Grupinės nuotraukos [1817-1823] Spausdinti
1817. JAV lietuviai angliakasiai pasiruošę leistis į požemį // 1978. - Nr.7. - P.314.

1818. Lietuvių delegacija pas JAV viceprezidentą R.Nixoną: Dr. P.Grigaitis, M.Krupavičius, R.Nixon, M.Kižytė, Vaidyla // 1954. - Nr.6. - P.286.

1819. Lietuvių televizijos programos vedėjas Anatolijus Siutas ir vienas talkininkų Bal.Brazdžionis // 1971. - Nr.6. - P.277.

1820. Lietuvių Tremtinių Bendruomenės atstovų trečiojo suvažiavimo prezidiumas ir sekretoriatas 1948 kovo 3-4 Schweinfurte: Ig.Kazlauskas, A.Laikūnas, StRudys, A.Kalvaitis, V.Pr.Raulinaitis, StBarzdukas // 1977. - Nr.3. - P.l24.

1821. Pirmosios (1951.11.16) Amerikos Balso lietuvių kalba programos parengėjai: Povilas Labanauskas, pulk. Kazys Grinius, dr. Vytautas Dambrava // 1984. - Nr.5. -P.317.

1822. Po pamaldų Chicagos kardinolas J.Bernardin su lietuviais veikėjais: Dr.
V.Rimšelis, dr. P.Kisielius, dr. A.Razma, L.Kojelis, gen. kons. J.Daužvardienė: [Liet. dienos Čikagoje, 1983 m.] // 1983. - Nr.4. - P.273.

1823. V.Sidzikauskas, E.Simonaitis, J.Budrys, M.Brakas New Yorke 1954 metais // 1986. - Nr.3. - P.205.