ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Juozas Girnius: PRANAS DOVYDAITIS. Ateitis, Chicago, 1975. Meninė priežiūra — D. Stončiūtės. XVI + 792 psl. (nuotraukų 16 psl.), 15 dol.

The Works of VVilliam James: PRAG-MATISM. Tai pirmasis tomas W. James raštų pilno leidimo, kurio redaktoriai yra: F. H. Burkhardt (general editor), F. Bowers (textual editor) ir Ignas K. Skrupskelis (associate editor). Harvard University Press, Cambridge, Mass., and London, England, 1975. XXXVIII+316 psl. (pats veikalas "Pragmatism" užima 150 psl., antra didesnė dalis — metodinės F. Bovvers pastabos ir I. K. Skrupskelio parengtas kritinis aparatas).

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spaudai paruošė Rimvydas Šilbajoris. Lituanistikos Institutas, Chicago, 1975. 262 psl.. 5 dol. Duodamos 22 paskaitos, skaitytos minimame suvažiavime.

Jacąues Maritain: PROTU IR TIKĖJIMU. Maritaino raštų rinktinė. Vertė Anicetas Tamošaitis, S.J. "Krikščionis gyvenime" serijos leidinys Nr. 12, Put-nam, Conn., 1975. Knygos mecenatas — kun. dr. M. Kirkilas. 335 psl., 6 dol.

Joseph Ehret: LES BALTES OUB-LIES. Vertė P. Maurice. Editions Notre-Dame de la Porte de l'Aurore, Mont-rėal, 1975. 31 psl.

A. D. Kizlys Kizlaitis: KAS UGDO IR KAS ŽLUGDO TAUTĄ. Atsakymas V. Karosui. 1975. 21 psl.

LITUANUS. 1976, Vol. 22, No. 1, p. 80. Šiame J. A. Račkausko redaguotame numery paties redaktoriaus str. apie Lietuvos mokyklas prieš jėzuitų ordino panaikinimą 1773 m., J. P. Balio — apie Amerikos lietuvių spaudą, A. E. Senno pokalbis su Vc. Sidzikausku.

MEDICINA, 1975, Nr. 3(51), p. 131-194. Red. K. Pemkaus vedamasis "Knygnešio elegija", J. Valantiejaus str. apie sveikatos problemas trečiojo pasaulio kraštuose, A. C. Matulio — žmogaus kalbą moderniojoj psichiatrijoj, R. Sidrio — medicinos istoriją a la russe, gydytojų X suvažiavimo aprašymas, gydytojų gyvenimo kronika.

NAUJOJI VILTIS, 1975, Nr. 8, 128 psl. R. Nemickas rašo apie pavergtos Lietuvos valdymo sąrangą, A. Gerutis — rusišką ir sovietinį imperializmą, L. Dar-gis — Lietuvos bendrines tautines pajamas 1937 m., duodama recenzijų ir poleminių apžvalgų.

MOTERIS, 1975, Nr. 5. Visas šis numeris skirtas paminėti lietuvių moterų veiklos veteranei Magdalenai Draugely-tei-Galdikiene