Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Pop. Paulius VI, suėjus 50 m. nuo Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo, išleido specialų raštą, adresuotą Kauno arkivyskupijos administratoriui vysk. J. Labukui. Rašte ragina lietuvius gyventi vienybėje bei meilėje.

— "Darbininko" 60 m. sukaktis balandžio 24 iškilmingai paminėta Kultūros Židiny akademija ir koncertu. Akademinėje daly kalbėjo gen. konsulas A. Simutis, pranciškonų provincijolas Tėv. J. Gailiusis ir Paulius Jurkus. Gauta daug sveikinimų raštu. Koncertinę programą atliko sol. Anita Pakalniškytė ir J. Gaidelio vadovaujamas Bostono vyrų sekstetas.
"Darbininkas" pradėjo eiti 1915 rugsėjo 19 Bostone. Jo steigėjas — kun. dr. F. Kemėšis. Ten laikraštis ėjo iki 1951, kol buvo perduotas pranciškonams ir sujungtas su savaitraščiais "Amerika" ir "Lietuvių Žiniom". Bostone per daugelį metų jo leidimu rūpinosi prel. Pr. Juras ir Antanas Peldžius. Redaktoriais yra buvę A. Kneižys, K. Čibiras, S. Sužiedėlis, J. Brazaitis, Tėv. Modestas Ste-paitis, OFM, A. Gražiūnas, kun. V. Da-bušis. Dabar "Darbininką" redaguoja Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, Paulius Jurkus ir Leonardas Žitkevičius.

— Sesuo Margarita Bareikaitė perrinkta Nekalto Pr. Seserų vadove.

— Gen. Mikas Rėklaitis mirė kovo 30 Chicagoje. Buvo gimęs 1895 rugsėjo 6 Daugirdelių km., Alytaus valsčiuje. Be nuopelnų karinėje srityje, velionis minėtinas kaip nuoširdus visuomenės veikėjas.

M u z i k a. — Izidorius Vasyliūnas 70 metų proga metų amžiaus proga balandžio 3 pagerbtas Bostone Internacionalinio Instituto patalpose. Apie jubiliatą kaip muziką išsamiai kalbėjo Vytautas Rastoms. Aldona Kepalaitė skambino Mo-zarto, Ravelio, Chopino ir V. Jakubėno kūrinius. Apie jubiliatą daugiau bus "Aiduose" birželio numery.

Juliaus Gaidelio muzikinės veiklos Bostono apylinkėje 25 m. sukaktis paminėta Bostone Piliečių namų salėje gegužės 1 koncertu, kurio sudėtingą programą atliko Brocktono Šv. Kazimiero parapijos choras, vadovaujamas paties sukaktuvininko. Kantatą "Lietuviškam žodžiui" (tekstas Bern. Brazdžionio), kuriai muziką sukūrė Julius Gaidelis, atlikti padėjo solistai Daiva Mongirdaitė - Richardson ir Stasys Liepas. Programą praturtino ir Gaidelio vadovaujamas Bostono vyrų sekstetas.

— Sol. Ona Aleksaitė baigė Naujosios Anglijos konservatoriją. Specialybė — dainavimas ir muzikos pedagogika. Ji taip pat yra baigusi ir Varšuvos konservatoriją.

D a i l ė . — Adomo Galdiko vardo lietuvių dailės galerija atidaryta New Yorke gegužės 9 d. Galerijos steigimu rūpinosi pranciškonai. Apie ją plačiau ateinančiame "Aidų" numery.

V. K. Jonyno ir I. Griežės - Jonynienės dailės paroda įvyko balandžio 24 Bostono piliečių draugijos salėje. Dailininkus apibūdino Viktoras Vizgirda.
Premijos. — Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos premiją už mokslo veikalą "Pranas Dovydaitis" paskirta dr. Juozui Girniui, už žurnalistiką — Br. Kvikliui. Lietuvos katalikų bendrijos visuomenininko 500 dol. premiją gavo Jonas Matulionis Toronte.

Stasiui Barzdukui, PLB garbės pirm., balandžio 23 suėjo 70 m. amžiaus. LB Clevelando apylinkė balandžio 25 jį ten pagerbė turiningu minėjimu.


Tėv. Jonas Dyburys, OFM,
buvęs "Aidų" administratorius, mirė balandžio 15. Buvo gimęs 1921 balandžio 13 Plateliuose. Į pranciškonus įstojo 1939. Kunigu įšventintas Muenchene 1946. Ilgiausiai gyveno Kennebunkpor-te, dėstydamas gimnazijoje ir 15 metų vadovaudamas vienuolynui bei vasarvietei. Nuo 1973 buvo Rochesterio liet klebonas.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai