Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Ona Mikailaitė: ŠIAPUS JŪROS. Lyrika. Piešiniai autorės. Išleido N. Pr. Marijos Seserys, Putnam, Ct., 64 psl.

Paulius Jurkus: JUODVARNIAI. Pasaka — poema. Išleido "Darbininko" laikraštis, piešiniai — autoriaus, spaudė pranciškonų spaustuvė, 1975, 200 psl.

Vytautas Alantas: ATSPINDŽIAI KALNUOSE. Novelės, Išleido Lietuvių Enciklopedijos leidykla Bostone 1976, 376 psl., kaina 6 dol.

Victor Gidžiūnas, O.F.M.: DE VITA ET APOSTOLATU FRATRUM MINO-RUM OBSERVANTIUM IN LITUANIA SAEC. XV ET XVI (Apie gyvenimą ir apaštalavimą Mažesniųjų brolių observan-tų Lietuvoje XV-XVI amž.). Atspaudas iš žurnalo Archivum Franciscanum Histori-cum, 68 (1975), 69 (1976). Spausdino Porciuncula spaustuvė Asyžiuje 1976, 134 psl.

Icchokas Meras: STRIPTIZAS arba Paryžius — Roma — Paryžius. Išleido "Ateitis", 1976, atspaude Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė, 278 psl., kietais viršeliais ir Zitos Sodeikienės pieštu aplanku, kaina 8 dol. Įsigyti galima "Ateities" leidykloje, c/o Mrs. M. Bajorūnie-nė, 17689 Goldwin Dr, Southfield, Mi. 48075.
Antanas Vaičiulaitis: VAKARAS SARGO NAMELY. Išleido Jonas Karvelis Chicagoje 1976, spausdino Mykolo Morkūno spaustuvė, iliustravo Ada Sutkuvienė, 166 psl.

Zenonas Bačelis: NERIMO SIELA. Leidėja— Aleksandra Bačelienė, redaktorė — Halina Didžiulytė-Mošinskienė, spaudė "Mūsų Lietuva" Sao Paulo mieste, Brazilijoje, 1975, tiražas — 200 egz., viršelis Ramučio Idikos, 124 psl.

V. Frankienė-Vaitkevičienė: DU DRAUGAI. Premijuota apysaka jaunimui. JAV LB Švietimo Tarybos leidinys. Viršelis ir iliustracijos — D. Stončiūtės-Kuolienės, spausdino Draugo spaustuvė 1976, 222 psl., kaina — 4 dol., užsisakyti galima šiuo adresu: A. Kareiva, 7030 So. Rockwell St., Chicago, II. 60629.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai