Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KOVOTOJAI UŽ LAISVĘ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. Ramelis   
JUOZAS DAUMANTAS: Fighters for Freedom. Lithuanian Partisans versus the U.S.S.R. (1944-1947). Vertė E. J. Harri-son ir leidėjas — Manyland Books. New York, 1975. 254 psl., 9.95 dol.

Juozas Daumantas, visi žinome, tai herojiškasis laisvės kovotojas Juozas Lukša, krašto 1948 atsiustas į Vakarus ir po trejų metų vėl grįžęs tėvynėn. Šį rudenį sukanka dvidešimt penkeri metai nuo jo žuvimo.

Visiems žinoma, jokių rekomendacijų nereikalinga ir jo knyga, aprašanti Lietuvos partizanų vestą kovą prieš sovietinį okupantą. Pirmasis knygos leidimas, antrašte Partizanai už geležinės uždangos, išėjęs 1950, netrukus buvo išsemtas. Antrasis papildytas leidimas, sutrumpinta antrašte Partizanai, pasirodė 1962. Tad knyga ne tik buvo išleista, bet ir pasiekė skaitytojus.

Seniai reikėjo jos vertimo ir į anglų kalbą. Beleidžiant šią knygą lietuvių kalba, tuojau pat buvo susirūpinta ir jos išvertimu anglų kalbom Tai atliko buvęs Anglijos vicekonsulas E. J. Harrison (1873-1961 Tačiau, kaip informuoja Partizanų antrojo leidimo redaktorius prof. J. Brazaitis, "vertimo rankraštis iš Vli-ko raštinės dėl kurių priežasčių nenuėjo į spaustuvę" (Partizanai, p. 498). Tuo būdu ir užtruko dvidešimt penkeri metai, kol sulaukėme J. Daumanto-Lukšos knygos vertimo anglų kalba.

Iš metrikacijos matyti, kad iš dalies naudotasi senuoju E. J. Harrisono vertimu, iš dalies talkino leidyklos vertėjai. Be leidėjo (Manyland Books. Inc., 84-39 90th St, Woodhaven. N.Y. 11421), reikia manyti, savo buvusio vyro knygos išleidimu rūpinosi ir Nijolė Bražėnaitė-Peronetto — jos vardu žymima copyright.

Fighters for Freedom nėra ištisinis Partizanų vertimas, bet versija anglų kalbos skaitytojui. Kilus minčiai parūpinti anglišką vertimą, pats autorius atsakė— "Visiškai sutinku su jūsų nuomone svetima kalba sutraukti iki trečdalio" (Partizanai, 1962, p. 498). Tur būt, maždaug tiek ir išversta. Taigi šis vertimas yra lietuviškojo originalo santrauka, atlikta atrankos principu. Išryškinti pagrindiniai partizanų vestosios kovos momentai, atrenkant pačius būdingiausius epizodus, bet išleidžiant tai, kas svetimtaučiams būtų per smulku. Darbas atliktas gerai. Tai įvertino ir amerikiečių spauda. Pvz., Rena Fowler (iš Hooverio instituto Stanfordo universitete) savo recenziją Library Journal (1975 lapkričio 15, p. 2142-2143), suglaudusi knygos turinį, taip baigia: Even 20 years after the events, this account remains extremely touching, and pro-vides a valuable firsthand account of voices whose records are few and seldom heard.

J. Daumanto-Lukšos knyga iš tiesų yra pirminis šaltinis ("firsthand account") informacijai apie 1944-47 Lietuvoj vykusias laisvės kovas. Pa-sismalsavus galima konstatuoti, kad knygos patikimumą paliudija ir sovietinės enciklopedijos duodamos Stp. Bakevičiaus (Mažvydo ir Pušelės "sužieduotuvių" dalyvio) ir tardytojo Arono Groso biografijos (Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, I, 1966, p. 147 ir 608).

Lyginant vertimą su lietuvišku Partizanų tekstu, iškyla viena kita pastaba. Partizanuose (1962, p. 78) minimas Lietuvos Partizanų Sąjūdis, o vertime jis pavirtęs Lietuvos Partizanų Sąjunga (p. 67). 78-me vertimo puslapy skelbiama, kad pačioj laisvės kovų pradžioj Žemaitijoj žuvo gen. Pečiulionis. Tai klaidinga žinia. Pačiuose Partizanuose (bent antrajame leidime, kuris prieš akis) tokios žinios apie gen. M. Pečiulionį nėra.
 NKVD generolo Bartašiūno pavardė netiksliai rašoma Bertašiūnas (p. 88). Per neapsižiūrėjimą tas pats deputatas Bakevičius kitoj vietoj paverstas Butkevičiumi (p. 196). Nemalonesnis neapsižiūrėjimas (ne korektūros klaida, nes visur kartojama) Skirmanto — vieno iš J. Lukšos slapyvardžių — pavertimas Skirmuntu. Tai, žinoma, smulkmenos, kurių svetimtaučiai skaitytojai nepastebės ir kurios, svarbiausia, daug jų ir nesuklaidins.

Manyland Books leidykla ir šią knygą dailiai išleido. Teksto puslapius papildo iliustracijų keturios įklijos.

Svarbu, kad ši knyga taip paplistų, kad prisireiktų antro leidimo. Library Journal itin teigiama recenzija turėtų padėti šiai knygai rasti kelią į amerikiečių bibliotekas. Mūsų studentai turėtų pasirūpinti, kad Figh-ters for Freedom įsigytų visų universitetų bibliotekos, kur tik yra lietuvių studentų. Daugelis ir mūsų jaunosios kartos nebepajėgia lietuviškai paskaityti, nors ir sakosi be-sidomį lietuviškaisiais klausimais. Reikėtų tai įrodyti netrunkant šią knygą išpirkti ir tokiu būdu leidėją "priversti" susirūpinti antruoju leidimu.
L. Ramelis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai