"AIDŲ" RĖMĖJAI Spausdinti
Mecenatai: po 50 dol.: Vytautas Saulius, Chicago, IL.
Garbės prenumeratoriai: po 25 dol.: Step. Markus, Los Angeles, CA.; Aldona Prapuolenytė, Cicero, IL; Step. Viščius, Chicago, IL; K. Pabedinskas, Oak Park, IL; Petras Ąžuolas, Brooklyn, NY; dr. Pr. Bagdas, Douglaston, NY; Tėvai Jėzuitai, Sao Paulo, Brasil, S.P.; P. Dalinda, L. Duda, Toronto, Ont., Canada.
Rėmėjai: Vincas Kazlauskas, Los Angeles, CA; V. Tuskenis, Santa Monica, CA; Teof. Janukėnas, Dorchester, MA; St. Santvaras, So. Boston, MA; Alf. Dargis, Rochester, NY; Aldona Bričkienė, Toronto, Ont, Canada; J. Vebrys, Adelaide, S.A., Australia.

"AIDŲ" administracija
nuoširdžiai dėkoja visiem žurnalo rėmėjam.