Recenzijos [2695-2726] Spausdinti
2695. Ivinskis, Zenonas. Kaip buvo laidojama priešistorinėj Lietuvoj? // 1946. -Nr.8. - P.130-131. -Parašas: Z.Patirgas. - Rec. kn.: Aleksaitė-Gimbutienė, Marija. Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit: Mit 50 Abb. im Text und 26 Taf. - Tubingen: Motu (Siebeck), 1946. - 250 p.: iliustr., žml. - Dalis teksto liet. - Bibliogr.: p.203-216.

2696. Vaičiulaitis, Antanas. Dvi Juozo Švaisto knygos // 1952. - Nr.10. - P.473. -Parašas: Aug.Raginis. - Rec. kn.: Aukso kirvis: Rinkt, mūsų žmonių pasakos / Sudarė Juozas Švaistas; Iliustr. Vytautas Ignatavičius. - Chicago: B.I., 1952. - 224 p: iliustr. - Sudaryt, tikroji pavardė Juozas Balčiūnas.

2697. Babrauskas, Ben[ediktas]. Istoriniai padavimai // 1950. - Nr.5. - P.233-234.
- Rec. kn.: Balys, Jonas. Istoriniai padavimai: Vaizdelių dauguma yra skolinta iš K.RJurgėlos kn. "History of the Lithuanian nation". - Chicago: Liet. katalikų spaudos d-ja, 1949. - 101 p.: iliustr. - (Liet. katalikų spaudos d-jos leid.; Nr.l).

2698. [Brazaitis, Juozas]. Lietuvių liaudies pasaulėjauta// 1967. - Nr.9. - P.410-411.
- P a r a š a s: J.B. - Rec. kn.: Balys, Jonas. Lietuvių liaudies pasaulėjauta tikėjimų ir papročių šviesoje. - Chicago: Liet. taut. akad. sambūris, 1966. - 120 p. - Bibliogr.: p.119.

2699. Mažiulis, AĮntanas]. Iš gęstančio židinio // 1949. - Nr.22. - P.44-45. - Rec.
kn.: Balys, Jonas, dr. Lietuvių tautosakos skaitymai / Iliustr. P.Osmolskis. D.l, 2. -
Tubingen: Patria, 1948. - D.l. - 248 p.: iliustr.; D.2. - 272 p.

2700. Naujai praskleistas tautosakos lobynas // 1957. - Nr.3. - P.l35-137. -
Rec. kn.: Balys, Jonas. Lithuanian narrative folk songs: A description of types and a bibliography. - VVashington: [B.I.], 1954. - 144 p. - (A treasury of Lith. folklore; Nr.4). - Bibliogr.: p.26-35.

2701. "Lietuvių Tautosakos Archyvui..." // 1952. - Nr.6. - P.281-282. - Rec.
kn.: Balys, Jonas, dr. Tautosaka apie dangų. - Michigan: JJ.Bachunas, 1951. - 24 p.

2702. Malėnas, Ignas. Šeima tautinėje bendruomenėje // 1971. - Nr.9. - P.432. -Rec. kn.: Čižiūnas, Vaclovas. Šeima tautinėje bendruomenėje. - B.v.: PLB Švietimo taryba, 1971.- 95 p.: brėž.

2703. Vaišvilaitė J. Dainos rūtų darže // 1973. - Nr.3. - P.144. - Rec. kn.: A gar-land of rue: Lithuanian folksongs of love and betrohal / Collected and edited by Kenneth Peacock; Songs texts translated by Danutė Rautinš. - Ottawa: Canadian centre for folk culture studies, 1972. - VIII, 60 p., 4 phonodiscs.

2704. Gimbutas, Jurgis. Pabaltijo etnografinio atlaso pradžia Lietuvoje // 1986. -Nr.l. - P.72-74. - Rec. kn.: Istoriko-emografičeskij atlas Pribaltiki. T.l: Zemledelije.
- V.: Mokslas, 1985. - 139 p.: iliustr.

2705. Mažiulis, A[tanas]. Žemaičių gyvenos bruožai // 1962. - Nr.l. - P.41-43. -
Rec. kn.: Končius, Ignas. Žemaičio šnekos. D.l, 2. - Londonas: Nidos knygų klubas, 1961. - D.l. - 285 p.; D.2. - 239 p. - (Nidos knygų klubo leid.; Nr.33, 34).

2706. Balys, Jonas, dr. Lietuvių liaudies karinės-istorinės dainos // 1967. - Nr.l. -P.46-48. - Rec. kn.: Krištopaite, Danutė. Lietuvių liaudies karinės-istorinės dainos: Feodalizmo epocha. - V.: Vaga, 1965. - 283 p.

2707. Gimbutas, Jurgis. Trys knygos etnografijai // 1985. - Nr.6. - P.399-401. -Rec. kn.: Kudirka,Juozas, Milius,Vacys, Vyšniauskaitė,Angelė. Valstiečių verslai / Red. Vitalis Morkūnas. - V.: Mokslas, 1983. - 181 p.: iliustr.

2708. Vaičiulaitis, Antanas. "Šios pasakos yra viena įdomiausių knygų..." // 1952.
- Nr.4. - P.l85-186. -Parašas: Aug.Raginis. - Rec. kn.: Lietuviškos pasakos / Sudarė Jonas Balys; Iliustr. A.Vaičaitis. - 2-as leid. - Chicago: LKSD knygos klubas, 1951. - 230 p.: iliustr.

2709. Mažiulis, AĮntanas]. Naujas mūsų dainų lobynas // 1960. - Nr.8. - P.349-351.
- Aut. nurodytas žurnalo turinyje. - Rec. kn.: Lietuvių dainos Amerikoje. [Rink.l] / Surinko ir sured. Jonas Balys. - Bostonas: Liet. enciklopedijos 1-kla, 1958. - XLII, 326 p.: gaid. - (Liet. tautosakos lobynas; Nr.5). - Rodyklės: p.319-324.

2710. Naują dainų lobį praskleidus // 1979.- Nr.l. - P.55-45: portr. - Rec.
kn.: Lietuvių dainos Amerikoje. Rink.2 / Surinko ir red. Jonas Balys. - Silver Springs, Md.: Liet. tautosakos 1-kla, 1977". - XII, 342, XIV p. - (Liet. tautosakos lobynas; Nr.6).
- Dainų pradžios r-klė: p.315-325.

2711. Balys, Jonas, dr. Lietuvių tautosakos apybraiža // 1963. - Nr.8. - P.366-368.
Rec. kn.: Lietuvių tautosakos apybraiža / Redkol.: K.Grigas, Amb.Jonynas,
K.Korsakas (vyr. red.), L.Sauka. - V.: Valst. polit. ir moksl. lit. 1-kla, 1963. - 474 p.:
iliustr.

2712. Mažiulis, AĮntanas]. Lietuvių tautosakos lobynas // 1954. - Nr.l. - P.36-39.
- Rec. kn.: Lietuvių tautosakos lobynas. T.l, 2 [vienoje knygoje] / Red. ir leid. Jonas Balys. - Bloomington, Ind.: Aut. leid., 1951. - T.l. - 126 p.; T.2. - 96 p.

2713. Daugėla, K[azys]. Lithuanian celebrations = Lietuvių šventės // 1991. -
Nr.3. - P.248-250. - Rec. kn.: Lithuanian celebrations=Lietuvių šventės / Ed. by
A.Kezys, with an Introd. by D.Bindokienė and an Epiloąue by M.Drunga. - Chicago:
Galerija, 1991. - 260 p.: iliustr.

2714. Gimbutas, Jurgis. Dvarų ir kaimų gyvulių ūkio raida// 1991. - Nr.l. - P.79-80.
- Rec. kn.: Merkienė, Regina. Gyvulių ūkis XVI-XX a.: Etnogr. patirties ištakos. -V.: Mokslas, 1989. - 236 p., 16 iliustr. lap.

2715. Trys knygos etnografijai // 1985. - Nr.6. - P.399-401. - Rec. kn.:
Merkienė,Regina, Milius,Vacys. Žemės ūkio inventorius. - V.: Mokslas, 1979. -169 p., 16 iliustr. lap.: iliustr., žml.

2716. Žemaičių gyvena žemaičio akimis // 1977. - Nr.8. - P.383-384. - Rec.
kn.: Pakalniškis, Aleksandras. Žemaičiai: Etnografija. - Chicago: Stasys Jankus, 1977. - 164 p.

2717. [Girnius, Juozas]. Lietuvių etninė enciklopedija: Išeivių buitis fotonuotr. albumuose // 1977. - Nr.6. - P.283-284. -Parašas: J.G. - Rec. kn.: Palike tėviškės namus: Šv. Kazimiero liet. kapinės Čikagoje / Tekstas Birutės Pūkelevičiūtės; Red. ir fotogr. kun. Algimantas Kezys. - Chicago: Liet. fotoarchyvas, 1976. - 252 p.: iliustr.

2718. Gimbutas, Jurgis. Etnologo žvilgsnis į pirkią // 1950. - Nr.9. - P.425-426. -Rec. kn.: Rank, Gustav. Das System der Raumeinteilung in den Behausungen der nordeurasischen Volker. I Teil. - Stockholm, 1949. - 136 p.: iliustr.

2719. Balys, Jonas, dr. Studija apie religinę tautosaką// 1958. - Nr.7. - P.329-330.
- Rec. kn.: Širvaitis, Kazimir Peter. Religious folkways in Lithuania and their conservation among the Lithuanian immigrants in the United States: (A study with conclusions on acculturation): Abstr. of diss. - Washington: The Catholic univ. of America press, 1952. - 49 p.

2720. Lingis, Juozas. "Šioje trumpoje studijėlėje..." // 1951. - Nr.l. - P.37. - Rec.
kn.: Straubeks K. Die letto-preussischen Getreidefeste: Atsp. iš Švedijoje išeinančio
folklorist. žum. "ARV", 1949, Nr.5, p.130-159.

2721. "Latvis profesorius K.Straubergs..." // 1951. - Nr 6. - P.279. - Rec.
kn.: Straubergs, Karlis. Lettisk folktro om de doeda: [Apie senovės latv. laidojimo apeigas: Lyginama su liet. laidojimo apeigomis]. - Stockholm: Nordiska Museets, 1949.

2722. Gimbutas, Jurgis. Pirtis prie Baltijos // 1963. - Nr.6. - P.272-273. - Rec. kn.:
Talve, llmar. Bastu och torkhus i Nordeuropa. - Stockholm: Nordiska Museet, 1960.
- XII, 544 p.: iliustr., žml., diagr.

2723. Ciplijauskaitė, Birutė. Tokio žanro knyga - unikumas // 1981. - Nr.2. - P.l 26-128. - Rec. kn.: Tamošaitis, Antanas and Anastasia. Lithuanian national costume. -Toronto: Lithuanian folk art inst, 1979. - 256 p.: iliustr.

2724. Mažiulis, Antanas. Vilnius tautos dainose // 1971. - Nr.3. - P.143-144. -Rec. kn.: Vilnius lietuvių liaudies dainose / Sudarė Gražina Krivickienė-Gustaitytė; Kalbą red. Pr.Skardžius. - Chicago: Liet. knygos klubas, 1970. - 384 p.: gaid. - Bibliogr.: p.306-323.

2725. Lietuvių šeimos papročių sovietizacija // 1969. - Nr.l. - P.47-48. -
Rec. kn.: Vyšniauskaitė, Angelė. Lietuvių šeimos tradicijos / LTSR MA Ist. inst.; Dail. VJucys, V.Kisarauskas. - V.: Mintis, 1967. - 182 p.: iliustr., gaid.

2726. Gimbutas, Jurgis. Trys knygos etnografijai // 1985. - Nr.6. - P.399-401. -Rec. kn.: Vyšniauskaitė, Angelė, Laniauskaitė, Janina. Valstiečių linininkystė ir transportas. - V.: Mokslas, 1977. - 230 p., 16 iliustr. lap.: iliustr., žml.