jonas XXIII: [Popiežiui
mirus, 1963 m. birž. 3 d.] // 1963. - Nr.6. - P.233-235: portr.

894. Visų laikų numylėtinis: [Minint Pranciškaus Asyžiečio 800-ąsias
gimimo metines] // 1982. - Nr.6. - P.382: iliustr.

895. Ar Dievas dar gyvas Rusijoje: [Religija bolševikmečio metais] // 1950. -
Nr.l. - P.41-42.

896. Asmeninė pagalba vargšams: [Apie Pijaus XII kalėd. kalbą] // 1953. - Nr.8.
- P.382. -Parašas: V.K-as.

897. Bagdanavičius, Vytautas, M.I.C. M.Buberio žvilgsnis į krikščionišką ir
žydišką religiją: [Žydų mąstytojas, 1878-1965] // 1971.- Nr.9. - P.409-413: portr.
Europos religija prieš čia atsikeliant indoeuropiečiams arba megalitas.
- Žr.8477.

898. Mircea Eliade: Žmonijos relig. simbolių tyrinėtojas: [Vengrų kilmės
JAV mokslininkas] // 1969. - Nr.3. - P.l 15-119, 122-127: portr.

899. Modernios filosofijos kliūtys maldai // 1980. - Nr.5. - P.283-284.

900. Sutartinės veiklos reikalu: [Apie sutarimą katalikų visuomenėje] //
1965. - Nr.2. - P.87-88.

901. Balčiūnas, V[ytautas], kun. Gyvoji dvasia: [Religijos reikšmė žmogaus gyvenime] // 1948. - Nr.16/17. - P.189-193.

902. Prisikėlimo vilties ženkle: [Kristaus prisikėlimas iš numirusiųjų] //
1953. - Nr.4. - P.145-146.

903. Baltinis, A[ndrius], dr. Atgaila ir prisikėlimas // 1949. - Nr.22. - P.l-3. -Išnašos: 5 pavad.

904. Krikščionybės ir šventumo samprata A.Maceinos "Saulės giesmėje"
(Bruklinas, 1954) // 1954. - Nr.6. - P.272-278.

Religija ir mokslas. - Žr.559.

Žmogaus krizė ir krikščionybė. - Žr.560.

905. Beleckas, T.J[uozas]. Prie kryžiaus...: [Kryžius žmogaus dorovingumo ir vilties simbolis] // 1950. - Nr.3. - P.l 14-115.

906. Bičiūnas, J[onas], kun. dr. Tarptautinis liturgijos kongresas [Asyžius, 1956 m. rugs. 18-22] // 1956. - Nr.10. - P.468-469.

907. [Brazaitis, Juozas]. Amerika slenkstyje: [Apie religingumo ir laisvamanybės santykį JAV] // 1964. - Nr.4. - P. 194-195. - P a r a š a s: J.B.

908. Dvi karalystės: [Apie Šventąjį Raštą] // 1952. - Nr.10. - P.433-437:
iliustr.

909. Brazys, Pranas, M.I.C. Enciklikos "Mater et Magistrą" mintys ir bruožai: [Jono XXIII sočiai, enciklika] // 1961. - Nr.8. - P.329-340; Nr.9. - P.389-397; Nr.10. - P.418-426. - Bibliogr. pastabos: 36 pavad.

910. Brizgys, Vincentas, vysk. Bažnyčios visuotinio Vatikano II susirinkimo išvakarėse // 1962. - Nr.8. - P.341-345: portr.

911. Kristaus gimimo šventės ugnys: [Krikščionių susivienijimo klausimu]
// 1959. - Nr.10. - P.417-419.

912. Pasauliečių apaštalavimas // 1966. - Nr.10. - P.433-436: portr.

913. Teateinie tavo karalystė...: [Tikėjimo vaidmuo asmenybei, tautai] //
1950. - Nr.9. - P.433-439: iliustr.

914. Žvilgsnis nuo Šv. Petro karsto: [Įspūdžiai iš II Bažnyčios susirinkimo]
// 1964. - Nr.10. - P.433-434.

915. Budreckis, Algirdas. Kardinolas Newmanas ir Oksfordo sąjūdis // 1990. -Nr.4. - P.280-285: portr. - Išnašos: 41 pavad.

916. Celiešius, Petras, kun. dr. Amerikos katalikybė: [Supažindinama sū E.R.F.Sheehan str., išsp. "The Saturday evening post", 1964 m. lapkr. 28 d., krit. pastabomis] // 1965. - Nr.2. - P.88-89.

917. Bažnyčios misija pagal encikliką "Ecclesiam Suam": [Pirmoji
popiežiaus Pauliaus VI enciklika, išl. 1964 m. rugp. 6 d.] // 1964. - Nr.10. - P.444-449.

918. Bažnyčios prigimties konstitucija [priimta Bažnyčios II susirinkimo
3-ioje sesijoje, 1964 m. lapkr. 21 d.] // 1965. - Nr.l. - P.43-44.

919. Dialogas tarp katalikų ir stačiatikių bažnyčios: [Apie abiejų Bažnyčių
atstovų susitikimus po II Bažnyčios susirinkimo] // 1965. - Nr.4. - P. 186-187.

920. Ekumeninis požiūris į M.Liuterį: [Apie Katalikų bažnyčios toleranciją
M.Liuterio atžvilgiu] // 1965. - Nr.10. - P.454-455.

921. Kardinolų ir patriarchų pirmenybės klausimu // 1966. - Nr.3. - P.133-
134.

922. Laiko sudabartinimo teologinė problema: Ryšium su A.Maceinos "Dievo
Avinėliu" (Connecticut, 1966) // 1967. - Nr.3. - P.l 12-115.

923. Marialogijos problema: [Apie Marijos kultą ir katalikų santykius su
kitomis krikščion. religijomis] // 1965. - Nr.5. - P.223-224.

924. Posusirinkiminės nuotaikos gyvenime: [Apie reformacijas katalikų
gyvenime po II Bažnyčios susirinkimo] // 1967. - Nr.6. - P.272-273.

925. Tarptautinis teologų kongresas [Briuselis, 1970 m. rugs. 12-17 d.] //
1971. - Nr.l. -P.35-36.

926. Cukuras, Valdemaras,M., kun. Gailestingumas - Dievo apifanija - šio meto žmogui: Antroji Jono Pauliaus II enciklika // 1981. - Nr.6. - P.401-403.

927. Išlaisvinimo teologija: Paskaita, skaityta penktajame Liet. mokslo ir
kūrybos simpoziume, Chicagoje, 1985 m. lapkr. 30 d.: [Apierelig. sąjūdį "Išlaisvinimo teologija" Pietų Amerikoje] // 1986. - Nr 3. - P.153-156, 158-162; Nr.4. - P.240-251: portr. - Išnašos: 52 pavad.

928. Pasauliečių atsakomybė bažnyčioje // 1965. - Nr.7. - P.285-290.

929. Pirmoji popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika "Redemptor Hominis"
// 1980. - Nr.4. - P.220-223.

930. Rahner - dabarties teologas: [Apie vok. teologą, jėzuitą] // 1965. -
Nr.l. - P.39-41: portr.

931. Kari Rahner, S.J. 1904-1984: Vieno įtakingiausių XX-ojo a. teologo
portr. // 1991. - Nr.4. - P.255-267: portr. - Išnašos: 26 pavad.

932. Čičinis P. Pijaus XII denigracija: [Apie vok. dramaturgo R.Hochhuto pjesę "Vietininkas", juodinančią popiežių Pijų XII] // 1966. - Nr.6. - P.274-277.

933. Čyvas, Matas, kun. Žvilgsnis į naują bažnytinės teisės kodeksą [įsigaliojusį 1983 m. lapkr. 27 d.] // 1983. - Nr.6. - P.396-397.

934. [Dambriūnas, Leonardas]. Humanizmas ir tolerancija [tarp katalikybės ir protestantizmo] // 1953. - Nr.4. - P.189-190. -Parašas: L.D-as.

935. Daniėlou J. J.Daniėlou apie Vatikano II susirinkimo vaisius / Vertė Juozas Girnius // 1966. - Nr.2. - P.84-85. - Vertėjo parašas Alaušius.

936. Dilys, Povilas. Augsburgo Išpažinimas - XVI amžiaus ekumeninis liudijimas: Prieš 450 m. pasirašytas Augsburgo Išpažinimas liudija pastangas išlaikyti ir kartu ^formuoti vieną visuotinę-katalikišką, bet kartu besitaisančią Bažnyčią // 1980. -Nr.3. - P.162-163.

937. Draugelis, JĮeliziejus]. Religijos padėtis Sovietų Sąjungoje // 1980. - Nr.4. -P.189-197, 214.

938. Du klaidingi keliai: [Apie popiežiaus Pijaus XII kalėd. kalbą] // 1953. -Nr.7. - P.333. -Parašas: V.K-as.

939. "Exsul Familia" dešimtmečio kongresas Romoje: [Apie iškilmes, kuriose dalyvavo ir liet. atstovai, 1962 m. rugp. 3-7 d.] // 1962. - Nr.8. - P.372-375: iliustr. -Parašas: J.Ž.

940. Gaidamavičius, Pranas. Naujoji pagonybė: [Vakarų visuomenės atitrūkimo nuo krikščionybės reiškiniai] // 1957. - Nr.l. - P.26-35: iliustr.

941. Religinis žmogaus polėkis: [Religijos ir meno sąlytis] // 1958. - Nr.5.
- P.221-225: iliustr.

942. — Stigmatizuotieji naujoj šviesoj: [Apie asmenis su Kristaus žaizdų
ženklais-stigmomis] // 1952. - Nr.8. - P.344-347: iliustr.

943. žydės Simonės Weil kelias į Kristų // 1952. - Nr.5. - P.232-234.

944. Gidžiūnas, Viktoras, O.F.M. Pranciškonų ordinas 750 metų jubiliejaus ženkle (1210-1960) // 1961. - Nr.2. - P.66-70; Nr.3. - P.106-109. - Bibliogr.: 22 pavad.

945. Šv. Bonaventūra 700 metų praslinkus // 1974. - Nr.9. - P.399-406:
portr.

946. Šv. Rašto studijų dienos Romoje [1959 m. rugs. 22-26 d.] // 1959. -
Nr.10. - P.455-456.

947. Tėvas Augustinas Gemelli, O.F.M.: [It. dvasininkas, mokslininkas] //
1960. - Nr.8. - P.329-335: portr., iliustr.

948. Visų laikų apaštalas: Šv. Pranciškaus aktualumas // 1969. - Nr.8. -
P.376-377: iliustr.

949. Girnius, Juozas. Dvasia ir raidė: Žvilgsnis į Vatikano susirinkimą // 1965. -Nr.3. - P.97-101.

950. Girnius, Kęstutis K. Katalikiškoji Lenkija ir žmogaus teisės: Marksistas Kolakovskis apie teigiamą katalikų Bažnyčios vaidmenį komunist. Lenkijoj // 1980. -Nr.2. - P.96-98. -Parašas: T.Karaliūnas.

951. Gižinskas, Leonardas, kun. Betliejaus Naujagimis - žmonijos istorijos ašis // 1947. - Nr.9. - P.385-388.

Golšanskis S t. Katalikų vienybė. - Žr.607.

952. Grauslys, Bernardinas, T., O.F.M. Assumpta est in caelum: Dangun
paimtosios dogmos proga // 1951. - Nr.l. - P.22-24, 26-30.

953. Asumpcionistinis sąjūdis [siekiant, kad Bažnyčia paskelbtų dogmą
apie Marijos paėmimą į dangų] // 1950. - Nr.2. - P.92-93. - P a r a š as : T.B.G.

954. Katalikų ir protestantų susivienijimo klausimu: [Komentuojamas str.
"Catholicism today", atsp. žurn. "Times", 1949 m. spal. 31 d.] // 1951. - Nr.6. - P.283-284. - Parašas: T.B.G.

955. Kristaus eros sąjūdis [prasidėjęs Italijoje: Iniciatorius jėzuitas
P.Lombardi] // 1950. - Nr.4. - P.189-190. -Parašas: T.B.G.

956. Popiežius Jonas Paulius II // 1980. - Nr.5. - P.279-282: iliustr.; 1981. -
Nr.3. - p.l80-184: iliustr.; Nr.4. - P.248-252.

957. Sindonė: [Viena iš Kristaus kančios relikvijų] // 1950. - Nr.8. - P.380-
381.

958. Viešpats sutvėrė mane savo kelių pradžioje: [Apie Marijos garbinimą]
// 1950. - Nr.5. - P.193-197.

959. Grinius, Jonas, dr. Evangelikų vyrų vienuolynas Prancūzijoj // 1962. - Nr.2.
- P.90-91.

960. Liurdas Marijos ženkle: Šv. Bernardetos regėjimų šimto metų sukakčiai
// 1958. - Nr.6. - P.241-250: iliustr.

961. Protestantų balsas dėl Švč. Marijos: [Ištraukos iš pranc. dvisavaitraščio
"L'Homme Nouveau" dėl Marijos kulto atstatymo protestantizme] // 1959. - Nr.9. -P.410. - Parašas: J.Gr.

962. Gutauskas, JĮonas], kun. dr. Iš religinio vaikų pasaulio // 1952. - Nr.10. -
p.474-475.

963. Juodasis žmogus ieško Dievo: [Apie katalikybės paplitimą Afrikoje] //
1950. - Nr.4. - P.190. -Parašas: J.Gutas.

964. Krikščioniškoji etika vsuomeniniame gyvenime // 1948. - Nr.20. -
P.437-440.

965. Netikros mistikos grėsmė: [Apie astrologiją bei nekrikščioniškus
apsireiškimus. Kanada] // 1949. - Nr.24. - P.108-111. -Parašas: J.Gutas.


966. Hagiografija kryžkelėje: [Pastabos dėl Šventųjų biografijų rašymo] // 1950.
- Nr.2. - P.93.

967. Yla, Stasys. Religinio gyvenimo tipai: [Psicholog. religingumo pagrindai] // 1947. - Nr.7. - P.292-297.

968. Iš gyvenimo neišdildoma religija: [Apie A.M.Greeley kn. "Unseculer Man" keliamą mintį dėl religijos neišnykstamumo] // 1974. - Nr.3. - P.l 33-135: portr. - Para š a s: A. ir A.
Ivinskis, Zenonas. Protestantizmo krizė Lietuvoje. - Žr.8595.

969. Šventieji metai ir jų reikšmė: [Apie kas 25-ri metai Romoje švenčiamus
Kristaus gimimo metus] // 1950. - Nr.l. - P.2-6: iliustr.

970. Jakštas, J[uozas] Tarp senovės ir viduramžių: [Apie Romos imperiją, krikščionybės atsiradimą ir paphtimą] // 1954. - Nr.8. - P.366- 371.

971. Jonas Paulius II. Popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas kard. WiUebrands' ui Martyno Liuterio 500 metų gimimo sukaktyje. Vatikanas, 1983 m. spal. 31 d. // 1983.
- Nr.6. - P.366-367: portr.

972. Jucevičius, Feliksas. Amžinoji Evangelija, Bažnyčia ir laisvė // 1971. -
Nr.10. - P.433-436.

973. Įsikūnijimo tikrovė: [Krikščionybės filosofijos klausimai] // 1957. -
Nr.10. - P.433-438: iliustr.

974. - Jėzus - Dievo žodis: [Krikščion. tikėjimo esmė] // 1962. - Nr.10. -
P.429-430.

975. Juška, A[ntanas], dr. Trisdešimt šeštasis tarptautinis eucharistinis kongresas
[Rio de Žaneiras] // 1955. - Nr.8. - P.338-339.

976. Katalikybės ateitis Indijoje // 1947. - Nr.8. - P.373-374.

977. Katalikiškos organizacijos tarptautinėje plotmėje: [Apžvelgiamos tarptaut.
organizacijos] // 1959. - Nr.10. - P.457-459. -Parašas: J.R.

978. Katalikų persekiojimai Albanijoje [esant komunist. režimui: Žinutė] // 1950. -Nr.l. -P.42.

979. Kaziūnas V. Popiežiaus Pijaus XII kalėdinės kalbos pagrindinės mintys // 1958.-Nr.l.-P.38-41.

980. Popiežiaus Jono XXIII veikla // 1959. - Nr.2. - P.92-93.

981. Kaziūnas V., dr. Bažnyčia ir taika // 1952. - Nr.5. - P.231-232.

982. Moterystės gyvenimo etika: [Popiežiaus kalbose 1951 m. išreikštos
Bažnyčios nuostatos šeimai] // 1953. - Nr.2. - P.85-89.

983. Kinijos katalikai tarp schizmos ir kankinystės: [Valdant komunistams] // 1959. - Nr.8. - P.362-364. -Parašas: R.P.

984. Knyga apie kun. Popieliuškos "Kryžiaus kelią": [Trumpai apie lenkų kun. Jeržį Popieliušką] // 1987. - Nr.2. - P.140.

985. Laučka, Juozas B. Iš popiežiaus Jono Pauliaus II lankymosi Amerikoje [1979 m. spal. 1-7 d.] // 1979. - Nr.9. - P.406-412: iliustr., portr.

986. Iš religinės tolerancijos istorijos // 1966. - Nr.3. - P.97-103. - Išnašos:
31 pavad.

987. Liulevičius, Arūnas. Antrasis Vatikano susirinkimas ir Bažnyčios atsinaujinimas: Referatas, skaitytas studentų ateitininkų vasaros stovykloje Lake Ariel, Pa., 1963.VIII.26 //
1963. - Nr.9. - P.377-383.

988. Religinės laisvės deklaracija [priimta Vatikano II suvažiavime] // 1965.
- Nr.9. -P.407-408.

989. — Žvilgsnis į Chicagos katalikų pareiškimą [1977 m. gruod. 12 d.: Dėl' pasauliečių vaidmens JAV katalikų bažnyčioje: Lyginama su A.Maceinos kn. "Krikščionis pasaulyje" idėjomis] // 1978. - Nr.3. - p.l27-128. -Parašas: A.L.

990. Maceina, Antanas. Aukotojas ar seniūnas?: (Atsakymas kun. A.Rubikui): [Dėl kn. "Krikščionis pasaulyje" (Čikaga, 1973) rec, išsp. "Aiduose", 1975, Nr.6] // 1975. - Nr.6. - P.248-255.

991. Bažnytinės ir civilinės jungtuvės: [Apie moterystės sakramentą] //
1952'. - Nr.10. - P.475-477.

992. Dangun paėmimo dogmos aktualumas: Marijos metams užbaigti:
Paskaita, skirta Marijos tarptaut. kongreso Romoje (š.m. spal. 24 - lapkr. 1 d.) liet. sekcijai // 1954. - Nr.10. - P.433-436, 438-440. - Išnašos: 11 pavad.

993. Didžiosios pjūties šventė: [Apie Sekmines - šv. Dvasios šventę] //
1949. - Nr.23. - P.52-56.

994. Grąžinkime Šv. Metams jų prasmę: [Pagal Senąjį Testamentą kiekvieni
penkiasdešimtieji metai - jubiliejiniai, turintys savo prasmę] // 1950. - Nr.5. - P.235-236. - Parašas: A.Jasm.
Kultūra ir religija. - Žr.644.

995. Kultūros prasmė krikščionybėje // 1963. - Nr.10. - P.425-434.

996. Marijos apmąstymas: [Minint Pijaus IX enciklikos, kuria nekaltas
prasidėjimas buvo pateiktas kaip dogma, šimtmetį] // 1953. - Nr.10. - P.433-441: iliustr.

997. Marijos garbinimo prasmė // 1949. - Nr.26. - P.193-197, 200.

998. Marijos idėja // 1954. - Nr.5. - P.193-199.

999. Paryžiaus kardinolas Suhard [miręs 1949 m. geg. 30 d.] // 1951. - Nr.4.
- P.187- 188. -Parašas: AJasm.

Religija ir kalba. - Žr.5625.

1000. Šv. Pijaus X pasiuntinybė // 1955. - Nr.l. - P.16-24.

1001. Tikėjimo krizė ir pasauliečiai // 1969. - Nr.l. - P.7-11. - Išnašos:
5 pavad.

1002. Titulai ir ordinai Bažnyčioje: [Apie pašau liet. titulų draudimą
dvasininkams] // 1952. - Nr.8. - P.379-380.

1003. Trys klausimai dvasiškijai: Dvasiškių ir pasauliškių pokalbio reikalu
// 1965. - Nr.8. - P.355-359.

1004. Žmogiškosios netikrybės šventasis: Pranciškaus Asyžiečio užmojis
ir jo prasmė // 1976. - Nr.8. - P.338-351: portr., iliustr. - Išnašos: 19 pavad.

1005. Matukas M. Vatikano santarybą prisiminus: [Apie popiežiaus neklystamumo dogmą] // 1951. - Nr.5. - P.234.

1006. Matusas, Jonas. Popiežiaus Pijaus XII asmenybė // 1948. - Nr.12. - P.l 16-118.

1007. Mauragis, A[leksandras]. Ar mokslas neprieštarauja religijai?: Laiškas red.: [Diskutuojama dėl Antano Rubšio str. "Išėjimas iš Egipto: likiminis Šv. Rašto" įvykis", išsp. "Aiduose", 1982, Nr.3] // 1983. - Nr.3. - P.224.

1008. Susirūpinimas ne be pagrindo: Dalis ilgesnio atsiliepimo į Vytauto
Bagdanavičiaus str. "Modernios filosofijos kliūtys maldai" [išsp. "Aiduose", 1980, Nr.5] // 1981. - Nr.2. - P.l 14-115.

1009. [Miciūnas, Antanas]. Antikristinis šventųjų pagerbimas: [Diskutuojama su W.Nissen dėl šv. Pranciškaus meilės gamtai pobūdžio] // 1951. - Nr.2. - P.90-91. -Parašas: A.Mc.

1010. Komunizmo ekskomunika: [Apie Vatikano dekretą, išsp. leid. "Actą
Apostolicae Sedis"] // 1949. - Nr.24. - P.140-141. -Parašas:. A.Mc.

1011. Taktika kovoje su blogybėmis: [Krikščionybės požiūrio aiškinimas]
// 1947. - Nr.3. - P.137-138. -Parašas: A.Mc.

1012. Mindszenty, Jozsef. Iš kardinolo Mindszenty atsiminimų: [Vengrų kardinolas: Su red. prier. apie aut] / Išvertė Alina Skrupskelienė // 1975. - Nr.7. -P.310-317: iliustr., faks.

1013. Narbutas, Titas. Lotynų Amerikos katalikų viltys ir rūpesčiai // 1954. -Nr.7. - P.328.

1014. Navickas, Juozas L. Trojos arklys Dievo mieste: [Mintys apie Vatikano II susirinkimo idealų iškraipymą, perskaičius Dietricho von Hildebrando kn. "Trojan horse in the city of God" (Chicago, 1967)] // 1968. - Nr.10. - P.458-459.

1015. Padolskis, V[incentas], vysk. Kai Kalėdų naktį prabyla bažnyčių varpai // 1960. - Nr.10. - P.401-402.

1016. Religija asmens ir tautų gyvenime // 1951. - Nr.3. - P.100-105:
iliustr.

1017. Papini, Giovanni. Popiežiaus Celestino VI laiškai žmonėms / Iš it.k. vertė
dr. Petras Mačiulis // 1948. - Nr.15. - P.272-276.

1018. Paškus, Antanas. Perteklius iššaukė perteklių: [Apie Bažnyčios
atsinaujinimą, jos struktūrų demokratinimą] // 1970. - Nr.3. - P.l29-132.

1019. Praeities stagnacija - dabarties krizė: Kai kurios dabarties konfliktų
priežastys katalikų dvasiškijoje [po Vatikano II susirinkimo] // 1972. - Nr.5. - P.218-226. - Išnašos: 34 pavad.

1020. Pauperas, Jonas. Bendruoju keliu: [Apie ekumen. sąjūdį] // 1947. - Nr.3. -
P.138-139.

1021. Pavalkis, Viktoras, kun. dr. Vatikano misija pokarinėje Vokietijoje// 1979.
- Nr.8. - P.345-351, 354-356: portr.

1022. People's temple tragedijos metinės: [Apie Guayanoje nusižudžiusius 900 sektos žmonių] // 1979. - Nr.10. - P.464.

1023. Pijus XII, popiežius. Pijaus XII malda į Švč. Panelę Mariją. 1953.XI.21 // 1953. - Nr.10. - P.437.

1024. Pijus XII už asmeninį atsakingumą moderniojoje įmonėje:[Trumpai
perpasakojama popiežiaus kalba, pasakyta 1952 m. saus. 31 d.] // 1952. - Nr.7. -P.334-335. -Parašas: V.K-as.

1025. Planckas, Maxas. Maxo Plancko žodžiai: [Apie mokslo ir religijos santykį] // 1948. - Nr.16/17. - P.331-332. - (Mokslas ir religija).

1026. Popiežiaus Jono Pauliaus II idėjos apie ekumenizmą: Kelias į krikščionių vienybę; Šiandieninai ekumeniniai reikalai / Paruošė Vytautas Bagdanavičius // 1980.
- Nr.4. - P.223-225.

1027. Popiežiaus kalėdinė kalba: [Apie Pijaus XII kalbą] // 1954. - Nr.2. -
P.86-87: portr. -Parašas: V.K-as.

1028. Popiežius Jonas XXIII apie taiką // 1959. - Nr.l. - P.47-48.

1029. Popiežius Jonas Paulius II prabilo lietuviškai [minint Šv.Kazimiero liet. kolegijos 35 m.
sukaktį] // 1981. - Nr.2. - P.l21.

1030. Pop. Pijus X paskelbtas palaimintuoju // 1951. - Nr.6. - P.284. - Parašą s: A.

1031. Pugevičius, Kazimieras, kun. Katalikų suvažiavimas etniniais reikalais: [Įvairių tautybių amer. katalikų pasitarimas. Niujorkas, 1975 m. spal. 29-31 d.] // 1975. - Nr.10. - P.463-464.

1032. Radaitis J.B., dr. Vatikanas sovietinėje propagandoje: [Kritikuojami Vl.Niunkos, A.Gaidžio, J.Aničo str.] // 1974. - Nr.6. - P.259-262; Nr.7. - P.302-304, 306-308. - Bibliogr.: 3 pavad.

1033. Rasti apaštalų kapų paminklai: [Archeolog. kasinėjimai Vatikane] // 1947.
- Nr.7. - P.332-333.

1034. Ražaitis, M[ykolas], kun. dr. Regimasis menas ir katalikų Bažnyčios mokslas // 1955. - Nr.9. - P.345-357: iliustr.

1035. Religija ir sveikata: [Žurn."Journal of religion and health" 1980 m. str. apžvalga] // 1981. - Nr.l. - P.44-45. -Parašas: K.T.

1036. Religija ir sveikata, 1979: [Literatūros apžvalga] // 1980. - 1980. - Nr.l. -P.50-52. -Parašas: K.T.

1037. Rimšelis, Viktoras, MIC. Antrojo Vatikano Bažnyčia be valstybinės religijos // 1978. -
Nr.8. - P.333-343. - Išnašos: 54 pavad.

1038. Po 700 metų Šv. Tomo Akviniečio minties srovėje // 1974. - Nr.5. -
P.l85-192: portr., faks.

1039. Tarptautinis Šv. Tomo minties įvertinimas: (Iš tomist. kongreso
Romoje ir Neapolyje) // 1974. - Nr.8. - P.370-372.

1040. Trečiasis Bažnyčios sinodas [1971 m. rugs. 30 - lapkr. 6 d.] // 1972.
-Nr.1/2. -P.61-64.

1041. Rubikas, Augustinas, kun. Bažnyčios demokratinimas po Vatikano II susirinkimo // 1968. - Nr.10. - P.425-434. - Klaidingai parašytas aut. vardas: Antanas.
- Išnašos: 25 pavad.

1042. Kas darosi Olandijoje?: [Dėl katalikų santykių su kitomis konfesijomis]
// 1972. - Nr.5. - P.256-257.

1043. - Moteris Bažnyčioje: [Mintys iš 1971 m. Ciuriche vykusio studij.
susirinkimo tema "Tradicinė pažiūra į moterį Bažnyčioje"] // 1972. - Balandis [b.n.].
- P.157-158.

1044. Pasauliečiai Bažnyčioje: [Bažnyčia po Vatikano II susirinkimo] //
1969. - Nr.4. - P.145-149. - Išnašos: 7 pavad.

1045. Popiežiaus neklaidingumas // 1984. - Nr.l. - P. 14-18, 20-22. - Išnašos:
19 pavad.

1046. Rinkimai Bažnyčioje?: Bažnyt. demokratijos problema// 1971. - Nr.10.
- P.455-461. - Išnašos: 27 pavad.

1047. Šv. Mišių prasmė: Koment. naujajame Šventojo Rašto vertime //
1983. - Nr.4. - P.264-267.

1048. Šventasis Raštas ir evoliucija // 1980. - Nr.2. - P.67-72. - Išnašos:
25 pavad.

1049. Valstybė, Bažnyčia ir sąžinės // 1970. - Nr.8. - P.337-342. - Išnašos:
16 pavad.

1050. Rubšys, Antanas. Dešimt Dievo įsakymų: Žmonijos nuojauta ir apreiškimas: [Apie Šv. Raštą: Kritikuojama Prano Aksamito kn. "Šventraščio dorovė ir dabartis"(V., 1975)] // 1980. - Nr.5. - P.260-271; Nr.6. - P.338-346. - Išnašos: 108 pavad.

1051. Hermeneutika ir apokaliptinis pradas Šventame Rašte // 1991. - Nr.4.
- P.286.

1052. Islamas ir jo vaidmuo // 1986. - Nr.4. - P.262-285: iliustr., portr. -
Išnašos: 73 pavad.

1053. Istorinis Jėzus ir tikėjimo Kristus // 1977. - Nr.6. - P.241-242,
244-248; iliustr.; Nr.7. - P.304-312. - Išnašos: 16 pavad.

1054. Išėjimas iš Egipto: likiminis Šv. Rašto įvykis // 1982. - Nr.2. -
P.87-95; Nr.3. - p.194-206. - Išnašos: 72 pavad.

1055. Krikščionybė išeina į pasaulį // 1978. - Nr.9. - P.381-389. - Išnašos:
25 pavad.

1056. Lemtingas žmonijos poslinkis: nuo mito į istoriją: [Apie Šv. Raštą]
// 1989. - Nr.2. - P.81-82, 84-87. - Išnašos: 13 pavad.

1057. Mįslinga paslaptis: žmogaus kūrimas "Pradžios" knygoje // 1983. -
Nr.3. - P.185-190. - Išnašos: 16 pavad.

1058. Naujasis Testamentas ir mitas: Paskaita, skaityta LKMA suvažiavime,
1973 rugp. 31 - rugs. 2, Boston College, Mass,// 1974. - Nr.3. - P.106-112. - Išnašos: 56 pavad.

1059. Senasis Testamentas ir žmogaus išmintis nerime ir kančioje // 1985.
- Nr.l. - P.5-19.

1060. Šviesa iš Kumrano: [Apie archeol. atradimus prie Negyvosios jūros]
// 1975. - Nr.4. P.145-157: žml.; Nr.6. - P.272-277. - Išnašos: 214 pavad.

1061. Vilties teologija: eschatologinė Dievo karalystė // 1976. - Nr.6. -
P.241-249; Nr.7. - P.297-300; Nr.9. - P402-405. - Išnašos: 68 pavad.

1062. Rugis, Jonas. Kelios pastabos prie A.Maceinos straipsnio apie kultūros
prasmę krikščionybėje: [Žr. "Aidai", 1963, Nr.10] // 1964. - Nr.4. - P. 199-200.

1063. Mokslo ir proto kulto klausimu: [Mokslas ir religija] // 1957. - Nr.10.
- P.448-451.

1064. Rūtos knyga: Ištraukos įš Senojo Testamento]: [Su parengėjo prier. ir paaiškinimais] / Parengė A[ntanas] Rubšys // 1990. - Nr.4. - P.274-279.

1065. Sakevičius, Jfonas], M.I.C. Visuotinio Bažnyčios susirinkimo laukiant// 1962. - Nr.6. - P.239-244.

1066. Sąžinės kančios šiandieninėje bendruomenėje: [Popiežius Pijus XII pasisako prieš šeimos reguliavimą ir kviečia solidarizuotis tarp žmonių ir tautų] // 1953. - Nr.4. -P.189. -Parašas: V.K-as.

1067. [Skrupskelienė, Alina]. Amerikos katalikai dešimtmečio perspektyvoje: [Vatikano II susirinkimo įtaka] // 1975. - Nr.6. - P.283-284. -Parašas: A.S.

1068. Liberaliųjų katalikų problemos: [Apie Bažnyčios modernėjimą ir to
pasekmes] // 1975. - Nr.l. - P.42-43. -Parašas: A.S.

1069. Socialinis gyvenimas: [Trumpai apžvelgiama Bažnyčios doktrina šiuo klausimu] // 1949. - Nr.23. - P.93-94.

1070. Steigvila Augustinas, T. Pietų Amerikos religinės problemos: [Katalikų kunigų sunki material. padėtis] // 1959. - Nr.4. - P.185-186.

1071. Šv. Pranciškaus Asyžiečio garbei: [Minint 750-ąsias mirties metines] // 1976. - Nr.8. -P.337.

1072. Trimakas, Kęstutis. Jėzus Kristus, naujai atskleistas Marijos Valtortos "Žmogaus-Dievo poemoje": Šis pranešimas buvo pateiktas Pirmojoje Lapkričio Sinoikijoje 1989 m. lapkr. 13 d. Vilniuje // 1990. - Nr.4. - P.257-262, 264-268. -Literatūra: 3 pavad.

1073. Nauji ekumeninio dialogo vaisiai: [Minint Augsburgo Išpažinimo
450-ąsias metines] // 1980. - Nr.3. - P.163-164.

1074. Psichologinis žvilgsnis į tikėjimą // 1974. - Nr.8. - P.354-363. - Išnašos:
58 pavad.

1075. Tulaba, Ladas. Bažnyčia: jos kilmė, esmė, veikla // 1989. - Nr.4. - P.254-
258, 260-262.

1076. Šventas Povilas: 1900 m. nuo jo atvykimo Romon proga // 1961. -
Nr.3. - P.l 18-128. - Bibliogr.: 21 pavad.).

1077. Vatikano susirinkimas ir Bažnyčios reiškimasis dabarties pasaulyje
// 1964. - Nr.8. - P.337-342.

1078. Ukrainiečių sinodas [1971 m. lapkričio mėn., JAV] // 1971. - Nr.10. -P.466-467. - Parašas: S.Z.

1079. Urbonas, Ignas, dr. Bažnyčios bandymai atstatyti vienybę su Rytais: [IŠ istorijos, sutinkant visuot. Bažnyčios susirinkimą] // 1962. - Nr.2. - P.58-60. - Išnašos: 7 pavad.

1080. Vaišnora, Juozas, M.I.C. Bažnyčia ir ekumenizmas // 1974. - Nr.10. -P.426, 428-432.

1081. Bažnyčia, kuriai "prieštaraujama" / Iš "Civilta Cattolica", 1969.II.9
paruošė J.Vaišnora // 1969. - Nr.9. - P.421-423.

1082. Bažnyčia Lenkijoje: [Apie Bažnyčios ir valdžios santykius po karo]
// 1979. - Nr.3. - P.131-135: portr.

1083. Chruščiovo kova su religija// 1965. - Nr.3. - P.121-128, 130. - Parašas: Dr. V.Mar.

1084. Chruščiovo kovos su religija metodai // 1965. - Nr.4. - P.170-178. -
Bibliogr.: 8 pavad. -Parašas: Dr.V.Mar.

1085. "Dievo parašiutininkai" Prancūzijoje: [Apie darbininkus-kunigus
Paryžiaus fabrikuose] // 1953. - Nr.10. - P.469-470. -Parašas: J.Sav.

1086. Habemus pontificem: [Apie popiežių Joną XXIII] // 1959. - Nr.l. -
P.43-46: portr.

1087. Įvairios krikščionių konfesijos ir visuotinis susirinkimas // 1963. -
Nr.6. - P.258-263. - P a r a š a s: Dr. J.Sav.

1088. Jaunieji krikščionys darbininkai: [Apie žokistų (JOC - Jeunesse
Ouvriere Chretienne) suvažiavimą Romoje 1957 m. rugpjūčio mėn.] // 1958. - Nr.6. -P.280-283. - P a r a š a s: Dr. J.Sav.

1089. —-— Jugoslavija ir Vatikanas: [Apie santykių sureguliavimą] // 1968. -
Nr.6. - P.273-275. -Parašas: Dr.V.Mar.

1090. Kad visi būtų viena: Enciklikos "Aeterna Dei" mintys: [Popiežiaus
Jono XXIII 6-oji enciklika, skirta popiežiui Leonui Didžiajam atminti] // 1962. - Nr.3.
- P.97-102.

1091. Kaip dirba Augščiausias Bažnyčios tribunolas Šv. Romos Rota //
1961. - Nr.3. - P.139-142. - P a r a š a s: Dr. J.Sav.

1092. Kataliko kritiko uždaviniai: [Apie popiežiaus Pijaus XII kalbą, pasakytą
žurn. "Lettere" spaudos kritikų suvažiavimo dalyviams, 1956 m. vas. 13 d.] // 1956. -N.5. - P.233-235. -Parašas: J.Sav.

1093. Komunizmas ir religija Italijoje // 1952. - Nr.3. - P.142-144. -Para-
š a s: DrJ.Sav.

1094. Maskvos patriarcho atstovai II Vatikano susirinkime // 1964. - Nr.l.
- P.27-36. - P a r a š a s: Dr. J.Sav.

1095. Mysterium Fidei: Nauja Pop. Povilo VI enciklika: [Apie eucharistijos
mokslą ir kultą] // 1965. - Nr.8. - P.333-334, 336-340.

1096. Nuostatai dėl kai kurių liturginių naujovių // 1966. - Nr.9. - P.422-
424.

1097. Pastor angelicus: [Apie popiežių Pijų XII] // 1956. - Nr.3. - P.97-104:
portr.

1098. Pirmoji šventoji amerikietė [Elzbieta-Ona Bayley Seton] // 1976. -
Nr.2. - P.81-84: portr.

1099. Pravoslavų bažnyčia Sovietų Sąjungoje // 1960. - Nr.3. -P.109-116. -
Parašas: Dr.V.Mar.

1100. Rumunija ir Vatikanas: [Komunist. režimo santykiai su Bažnyčia] //
1968. - Nr.4. - P.183-185. -Parašas: Dr.V.Mar.

1101. Šiandieninė Katalikų Bažnyčios padėtis kai kuriose šalyse: [Kinijoje,
Japonijoje, Persijoje, Norvegijoje] // 1950. - Nr.6. - P.279-282. - P a r a š a s: Dr. J.V.

1102. Vaitiekūnas, V[ytautas]. Pijaus XI socialinė demokratija // 1951. - Nr.6. -P.241-244.

1103. Varnaitis P., dr. Kai kurios pastabos ryšium su Vatikano antruoju Bažnyčios susirinkimu // 1963. - Nr.4. - P.179-182: portr.

1104. Vaseris, Pr[anas], kun. Eucharistinis kongresas Australijoje [1973 m. vasario mėn.] // 1973. - Nr.4. - P.181-182: iliustr.

1105. Vatikano santykiai su komunistine Rytų Vokietija // 1977. - Nr.2. -P.83-86.- Parašas: J.V.
1106. Venckus, J[uozas]. Šv. Ignacas Lojolą: Keturi šimtai metų nuo jo mirties (1556-1956) // 1957. - Nr.2. - P.56-63: iliustr.

1107. Viliamas, Vladas, dr. Tarptautinis katalikų kongresas kaimiečių
problemoms tirti [Castelgondolfas, 1951.06.23-07.02: Žinutė] // 1951. - Nr.8. - P.384.

1108. Visuotinis Bažnyčios susirinkimas: [Informacija] // 1961. - Nr.4. - P.188-189. - Parašas: J.R.

1109. Zeliauskas, Juozas, kun. dr. Pijaus XII konstitucija "Ėxsul familia" kanonų teisėje ir gyvenimo praktikoje: (Pirmąjį jos pasirodymo dešimtmetį minint) // 1962. -Nr.9. - P.388-399; Nr.10. - P.448-454. - Išnašos: 59 pavad.

1110. Žalalis, Klemensas, dr. O.F.M. Antrasis tarptautinis marijologijos ir devintasis Marijos kongresas Romoje: [Informacija apie kongreso darbą] // 1954. - r.10. - P.471.

1111. Archeologijos daviniai Šv. Rašto studijose // 1953. - Nr.4. - P.175-
176, 178-179.

1112. Literatūriniai šventraščio žanrai // 1950. - Nr.9. - P.400-408.

1113. Pijaus XII žodis mokslininkams: (Enciklikos "Humani generis" proga)
// 1950. - Nr.9. - P.428-430.

1114. Seniausia šventraščio kopija [atrasta 1947 m. Mirties jūros pakrantėje:
Žinutė] // 1950. - Nr.3. - P.142.

1115. Žilys, Stasys, kun. Marija ir Bažnyčia: [Mintys iš mariolog. kongresų] // 1960. - P.194-199. - Nr.5. - P.194-199. - Išnašos: 10 pavad.

1116. Žiūraitis, Tomas, dr., O.P. Iš veikalų svetimomis kalbomis: [Teologijos ir filosofijos literatūros apžvalga] // 1969. - Nr.6. - P.286-288; 1970. - Nr.6. -P.286-288; Nr.10. - P.477-479; 1971. - Nr.10. - P.477-479.

1117. Popiežius Jonas Paulius II - aktorius ir dramaturgas: [Apie išleistą
popiežiaus kn. "The collected plays and writing on theatre", 1987] // 1988. - Nr.l. -P.72-74: portr. -Parašas: Žiūr.

1118. Svarbesnieji teologijos veikalai svetimomis kalbomis: [Bibliogr.
apžvalga] // 1967. - Nr.10. - P.461-463; 1968. - Nr.6. - P.286-288; Nr.10. - P.468-470.

1119. šis tas iš svetimų kalbų: I.Teolog. ir kt veikalai: [Bibliogr. apžvalga]
// 1965. - Nr.10. - P.462-463.

1120. Tarptautiniuose kūrybos baruose: [Teologijos ir filosofijos knygų,
išleistų 1955-1964 m. užsienio kalbomis, apžvalga] // 1965. - Nr.6. - P.279-282.

1121. Teologiniai veikalai svetimomis kalbomis: [Bibliogr. apžvalga] //
1966. - Nr.6. - P.285-288.