Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Saulaitis   
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižos
(Tęsinys)

Stovykla ir renginiai Argentinoje
Gruodžio 17 stovykloje jau dirbo Argentinos organizatoriai. Prieš metus nužiūrėto vyskupijai priklausančio XIX a. dvaro buvo atsisakyta, kai komitetas surado Brolių Ma-ristų mokyklą (Villa Marista) Pilar miestelyje, apie 60 km į šiaurę nuo sostinės. III PLJK stovykloje dalyvavo apie 350 jaunimo. Pirmose dviejose gi — apie 450 kiekvienoje.

Villa Marista — žolėtose 30 ha ploto lygumose dviejų aukštų mūrinis pastatas su koplyčia viduryje, dviem sparnais ir dar atskiru 40 kambarių namu, kuriame buvo stovyklos vadovybė ir administracija. Savininkai maloniai patarnavo, klases paversdami į miegamuosius. Nedidelė dalis miegojo palapinėse. Kieme miesto valdyba pastatė sceną. Už pastato nedidelis baseinas, sporto aikštė ir keli futbolo laukai. Svarbesnės vietos pavadintos lietuviškais vardais.

Stovyklos programos pagrindu numatyti platesni pašnekesiai visiems, atlikti Čiurlionio teatre, po vieną kasdien: "Kongreso tikslai" (Arnoldas Vezbickas, Argentina), "Lietuva dabar" (prel. Pijus Ragažinskas, Brazilija), "Ekonominiai ryšiai jaunimo veikloje" (V. Vebeliūnas, JAV), "Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos"
(Elena Bradūnaitė, JAV). Pokalbius lydėjo diskusiniai būreliai. Atskirai vyko pratybiniai būreliai II J K stovyklos pavyzdžiu. Temos: "Lietuvybės išlaikymas šeimoje" (Vladė Sur-vilienė, Argentina), "Lietuvių kalba" (Irenė Simanauskienė, Argentina), "Kalėdiniai rankdarbiai" (Alberta Astraitė, JAV, ir Antanas Valavičius, Brazilija), "Drama ir vaidyba" (Snaigė Valiūnaitė, Kanada), "Žurnalistika" (Romas Sakadolskis ir Emilija Pakštaitė, JAV), "Liaudies menas" (Aldona Jablonskaitė, Argentina), "Liaudies dainos ir muzika" (Aldona Cikštaitė, Argentina), "Lietuviški papročiai" (Elena Bradūnaitė, JAV), "Vadovavimas" (Ses. Ignė Ma-rijošiūtė, JAV), "Audimas" (Ines Kamandulytė, Urugvajus), "Lietuvių kultūros vystymasis išeivijoje" (Marija Saulaitytė, JAV). Būreliai rinkosi kasdien, išskyrus Kūčių ir Kalėdų dienas. Pirmasis ir antrasis buvo ir ispaniškai, kadangi iš pietinės P. Amerikos buvo dar nedaug lietuviškai mokančių. Kiekvienas stovyklautojas galėjo dalyvauti dviejuose būreliuose.

Vakarinės programos vyko prie scenos arba prie laužo: XII.20 — links-mavakaris, 21 — kraštų skaidrės ir dainos, 22 — tarptautinis laužas, 23 — šokiai.
Iš pradžių rengėjai manė sekti ankstyvesnių kongresų pavyzdžiu ir sporto vienetus sudaryti pagal kraštus, bet vėliau kraštų pageidauta, kad komandos būtų mišrios.
Stovykloje jau pradėjo veikti atstovų darbo komisijos, kurių branduoliai buvo sudaryti Š. Amerikoje. Atstovai, ruošdamiesi studijų savaitei, išrinko prezidiumą, pasidalino darbo komisijom, išrinkdami joms vadovus.

Stovyklos užsiėmimus papildė dai laikraštėlis "Pampų garsai", kurio atspausdinta rotatoriumi penki numeriai (iš viso apie 50 psl.). Redakcija buso Europos atstovų rankose. Visa eilė stovyklautojų ruošė programą Kūčioms ir Kalėdoms nuo bendrų užsiėmimų atliekamu laisvalaikiu. Beveik kasdien vyko tautinių šokių repeticijos. Sudarytos dvi jungtinės grupės.

Registracijos komisijai teko sunkus darbas — patikrinti anketas, kurių ir ne visos gautos iki kongreso pradžios. Atvykę dalyviai gavo papuoštą voką su stovyklos informacijomis, nakvynės vieta, sporto grupe ir t.t. Kadangi dauguma nebuvo iš anksto užsimokėjusi, Argentinos finansų komisija surinko pinigus už visus J K renginius trijuose kraštuose, už ekskursijas ir viešbučius. Pagal registracijos davinius buvo 271 stovyklautojas (iš JAV įskaičiuoti tik atstovai), 152 buvo moterys, 119 vyrų, 94% nevedę. Stovyklavo: iŠ Kanados 48, iš Argentinos 77, iš Australijos 29, iš Brazilijos 35, iš Kolumbijos 13, iš Urugvajaus 9, iš Yenecuelos 6, iš Vokietijos 10, iš Švedijos 1, iš JAV 43 (tik atstovai). Iš šių 271 stovyklautojų 52% — P. Amerikos jaunimas; apie 40% buvo trečios kartos lietuviai, kurių tėvai jau gimę gyvenamuose kraštuose.

Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos
Stalai sudėti pievoje tarp pastatų pusračiu. Prie šiaudinukais papuoštos eglutės pastatytos Šv. Šeimos statulėlės. Šalia eglutės — staliukas su tuščia vieta, simboliniai vaizduojančia dalyvių artimuosius ir nedalyvaujantį jaunimą bei Lietuvos jaunimą. Po iškarpyto popieriaus staltiese — tradicinis šienas, ant stalų sližikai, o tarpuose eglės šakutėm papuoštos žvakės.

Kūčių apeigom vadovavo E. B ra-dūnaitė, M. Saulaitytė (JAV) ir Dainora Juozapavičiūtė (Kanada). Po Danutės Bankaitytės kanklių muzikos stovyklos kapelionas sukalbėjo maldą, ir visi dalinosi paplotėliu iš Lietuvos. Kalėdinės programos nuotaika buvo rami.

Choras, sudarytas iš įvairių kraštų jaunimo, nešinas žvakutėmis ir giedodamas, įėjo koplyčion. Skaitytojai pakaitomis deklamavo senojo Įstatymo pranašystes ir Naujojo Testamento įvykius apie pirmąsias Kalėdas. Ant altoriaus kiekvieno krašto atstovas padėjo žvakę, ir dešimtis atstovų sustojo apie gyvąjį Betliejaus paveikslą. Tylos valandėles užpildė Čiurlionio ansamblio kanklininkė Danutė Bankaitytė. Stovyklos kapelionas kun. Vingaudąs Damijonaitis (Vokietija) pritaikė šventę prie esančio jaunimo. Sugrįžus, Kalėdų senelis išdalijo dovanas.
Čia pažymėtina, kad stovyklos administratorius buvo Alfredas Ruplėnas, gydytojas — dr. Jonas Sima-nauskas, iždininkė — Blanką Čekanauskaitė, techninės komisijos vadovas — Jonas Baltrūnas, informacijos vedėjas — Viktoras Barzdžius, registracijos ir raštinės vedėjos — Nelida ir Liliana Burbaitės. Programą derino Nelida Zavickaitė, sportą — Stella Kliaugaitė, pokalbiais bei pratybiniais būreliais rūpinosi sesuo Ignė Marijošiūtė (talkininkė iš JAV Argentinoje). Berniukų vadovu buvo Aras Mažeika (Venecuela), mergaičių — Irena Simanauskienė (Argentina) ir Eugenija Bacevičienė (Brazilija). Svečių priėmimas teko kun. Juozui Margiui ir Eugenijai Rudytei, tvarkos tarnyba — Juozui Deveikiui. Dvasios vadu pakviestas kun. V. Damijonaitis, komendantu — Jonas Kunca, visos programos koordinatore — Nelida Zavickaitė, stovyklos vadovu kun. A. Sau-laitis (Brazilija) ir pavaduotoju — Vacys Kęstutis Slotkus (Kolumbija).

Renginiai visuomenei ir JK atidarymas
Argentinoje ir Brazilijoje, kur vyko atskira programa jaunimui (stovykla ir studijų savaitė), buvo labai svarbu ruoštais renginiais suartinti vietinę lietuvių visuomenę su kitų kraštų atvykusiais jaunuoliais bei suaugusiais svečiais.

Buenos Airėse suorganizuota lietuvių prekybininkų ir pramonininkų paroda, kurios tikslas — supažindinti atvykusius su lietuvių gyvenimu Argentinoje ir, jeigu būtų progos, užmegzti prekybos ar kitus ryšius, apie kuriuos stovykloje kalbėjo V. Vebeliūnas.

Gruodžio 21 (sekmadienį) po mišių Aušros Vartų parapijoje svečiai aplankė Senelių židinį, Birutės draugiją ir Lietuvių tautinį muziejų, įrengtą gražiame parapijos sodelyje. Kitą dieną buvo ekskursija į La Platos miestą ir į gretimą Berisso miestą, kur svečius priėmė Nemuno draugija.

Gruodžio 23 — priėmimas ir vakarienė "Susivienijime lietuvių Argentinoje". Kūčių dieną — ekskursija į Tigre salas, lietuviškos Kūčios parapijoje ir Bernelių Mišios. Visur dalyvavo dauguma svečių ir nemažas skaičius Argentinos lietuvių.
Kalėdų dieną autobusais svečiai ir šimtai Argentinos lietuvių nuvažiavo į stovyklą pamaldoms ir gegužinei.

Nors pavadinimas nelabai tiko, pirmoji didžioji kongreso šventė vadinta "JK Atidarymu". Moderniame San Martin teatre buvo susirinkę beveik 1,000 lietuvių. Scena buvo papuošta dideliu III PLJK užrašu.

Į garbės prezidiumą pakviesta po atstovą iš keturių žemynų: dr. Vytautas Kiaušas (Australija), inž. Vytautas Radzivanas (Š. Amerika), Alfredas Lutzas (Europa), Aras Mažeika (P. Amerika); PLB vicepirm. jaunimo reikalams inž. Romas Kasparas, PLJS pirm. kun. A. Saulaitis: po vieną iš trijų JK rengiančių kraštų: Nelida Zavickaitė (Argentina), Ines Kamandulytė (Urugvajus), Elena Bareišytė (Brazilija). Pristatyti garbės svečiai: PLB pirm. inž. Bronius Nainys ir Kanados LB pirm. Jonas Simanavičius. Maldą sukalbėjo kun. Vin gaudąs Damijonaitis (Vokietija). Perskaityti sveikinimai.

Meninė programa buvo neilga, kadangi kone visi iš kitų kraštų atvykę turėjo naktį plaukti laivu į Montevideo.. Pagrindinė dalis teko vieninteliam iš kitur atvykusiam didesniam meno vienetui — Londono (Kanada) ''Baltijos" ansambliui, adikusiam keletą šokių ir dainų. Iš Argentinos dainavo "Žibučių" oktetas, Brazilijai atstovavo pianistė Kristina Valavičiūtė.

Pasibaigus maždaug pustrečios valandos programai, vietiniai atsisveikino su savaisiais ir svečiais, vykstančiais į uostą kelionei į Urugvajų, kuria rūpinosi Argentinos JK komitetas. Laivas išplaukė apie 2 vai. nakties. Jame buvo 469 lietuviai — gal didžiausias lietuvių transportas laivu nuo imigracijos į Šiaurės Ameriką po antrojo karo. Kelionėje netrūko nuotykių. Viduryje plačiosios La Platos iškelta trispalvė. Vėliavą keliant į aukštąjį laivo stiebą, visi spontaniškai pradėjo giedoti Lietuvos himną. Pasiekus Monte-video pakrantę, visai netoli Cerro kalno ir lietuvių gyvenamos srities, tebesitęsė naktį prasidėjusi audra. Apie valandą, išmetęs inkarus, laivas laukė, kol buvo leista uostan įplaukti. Urugvajaus lietuviai svečius sutiko gražiai. Autobusai buvo paruošti. Jie išskirstė atvykusius po viešbučius ir šeimas.
A. Saulaitis
(Bus daugiau)


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai