Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
I š   v i s u r. — JAV LB aštuntos tarybos pirma sesija vyko Chicagoj, Jaunimo Centre, rugsėjo 4. Naujas tarybos prezidiumas bus Clevelande: pirm. Raimundas Kudūkis, vicepirm. kun. Gediminas Kijauskas, S.J., sekr. Romualdas Bublys ir Algirdas Širvaitis, ižd. dr. Edmundas Lenkauskas. Krašto valdybos pirmininku išrinktas Algimantas Gečys iš Philadelphijos. Revizijos komisijon išrinkti: dr. Rozalija Šomkaitė, Tėv. dr. Kornelijus Bučmys, OFM, Vytautas Alksninis. Garbės teismo pirmininku lieka Edmundas Korzonas. Iš pereitos kadencijos lieka teisėjai— dr. J. Genys ir Aleksandras Vakselis. Naujai išrinkti teisėjai: Vytautas Kamantas ir Juozas Ardys.

Lietuvių pranciškonų trimetiniame suvažiavime — kapituloje rugsėjo 7-10 Kennebunkporte išrinkta nauja vadovybė: provincijolas — T. Jurgis Gailiušis, viceprov. — T. Pranciškus Giedgaudas, patarėjai T. T. Leonardas Andriekus, Paulius Baltakis, Placidas Barius, Augustinas Simanavičius. Kapituloje dalyvavo pranciškonų ordino gen. vyresniojo atstovas — vizitatorius T. Alcuin Coyle.

Ateitininkų sendraugių stovykla suruošta Kennebunkporte rugp. 7 - 14. Joje dalyvavo daugiausia Bostono, New Yorko, Washingtono apylinkių nariai. Vadovavo Jonas Vaitkus.

Dr. Petras Karvelis, ekonomistas, politikas, visuomenės veikėjas mirė rugp. 10 Baden Badene, Vokietijoje. Buvo gimęs 1897 birželio 29 Šilavoto valsč., Marijampolės aps. Gimnazijos mokslą išėjo Marijampolėje ir Voroneže. Teisę studijavo Muencheno, Berlyno ir Bres-lavo universitetuose, ten gaudamas valstybinių mokslų daktaro laipsnį. Plačiai veikė ateitininkuose, krikščionių demokratų partijoje ir Lietuvos valstybiniame gyvenime, atlikdamas įvairias atsakingas pareigas. Dviem atvejais buvo finansų ministeris. Savo politinę - visuomeninę veiklą tęsė ir tremtyje. Labiausiai reiškėsi Vlike, eidamas politinės komisijos pirmininko ir tautos fondo nario pareigas. Taip pat buvo vykdomosios tarybos narys ir užsienio reikalų tvarkytojas.

JAV senatas vienbalsiai priėmė rezoliuciją Nr. 319, kuria nepripažįstama Pabaltijo valstybių okupacija. Ta proga senate labai palankią pabaltiečiams kalbą pasakė sen. Charles Percy iš Illinois.

Liet. tautinių šokių šventė įvyko Chicagoje rugsėjo 5. Garbės viešnia buvo JAV prezidento žmona Betty Ford. Apie šokių šventę daugiau bus ateinančiame
Aidų" numery.

Mikas Vaidyla, ilgametis savaitraščio "Sandara" redaktorius, mirė liepos
12 Chicagoje. Velionis buvo gimęs 1902. Į Ameriką atvyko ankstyvoj jaunystėj. Dirbo "Naujienose" ir "Sandaroje". Reiškėsi visuomeninėje veikloje.

Pranciškonų vasarvietėje Kennebunkport, Maine, liepos ir rugpiūčio mėnesiais suvažiuoja šimtai lietuvių. Vasarvietės vadovybė, be medžiaginių patogumų, atostogautojams teikia ir dvasinių. Sezono metu buvo 3 dailės parodos: K. Žoromskio, V. Krištolaitytės ir A. Pet-rikonio. Parodos vyko atskirose patalpose. Suruošta 8 koncertai, 4 literatūros vakarai ir 4 paskaitos. Koncertus atliko sol. Gina Čapkauskienė, sol. Stasė Daugėlienė, Izidorius Vasyliūnas (2), Brock-tono parap. choras, vedamas J. Gaidelio, Vytenis Vasyliūnas, Dalia Sakaitė (pianistė) ir pačios vasarvietės svečių choras, suorganizuotas ir diriguotas Iz. Vasyliūno. Literatūros vakaruose su savo kūryba pasirodė Nelė Mazalaitė, Kotryna Grigai-tytė, Ona Sadauskaitė, Vilija Vakarytė, Algirdas Landsbergis, Aušra Jurašienė, Jonas Jurašas (pateikė ištrauką iš J. Glinskio veikalo "Grasos namai"), Aleksandras Radžius, Pranas Naujokaitis, Paulius Jurkus, Leonardas Andriekus. Paskaitos buvo dr. T. Žiūraičio, O.P., dr. P. Vileišio, dr. J.-Vydo ir Alg. Landsbergio (apie literatūrą okupuotoje Lietuvoje).

Vasario 16 gimnazija viltingai pradėjo mokslo metus. Jos problema yra finansai ir mokiniai. Šia auklėjimo įstaiga domisi lietuviai jaunuoliai JAV ir Kanadoje. Direktorius V. Natkevičius atsišaukime į visuomenę prašo, kad tasai dėmesys augtų mokiniuose ir jų tėvuose. Gimnazija reikalinga ir finansinės pagalbos. Aukas prašoma siųsti šiuo adresu: United Lithuanian Relief Fund of America, Inc., 2606 W. 63rd St., Chicago, 111. 60629.

Aleksas ir Teodora Kojelevičiai, gyveną Toronto provincijoje, Kanados lietuvių fondui paaukojo 100,000 dol. Kojelevičiai yra ūkininkai.

L i t e r a t ū r a. — Pranas Vaičaitis,spaudos draudimo laikų poetas, yra gimęs 1876 vasario 10. Šimtmečio proga Lietuvoje išleista jo poetinių raštų rinktinė "Lėkite, dainos". Spaudai paruošė A. Zalatorius. Leidiny, be poezijos, duodama atsiminimų, dokumentinės medžiagos. Poetas Pr. Vaičaitis gimė Santakų kaime, Sintautų apylinkėje, Šakių apsk. Mirė 25 metų amžiaus. Kai kurie jo eilėraščiai virto tautos dainomis. Mirė nesubrandi-nęs savo talento, bet jo vardas išliks ano laikotarpio literatūroje. — Ikuo Murata, Tokyo universiteto profesorius, verčia į japonų kalbą K. Donelaičio metus. Pluoštą vertimų praėjusiais metais paskelbė žurnale "The Journal of Humanities and Natūrai Sciences", pateikdamas ten 12 psl. įžangą ir kirčiuotą originalą greta japoniško teksto. Ikuo Murata, baigęs versti "Metus", išleis atskira knyga.

Vytautas Alantas "Dirvos" 60 m. sukakties minėjime Detroite laimėjo 750 dol. "Skaitytojų premiją". Premiją finansavo Detroito skaitytojai, kur gyvena autorius. Ja rūpinosi Stasys Garliauskas.

D a i l ė. — Eva Kubbos Pring konkursinėje meno parodoje Sydnėjuje už ak-varelinės tapybos darbą laimėjo pirmąją premiją. Tokia premija dailininkei tenka jau ketvirtą kartą. Paroda vyko Sydnė-jaus meno galerijoje.

—. Dail. Mikas Šileikis birželio 6 buvo pagerbtas vaišėmis Martinique restorane Chicagoje. Susirinko gausus gerbėjų būrys. Dailininkas, sulaukęs garbingo jubi-lėjinio amžiaus, beveik visą amžių atlieka ir spaustuvininko darbą. Be to, rašo meno ir kitais klausimais spaudoje. Jis yra gimęs 1893 Zarasų apsk., Degučių kaime. Į Ameriką atvyko 1913. Čia savo darbštumu išėjo vidurinį ir aukštąjį mokslą. 1923 baigė Chicagos meno institutą.

Dail. Vytauto Kasiulio ir jo žmonos Bronės Kasiulienės dailės paroda vyko Chicagoje Čiurlionio galerijoje, Jaunimo Centre rugp. 27 - rugsėjo 6. Parodą globojo LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai