Turinys Spausdinti
Juozas Vitėnas — Jo kapas nežinomas (Julijono Būtėno 25 m. žu-
vimo sukakties proga .............................................................................................. 145

Pranas Visvydas — Eilėraščiai .............................................................................. 150
Bronius Povilaitis — Mūsų fizinė aplinka ............................................................. 152
Jolita Kavaliūnaitė — Kai kurie XVIII amžiaus prancūzų romano
žmogaus dvasios aspektai ...................................................................................... 158

Dr. Albertas Gerutis — Kybartų aktai .................................................................. 164
Jurgis Jankus — Tupu-tu-tupu (Ištrauka iš "Severiuko" .................................... 172

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. Ž. — Petro Juodelio gruoblėtas gyvenimo kelias pasibaigė ............................ 183
B. Ciplijauskaitė — Lietuviški paukštukai ir modernus braižas —
Antano Tamošaičio kūrybinis pasaulis .................................................................. 184

Algis Šimkus — Chicagos "Dainavos" ansamblio "Pamario pasaka" ............... 186
Mūsų buityje ........................................................................................................... 188

KNYGOS
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Amerikos lietuvių istorija anglų
kalba (Dr. Antanas Kučas: Lithuanians in America) ............................................ 190

Atsiųsta paminėti .................................................................................................... 192

ILIUSTRACIJOS
Viršelio 1 psl.: Antanas Tamošaitis — Legenda (aliejus), viršelio 4 psl.: to paties dailininko "Karalius" (aliejus).
Šis numeris iliustruotas dail. Antano Tamošaičio tapybos kūrinių nuotraukomis ir piešiniu Ex libris — 150 psl. Taip pat Antano Tamošaičio, Julijono Būtėno, Kybartų aktų, Petro Juodelio, Stasio Pilkos, Broniaus Jonušo ir Rapolo Skipičio nuotraukomis.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — T. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Univertitetsbibiiotekėt), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Norfolk State College, Va.), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottavva), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Grego-riana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
APRIL, 1976
Cultural magazine published monthiy except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.