Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Algimantas Kezys, SJ. (red.): PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS. ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINĖS ČIKAGOJE. Lietuvių Foto Archyvas, Chicago, 1976. Amerikos lietuvių etninės enciklopedijos pirmoji knyga, didelio formato (11 x 10 inčų) 252 psl., $19.95. Liuksusiniame popieriuje duodamos 203 nuotraukos, darytos A. Kezio. Be to, nemaža nuotraukų ir tekste, kuriam parinktas kitoks popierius. Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis. Jo autoriai: J. Dainauskas, B. Pūkelevičiūtė ir L. Šimutis. Knygą apipavidalino dail. V. Lukas.

Martin Brakas (ed.)
: LITHUANIA MINOR. A Collection of Studies on Her History and Ethnography. Studia Li-tuanica serijos III tomas. Lithuanian Research Institute, New York, 1976. 304 psl., 59 iliustracijos ir žemėlapiai, 15 dol. Knyga gaunama adresu: Lithuanian Encyclopedia Press, 395 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Turiny šios studijos: J. A. Stiklorius — Lithuania Minor in International Treaties (9-65), P. Rėklaitis — Kleinlitauen in der Kar-tographie Preussens (67-119), A. Budrec-kis — Lithuanian Soldiery in the 18th Century Prussian Army (121-150), A. Budreckis — The Lithuanian Language and Proclamations of the Prussian Kings (151-213). J. Gimbutas — Grave Markers of Lithuania Minor (215 - 248), V. Pėte-raitis — Mažosios Lietuvos vietovardžių svetimėjimas XX amžiuje (249 - 302).

Paul Wasserman and Jean Morgan: ETHNIC INFORMATION SOURCES OF THE UNITED STATES. Gale Research Company, Detroit, 1976. XVIII -751 p., $45.00. JAV įvairių tautybių organizacijų, įstaigų, laikraščių etc. adresų knyga.

Romuald Zalubas: ENERGY LEVELS, CLASSIFIED LINES, AND ZEEMAN EFFECT OF NEUTRAL THORIUM. 138 puslapių atspaudas iš Journal of Research of the National Bureau of Standards, Vol. 80A, No. 2, 1976, p. 221-358.

LITUANUS, 1976, No. 2, 80 p. Šiame Br. Vaškelio redaguotame numery S. A. Girnius rašo apie vysk. M. Valančių, A. Vaičiulaitis — Stendhalį Lietuvoje, R. Shapshak — K. Žoromskio tapybą, I. Gražytė-Maziliauskienė — M. Sluckio prozą (vieno pavyzdžio vertimą pateikia S. Kondratienė). Biruta Cap apžvelgia studijas apie O. V. Milašių.

TĖVYNĖS SARGAS, 1976, Nr. 1 (35), 96 psl., 3 dol. St. Lūšys rašo apie kelią į Lietuvos laisvę, P. Maldeikis — vysk. M. Valančių, J. Varnas — išeivių politinę veiklą, K. Bartkus — Helsinkio konferenciją, V. Bagdonavičius — Winne-bago indėnų epus. Nuo šio numerio žurnalo redagavimą yra perėmęs, P. Maldėikis.

Į LAISVĘ, 1976, rugpiūtis, Nr. 67 (104), 72 psl., 2.50 dol. Paminima J. Būtėno mirties 25 metų sukaktis, V. Vaitiekūnas rašo Baltijos valstybių suverenumo klausimu, Br. Bieliukas — apie veiksnių sąrangą ir susiklausymą, M. Ž.B. — sovietų demokratiją. Didesnė numerio dalis skirta aktualioms apžvalgoms. Šio nr. redaktorius — V. Vaitiekūnas.

Įvairūs leidiniai: AKIRAČIAI, 1976, Nr. 6 (pokalbis su kritiku V. Jonynu), Nr. 7, Nr. 8 (vertimas I. Šafaravičiaus str. apie Sovietų S-gos tautybių klausimą); MITTEILUNGEN DER DEUTSCH-LITAUISCHEN GESELLSCHAFT, 1976, Nr. 1, 14 psl.; MŪSŲ ŽINIOS, Nr. 12, Nr. 13 (informacija apie lietuvių etninės enciklopedijos leidimo pradėjimą);
 PASAULIO LIETUVIS, 1976, rugsėjis, Nr. 25 (nuo šio numerio redagavimą perima PLB pirm. Br. Nainys, techniniai red. Pr. Razminas ir K.Barzdukas); TECHNIKOS ŽODIS, 1976, Nr. 3, 28 psl. (A. P. Mažeikos ir L. Kačinsko str. apie Lietuvos susisiekimo problemas).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai