Recenzijos [3427-3431] Spausdinti
3427. Meno kolekcija // 1964. - Nr.4. - P.191-192. -Parašas: J.V. - Rec. kn.: Art collection of the Lithuanian Franciscan Fathers / Paulius Jurkus, ed. - Brook-lyn, N.Y.: Franciscan Fathers, 1963. - 127 p.: iliustr.

3428. [Girnius, Juozas]. Australijos 11 lietuvių dailininkų // 1967. - Nr.10. - P.457. -Parašas: L.Urv. - Rec. kn.: Eleven Lithuanian artists in Australia. - Sydney: Lithuanian community in Australia, 1967. - 91 p.: iliustr.

3429. Jurkus, Paulius. Lietuvių dailininkai į pasaulį // 1949. - Nr.22. - P.45-46. -Rec. kn.: Lithuanian art in exile: / Managing ed. Paulius Augius in collaboration with V.Petravičius, A.Valeška and L.Vilimas; VVrapper by T.Valius. - Mūnchen: T J.Vizgirda, 1948. - 78 p.: iliustr.

3430. Gimbutas, Jurgis. Lietuvos meno istorijos tyrinėjimai // 1963. - Nr.7. - P.319-321. - Rec. kn.: Rėklaitis, Povilas Viktoras. Einfūhrung in die Kunstgeschichtsforschung des Grossfūrstentums Litauen: (Mit Bibliografie und Sachregister). - Marburg-Lahn, 1962. - V, 217 p.: žml.

3431. Vėžys, Gintautas. Lietuviškas ekslibris šiandien // 1982. -Nr.2. - P.149-150. - Rec. kn.: Vengris, Vitolis E. Lithuanian bookplates = Lietuvių ekslibrisai: [Albumas] / Ed.staff: Kęstutis Girnius ir kt. - Chicago: Lith. libr. press; Loyola univ. press, 1980. 248 p.: iliustr. - Tekstas lygiagr. liet.