Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO GARBEI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Šiuo Aidų numeriu norime pagerbti šv. Pranciškų Asyžietį, džiaugsmingai priėmusį mirtį prieš 750 metų.

Žvelgiant per tuos nubangavusius šimtmečius, atrodo, lyg šv. Pranciškus iš viso nebūtų miręs. Jis tebėra toks gyvas, didelis ir neaprėpiamas savo idėjomis, giliai paveikusiomis pasaulį. Asyžiečio įtaka žymi visur; religijoje, mene ir socialinėje tėkmėje. Jo įtaka gyva ir lietuvių tautoje per visus tuos šimtmečius po žemiškojo iškeliavimo Asyžiuje 1226 metais. Sveriant Pranciškaus vaidmenį žmonijoje, galima tarti, jog toji mirtis buvo gimimas naujam gyvenimui, apėmusiam visą žemės rutulį.

Šiais jubiliejiniais metais šv. Pranciškus ypatingai prisimenamas dėl savo palikto pilnutinės meilės idealo, kuris, deja, dar neįgyvendintas pasaulyje. Kas iš mirtingųjų labiau už jį yra mylėjęs Dievą, žmogų ir gamtą? Kas jautriau yra dėkojęs Viešpačiui už visas jo dovanas, įskaitant net mirtį?

Miela ir mums praverti nūn didžiojo Asyžiečio idėjas, plazdančias jo įkurtoje vienuolijoje, pasaulyje ir mūsų tautoje. Jos, išreikštos čia moksliniais straipsniais, literatūros ir dailės pavidalais, tegul skelbia šv. Pranciškaus garbę lietuviui tėvynėje ir svetur.

Antanas Maceina iškelia šv. Pranciškaus idealizmo tragiką žemiškoje tikrovėje. Simas Sužiedėlis nušviečia šv. Pranciškaus sūnų vaidmenį Lietuvai kelyje į krikščionybę. Viktoras Gidžiūnas supažindina su gilaus mokslo ir šventumo lietuviu pranciškonu — Ambroziejum Pabrėža, stovinčiu ant tautos dvasinio atgimimo naujų laikų ribos.

Beveik visa kita Aidų eilinė medžiaga nukeliama į lapkričio mėnesį.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai