Išeivijos jaunimo veikla [2099-2133] Spausdinti
2099. [Andriekus, Leonardas]. Jaunimo kongresas ir šokių šventė [Čikaga, 1957m. vasara] // 1957. - Nr.7. - P.331-332. -Parašas: L.A.

2100. Antanaitis, Henrikas. Lietuvybė 2000 metais: [Paskaita, skaityta uždarant 2-ąjį Pasaulio jaunimo kongresą. Torontas, 1972.07.17] // 1972. - Nr.7. - P.316-318.

2101. Astašaitis, Algimantas. Jaunimo stovykla "Dainava" [organizuojama Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos] // 1960. - Nr.4. - P.l82-184: iliustr. -Pa rašąs: Al.Gimantas.

2102. Baltinis, A[ndrius]. Jaunimo kongresas mūsų tautinių siekimų šviesoje: [Liet. išeivijos jaunimo kongresas Čikagoje, 1957 m. vasarą] // 1957. - Nr.7. - P.289-294: iliustr.

2103. Mūsų tremties jaunimas vertybių kryžkelėje: [Jaunimo taut. auklėjimo
problemos išeivijoje] // 1956. - Nr.10. - P.438-444.

2104. Bartusevičius, Vincas. Išeivijos jaunimas ir pavergta Lietuva: [Lietuvybės
palaikymo problema: Paskaita, skaityta Pasaulio liet. jaunimo kongrese, 1972.07.03]
// 1972. -Nr.7. - P.321-326.

Čižiūnas V. Jaunimo problema lietuviškoje išeivijoje. - Žr.175. Gaidamavičius Pr. Jaunimas dviejų kultūrų sankryžoje. - Žr.177.

2105. Girnius, Juozas. Jaunimas laisvės kovoje: [1965 m. lapkr. 13 d. Baltijos
valstybių jaunimo atstovų manifestacija, demonstracija Vašingtone ir kt. renginiai] //
1966. - Nr.4. - P.178-179. -Parašas: J.Pakalnis.

Jaunimo ir "nebe jaunimo" klausimu. - Žr.178.

2106. Jaunimo kongresiniame rate: Pereitų metų jaunimo veiklos apžvalga:
Pasaulio bei JAV liet. jaunimo problemos] // 1975. - Nr.3. - P.l 35-137. - Parašas: Alaušius.

2107. Jaunimo kongreso paskaitas palydint: [Trumpai apie pasibaigusį 2-
ąjį pasaulio jaunimo kongresą. Čikaga, 1972 m. birž. 30 - liep. 16 d.] // 1972. - Nr.7.
- P.347. -Parašas: J.G.

2108. Kanados jaunimo kongresas: [Liet. jaunimo kongresas Toronte
1965 m. spal. 8-10 d.] // 1965. - Nr.9. - P.414. -Parašas: Alaušius.

2109. Kiek pats jaunimas rengiasi savo kongresui: [Sutinkant 2-ąjį Pasaulio
liet. jaunimo kongresą: Diskutuojama su "Pasaulio Lietuviu" (1971, Nr.l9, p.318), kritikavusiu Kęstučio K.Girniaus str. šia tema ("Aidai", 1971, Nr 8)] // 1972. - Nr.3. -P.101-104. - Parašas: Alaušius.

2110. Po jaunimo švenčių: [Pasaulio liet. jaunimo 2-ojo kongreso, įvykusio
Čikagoje 1972 m. birž. 30 - liep. 3 d., darbo apžvalga] // 1972. - Nr.6. - P.295-301: iliustr. - Parašas: S.K.R.

2111. "Pusinis" jaunimo lietuviškumas: [Taut. auklėjimo klausimai] // 1971.
- Nr.10. - P.462.

2112. Girnius, Kęstutis K. Jaunimo kongresui besirengiant: [Apie 2-ojo Pasaulio liet. jaunimo kongreso uždavinius] // 1971. - Nr.8. - P.337-341.

2113. Girnius, Saulius A. Jaunimo suvažiavimai: [Š.Amerikos liet. studentų s-gos (Torontas, 1974.11.21-23) ir JAV bei Kanados liet. jaunimo s-gos (Rochesteris, 1974. 12.28-31): Įspūdžiai] // 1975. - Nr.2. - P.90-91.

2114. Jaunimo kongresą ir Tautinių šokių šventę sveikinant: (Pasaulio liet. jaunimo 2-ąjį kongresą ir 4-ąją Taut. šokių šventę sutinkant Čikaga, 1972 m. birž. 30 - liep. 16 d.: Red. sveikinimas] // 1972. - Nr.4. - P.169.

2115. Jaunimo kongresas: [1-asis pasaulio liet. jaunimo kongresas Čikagoje 1966 m. birž. 30 - liep. 3 d.] // 1966. - Nr.7. - P.289.

2116. Jaunimo kongreso apžvalga: [1-asis pasaulio liet. jaunimo kongresas Čikagoje, 1966 m. birž. 30 - liep. 3 d.] // 1966. - Nr.7. - P.319-333: iliustr.

2117. Jaunimo peticija [Jungtinėms Tautoms - prašant pasmerkti soviet.
kolonializmą ir grąžinti Lietuvai nepriklausomybę] // 1966. - Nr.7. - P.340: iliustr. -
(Mūsų buityje).

2118. Kasparas, R[omas]. Jaunimo peticija [Jungt. Tautų gen. sekr. K.Waldheimui
dėl Baltijos valstybių nepriklausomybės atstatymo: Numatoma įteikti 1974 m.] // 1974.
- Nr.l. - P.38-39.

2119. Kriaučiūnas, Romualdas. Pasaulio Lietuvių Jaunimo II kongreso studijinės
anketos duomenys [apie kongreso dalyvius] // 1973. - Nr.5. - P.l93-198: lent.

2120. Tipiškas mūsų jaunuolis statistikos veidrodyje: II Pasaulio Liet.
Jaunimo Kongreso studij. anketos duomenų apibendrinimas:(Iš pranešimo, skaityto LKMA suvažiavime, Bostone, 1973.DC.1) // 1974. - Nr.l. - P.l-2.

2121. Liulevičius, Arūnas. Jaunimo kongreso įspūdžiai: [Apie 1-ąjį Pasaulio
liet. jaunimo kongresą Čikagoje, 1966 m. birž. 30 - liep. 3 d.] // 1966. - Nr.7. - P.290-
291.

Lozoraitis S. Žvilgsnis į pavergtą Lietuvą. - Žr.2184.

2122. Maciūnas, Vytas. Jaunimo sąjungos užmojai: [1973 m. gruod. 28-31 d. Amerikos liet. jaunimo 1 -ajame suvažiavime, Klivlende, įkurta Amerikos liet. jaunimo sąjunga (AUS)] // 1974. - Nr.5. - P.225-226: iliustr.

2123. Mockus, K[azys]. Jaunimo problemos: [Lietuvybės palaikymas JAV liet. jaunimo tarpe] // 1962. - Nr.2. - P.91-95: iliustr.

2124. Nagys, Henrikas. Jaunimo reikšmė tautoj ir išeivijoj: [Pranešimas 1-ajame Pasaulio liet. jaunimo kongrese. Čikaga, 1966 m. birž. 30 - liep. 3 d.] // 1966. - Nr.7.
- P.292-295: iliustr.

2125. Papurelienė, Marija, Piečaitienė, Zina. Lietuvių kalbos mokymas šeimoje:
Iš jaunimo kongreso pokalbio: [Pasaulio liet. jaunimo kongresas. Čikaga, 1972.06.30
- 07.16] // 1972. - Nr.7. - P.327-329: iliustr.

Prunskis J. Lietuvių dienos Chicagoje.- Žr.1780.

2126. Saulaitis, Antanas, S.J. Išeivijos lietuvių jaunimo prasmės beieškant: Iš
Jaunimo [II] kongreso paskaitų: [Lietuvybės klausimai] // 1972. - Nr.7. - P.313-315.

2127. Jaunimo prieškongresiniai susitelkimai: [Sutinkant 1-ąjį pasaulio liet.
jaunimo kongresą Čikagoje, 1966 m. birž. 30 - liep. 3 d.] // 1966. - Nr.7. - P.334-339: iliustr.

2128. Lietuvių jaunimo kongresas Europoje [Anglija, V.Vokietija, 1979 m.
liep. 11-29: Darbo apžvalga] // 1979. - Nr.10. - P.462-463: iliustr.

2129. Pirmą kartą Pietų Amerikoje: III-jo Pasaulio liet. jaunimo kongreso
apybraižos [Argentina, Uragvajus, Brazilija, 1975.12.20 - 1976.01.07] // 1976. - Nr.5. - P.223-226: portr.; Nr 6. - P.279-281; Nr 7. - P.329-330: iliustr.; Nr.8. - P.373-377: iliustr.

2130. Sužiedėlis, Antanas. Lietuvių jaunimas pasaulio idėjų tėkmėje: [Pranešimas 1-ajame pasaulio liet. jaunimo kongrese Čikagoje, 1966 m. birž. 30 - liep. 3 d] // 1966. - Nr.7. - P.297-302.

2131. Sužiedėlis, S [imas]. Mūsų jaunimas šeimoje ir organizacijoje: [Auklėjimo klausimai: Šeimos santykis su jaunimo organizacijomis] // 1949. - Nr.22. - P.27-33.

2132. Trimakas, Kęstutis. Išeivijos lietuvių jaunimas pasaulyje: Pasaulio liet. jaunimo penktojo kongreso studij. anketos duomenys: [1966-1983 m. duomenys] // 1985. - Nr.2. - P.82-94; Nr.3. - P.177-186.

Trumpa V. Bendruomenė išeivijoje. - Žr.1948.

2133. Vismanas, Laurynas A. Šeštasis pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
[Sydnėjus, 1987 m. gruod. 20-23 d.: Darbo apžvalga] // 1988. - Nr.l. - P.54-58: iliustr.,
portr.