Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Prel. Jonas Kučingis, Sv. Kazimiero parapijos lietuvių klebonas, Los Angeles, Calif., gegužės 29 buvo iškilmingai pagerbtas 40 m. kunigystės ir 30 m. pastoracinio darbo tarp Los Angeles lietuvių sukaktyse. Tą dieną bažnyčioje buvo įspūdingos mišios, kurių metu giedojo, Br. Budriūno vedamas, parapijos choras ir solistės — Florencija Korsakaitė bei Janina Čakanauskienė. Antroji iškilmių dalis atlikta parapijos salėje. Prel. Jonas Kučingis kunigu įšventintas 1937 birželio 6. Be seminarijos, kurią baigė Telšiuose, 1938-1939 dar studijavo Švč. Jėzaus Širdies universitete Milane. Lietuvoje buvo gimnazijų ir kariuomenės kapelionu. Į Ameriką atvyko 1946 ir po metų tapo Los Angeles liet. parapijos klebonu. Visi pastatai įsigyti jo pastangomis. Los Angeles lietuviai turi bažnyčią, mokyklą, seserų vienuolių namus, kleboniją ir salę su patogumais socialiniams ir kultūriniams renginiams. Parapijoje, vadovaujant prel. Jonui Kučin-giui, telkiasi visas to miesto ir apylinkių kultūrinis bei visuomeninis veikimas, kuris laikytinas vienu iš pačių našiausių mūsų emigracijoje.

Los Angeles metinė Lietuvių diena atšvęsta birželio 18-19. Ta proga buvo solistų Ginos Čapkauskienėr ir Rimo Strimaičio koncertas, akompanuojant Sauliui Cibui, ir Vladislovo Žiliaus dailės paroda. Lietuvių Bendruomenės 25 m. sukaktis Los Angeles paminėta kun. Bruno Mar-kaičio, S.J., kūrybos koncertu. Zitos So-deikienės dailės paroda ir dr. Petro Vileišio paskaita.

Lietuviškųjų studijų savaitė Londone prasidėjo liepos 31 ir baigėsi rug-piūčio 7. Tai jau 24 Europos lietuvių intelektualų sąskrydis, šiemet sutelkęs 160 žmonių. Tiek studijinė, tiek meninė programa buvo gausi ir svari. Štai paskaitininkai ir temos: dr. K. Čeginskas kalbėjo apie dr. Joną Basanavičių ir lietuvių tautinį atgimimą; dr. A. Gerutis — apie Lietuvą kaip tarptautinės bendruomenės narį; dr. S. Matulis, M.I.C. — apie lietuvius Anglijoje; V. Natkevičius — apie Šatrijos Raganos kūrybą; dr. V. Vasyliūnas — apie žemės ir kitų planetų magnetosferą; dr. J. Girnius — apie išeivijos lietuvių bendruomenę, virtusia jubiliatine; kun. A. Rubikas — apie Danvino santykį su Apreiškimu; V. Bartusevičius — apie jaunimo kongreso tikslus; dr. S. Kuzminskas — apie Lietuvos ateities problemas; dr. J. Grinius — apie Donžuaną ir meilę Milašiaus kūryboje. Taip pat kalbėjo du disidentai: Tomas Venclova — apie disidentų sąjūdį Lietuvoje bei Rusijoje ir dr. A. Štromas — apie politinę sąmonę Lietuvoje. Literatūros vakare, kuriam vadovavo R. Spalis, savo kūrybą skaitė šie rašytojai: Irena Joerg-Naudžiū-naitė, Tomas Venclova, Eduardas Cinzas, E. Juodvalkytė, Vladas Šlaitas ir pats R. Spalis. Koncertinę programą atliko solistai Ričardas Daunoras ir Nerija Linkevičiūtė, akompanuojant Ramintai Lap-satytei. Prie meninės programos dar prisidėjo Los Angeles tautinių šokių ir dainų ansamblis, kuriam vadovauja Ona Razutienė. Pamaldas laikė Europos lietuvių vyskupas Antanas Deksnys. Be paskaitų, koncerto ir literatūros vakaro, studijų savaitės dalyviai lankė žymesnes Londono vietas ir lietuvių veiklos centrą — Nidos knygų leidyklą bei Europos lietuvio redakciją.

Ateitininkai sendraugiai turėjo 2 stovyklas — vieną Dainavoje liepos 31 — rugp. 7, kitą — Kennebunkporte rugp. 14 — 21. Dainavoje stovyklos dvasios vadu buvo kun. K. Pugevičius, Kennebunkporte — prel. V. Balčiūnas. Tiek vienoje, tiek antroje stovykoje suvažiavo apie 60 suaugusių, neskaitant vaikų ir šiek tiek jaunimo. Abejose vietose būta įdomių paskaitų, diskusijų, pamaldų ir pramogų. Dainavos stovyklą pagyvino Sibiro kankinio Kęstučio Jakubyno apsilankymas, Kennebunkporto — literatūros vakaras ir 3 koncertai (Ginos Čapkaus-kienės, Violetos Čižauskaitės - Balčiūnienės, Izidoriaus Vasyliūno). Moksleiviai ateitininkai turėjo stovyklą Neringoje rug-piūčio 14 - 27.

Liet. Fronto Bičiulių savaitė, suruošta Dainavoje rugpiūčio 7-14, pasižymėjo gyva diskusine programa, kuri lietė organizacinius ir visuotinius mūsų reikalus. Minėtinas St. Barzduko pranešimas apie politikos ir kultūros santykius Lietuvos istorijoje ir LB visuomeninių reikalų tarybos pirm. Aušros Zerr-Mačiulaitytės pranešimas apie Liet. Bendruomenės užmojus, be švietimo ir Lietuvos gelbėjimo pastangų, dar rūpintis socialine bei karitatyvine sritim. Organizaciniai reikalai apžvelgti simpoziume, kuriame savo mintis paskleidė dr. K. Ambrozaitis, dr. A. Darnusis, J.Kojelis ir kun. K. Pugevičius. Itin nuoširdus ir plaftis buvo Kęstučio Jokubyno, daug kentėjusio rusų koncentracijos stovyklose ir tik šį pavasarį atvažiavusio iš Lietuvos, pranešimas tema "Gulagas ir okupuota Lietuva". Prelegentas iškėlė faktą, kad Lietuvoje politiniai nusikaltimai laikomi kriminaliniais; žmonės gi skirstomi į 3 grupes — valdžios pareigūnai, pasyvioji dauguma ir kovūnai su sovietine sistema. Rusifikacija vykdoma užmaskuotai. Savaitė baigta solisčių Elenos Blandytės ir Onos Blandy-tės-Jameikienės koncertu su literatūriniais skaitymais, atliktais pačių solisčių.

Liet. kunigų vienybės metinis seimas atliktas Putname spalio 12-13. Suvažiavo 30 kunigų. Paliesti jaunimo rekolekcijų, liet. parapijų pastoracijos ir liturgijos reikalai. Seime buvo ir keli pasauliečiai veikėjai. Liet. kunigų vienybės centro valdybos pirm. yra kun. dr. Z. Smilga.

Vacys Ročiūnas už žurnalistinę veiklą laimėjo 1000 dol. premiją, įsteigtą 1975 Clevelande. Premija skiriama asmeniui ar organizacijai už visuomeninę bei kultūrinę veiklą.

Ohio lietuvių gydytojų draugijos metinė 1000 dol. premija spalio 29 paskirta sporto veikėjui Algirdui Bielskui. Premija skiriama jau 21 kartą.

Kun. Juozas Neverauskas, Shenan-doah, Pa., Šv. Jurgio lietuvių parapijos klebonas, praėjusį pavasarį pakeltas prelatu.

Juozui Slavėnui, visuomenininkui ir žurnalistui, suėjo 70 m. amžiaus. Jis gyvena Sydnėjuje, Australijoje.

— Kun. dr. Jonas Sakevičius, M.I.C, Londono lietuvių Šv. Kazimiero par. klebonas, taip pat mini savo amžiaus 70 m. sukaktį.

Dr. Michael Bourdeaux, Religijos ir komunizmo studijų centro direktorius Anglijoje, 3 knygų apie komunizmą autorius, lankėsi Amerikoje, užmegzdamas ryšius su lietuviais Los Angeles, Chi-cagoje, Clevelande, Washingtone, New Yorke, Toronte ir kt. Jo įsteigtas Studijų centras renka medžiagą apie Rytų Europos tikinčiųjų persekiojimus ir ja aprūpina spaudą. Be to, jis leidžia žurnalą Religion in Communist Lands. Dr. Michael Bourdeaux profesija yra anglikonų kunigas.

Vytautas Čekanauskas, uolus visuomenės veikėjas Kalifornijoje, spalio mėn. Valstybės Departamento patvirtintas Lietuvos generaliniu garbės konsulu Los Angeles mieste. Tai buvo teigiamas atsakymas į Lietuvos atstovo Washingtone dr. St. Bačkio raštą JAV Valstybės sekretoriui, kad Vytautas Čekanavičius yra paskirtas toms pareigoms.

Amerikos lietuvių taryba (Alta) spalio 8 buvo susirinkusi Chicagoje. Suvažiavime dalyvavo 150 asmenų — Altos narių ir svečių.

Nijolė Sadūnaitė, nuteista Lietuvoje už Kat. Bažnyčios Kronikos perrašymą dirbti koncentracijos stovykloje, spalio mėnesį paleista ir paskirta Kras-nojarskos apylinkėje mokyklos darbinin-ke-valytoja.

Dr. K. Čeginskui, mokslininkui, žurnalistui, visuomenės veikėjui, liepos 1 suėjo 50 m. amžiaus. Jis jau daug metų dirba Uppsalos universiteto bibliotekoj Švedijoje, taip pat ryškiai dalyvaudamas ir užsienio lietuvių visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime. Dr. K. Čeginskas bendradarbiauja spaudoje, talkina Amerikos balso ir Laisvės radijams, organizuoja Europoje lietuviškų studijų savaites.

Šv. Kazimiero seserų kongregacija šiemet mini savo įsikūrimo 70 metų sukaktį. Kongregacija įkurta 1907 kun. A. Miluko globoje. Branduolį sudarė 3 lietuvaitės: Kaupaitė — sesuo Marija, Dvaranauskaitė — sesuo Imakulata ir Unguraitytė — sesuo Koncepta. Vienuoliniam gyvenimui jos ruošėsi Šveicarijoje. 1905 m. Harrisburgo vyskupo kviečiamos, atvažiavo į Ameriką. Tikslas — auklėti jaunimą religinėje ir tautinėje dvasioje lietuvių parapinėse mokyklose. Amerikoje įsitvirtinti joms daug padėjo kun. A. Staniukynas. Šiuo metu Šv. Kazimiero seserų veikla yra labai išsišakojusi. Jų centras — Chicagoje.

Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai savo mirusiam sūnui atminti įsteigė kasmetinę Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dol premiją, kuri bus duodama lietuviui jaunuoliui, "geriausiai pasireiškusiam raštais (lietuvių, anglų ar kita kalba), veikla, organizacinių vadovavimu, ar jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių šokių grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui), geriausiai reprezentavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje". Kandidatus premijai siūlo organizacijos ir paskiri asmenys. Juos atrenka jury komisija iki ateinančių metų vasario 15. Siūlant kandidatą, reikia nurodyti priežastis. Rašoma šiuo adresu: Eugenijaus Kriaučeliūno premijos komisija, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, 111. 60464.

1000 dol. premija leidyklai, daugiausia pasitarnavusiai Lietuvos bei lietuvių tautos reikalams krikščioniškos minties knygomis, skirti sudaryta vertinimo komisija iš Vlado Butėno, Broniaus Kviklio, dr. Juozo Meškausko, Stasės Semėnienės. Premijai siūlyti leidyklas galima iki 1978 sausio 15. Premijos mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis.

Šaulių kultūriniai savaitgaliai įvyko liepos 2-4 Union Pier, 111., Gintaro vasarvietėje ir rugsėjo 3-5 pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte. Pirmojoje dalyvavo 267 nariai bei svečiai, antrojoje — apie 60. Abejose vietose buvo apstu paskaitų, diskusijų, pramogų.

Amerikos lietuvių biliotekos direktorių tarybą sudaro prof. Jonas Puzinas (pirm.) ir nariai — dr. Kęstutis Girnius, Saulius Girnius, Jonas Karvelis, Vincas Lukas. Leidyklos pirmininku praėjusį pavasarį perrinktas kun. Algimantas Kezys, S.J., vicepirm. — Petras Aleksa, sekr. — Saulius Girnius, ižd. — Kęstutis Girnius, narys informacijai — Antanas Dundzila. Leidykla kviečia visuomenę tapti nariais-rėmėjais, aukojant 100 dol. ir perkant jos išleistas knygas. Adresas: Lithuanian Library Press, Inc., 5620 So. Claremont Ave., Chicago, 111. 60632.

Kanados lietuvių diena šį rudenį suruošta Londone, Ont., spalio 8-9. Iškilmė pradėta jaunimo pasilinksminimu spalio 7. Spalio 8 buvo simpoziumas. Gvildenta tema — Kritiškas žvilgsnis į lietuvių įsijungimą į Kanados visuomenės gyvenimą. Tą dieną susipažinimo pobūvyje dalyvavo 800 lietuvių. Spalio 9 į pamaldas miesto bazilikon susirinko apie 1000 žmonių. Jas, vadovaujant vysk. A. Deksniui, laikė 10 kunigų. Vyskupas pasakė ir pamokslą. Oficialioji Lietuvių dienos dalis atlikta po pamaldų. Susilaukta daug sveikinimų iš savo tautiečių ir kanadiškių kitataučių. Koncerto programoje pasirodė dvi solistės: I. Černienė ir V. Rakauskaitė. Taip pat Hamiltono "Aido" ir Monrealio Aušros vartų parapijos chorai. Solistams ir chorams akompanavo Jonas Govėdas. Programoje šoko Hamiltono "Gyvataras", Toronto "Atžalynas", Windsoro "Neris" ir Londono "Baltija". Šokius lydėjo Londono "Atspindžių" orkestras. Programą perdavė televizijos stotis.

Jaunimo centras Chicagoje savo 20 m. gyvavimo sukaktį atžymėjo šiais renginiais: spalio 8 iškilmingai atidaryta naujoji kavinė; spalio 16 — mišiomis ir pobūviu atliktas pagrindinis sukakties minėjimas; spalio 23, režisuojant Dalilai Mackialienei, Los Angeles Dramos ansamblis suvaidino Birutės Pūke-levičiūtės draną "Palikimas"; spalio 30 — atliktas muzikinis veikalas "Pilnatis" — žodžiai Bem. Brazdžionio, muzika Bruno Markaičio, S.J. — su solistais, instrumentalistais ir aktoriais. Dirigavo pats konpozitorius.

T e a t r a s. — IV Teatrų festivalis suruoštas Toronte gegužės 20-29. Pirmieji 3 festivaliai buvo Chicagoje. Pirmasis — 1968 lapkričio 27 — gruodžio 1. Toronte festivaliu rūpinosi specialus komitetas iš 14 narių. Organizaciniame darbe itin pasižymėjo režisierė E. Dauguviety-tė-Kudabienė. Festivalis pradėtas gegužės 20 Prisikėlimo parapijos salėje Balio Sruogos trijų veiksmų drama "Pavasario giesmė". Vaidino Hamiltono ansamblis "Aukuras", režisavo E. Dauguvietytė-Kudabienė. Gegužės 21 vakaras buvo skirtas pobūviui Anapilio salėje. Gegužės 22 Lietuvių namuose Toronto ansamblis "Aitvaras", režisuojant A. Dargy-tei-Byszkiewicz, suvaidino Stasio Pilkos 3 veiksmų komediją "Žemės rojus"; Chi-cagos Šaulių dramos vienetas tos pačios dienos vakarą — J. Nemunėlio komediją "Prakeiktas raštelis", kurią režisavo E. Olšauskienė. Gegužės 28 3 vai. Lietuvių namų salėje suvaidintos 2 Kvi-rino Runimo dramos — Laisvės kaina ir Liaudies priešas. Vaidino Cicero jaunųjų vaidintojų būrelis, režisuojant šių dramų autoriui. Tos dienos vakarą ten pat Los Angeles Lietuvių dramos sambūris suvaidino Birutės Pūkelevičiūtės 3 veiksmų dramą "Palikimas". Režisavo Dalila Mackialienė. Tas pats vaidinimas pakartotas gegužės 30 Hamiltone ir vėliau Bostone. "Palikimas" sutraukė daugiausia žiūrovų — apie 350. Gegužės 29 buvo skirta vaišėms Prisikėlimo salėje ir pagerbimams. Už pirmaeilius vaidmenis atžymėjimus gavo Marija Kalvai-tienė — "Aukuro", ir Saulius Matas — Los Angeles dramos sambūrio vaidintojai. Dalila Mackialienė pripažinta geriausiai paruošusi vaidinimą režisierė.

Juozas Palubinskas balandžio 17 New Yorke, Kultūros židinyje atliko rečitalį Liet. Moterų klubų federacijos suruoštoje popietėje.

Laisvės žiburio radijo metiniame renginyje Kultūros Židinyje, New Yorke gegužės mėn. Chicagos vaidintojų grupė suvaidino "Antrąjį kaimą".

Los Angeles dramos sambūris gegužės 7 tame mieste suvaidino Birutės Pūkelevičiūtės 3 veiksmų dramą "Palikimą", kurią tas pats sambūris buvo apdovanojęs 1000 dol. premija. Sceną apipavidalino Ajgis Žaliūnas. Režisavo sambūrio vadovė Dalila Mackialienė. Jai talkino E. Dovydaitienė.

Jonas Jurašas La Mamos teatre New Yorke režisavo Shakespereo Mac-bethą, suteikdamas jam visiškai savitą interpretaciją.

R a š y t o j u o s e. — Vytautas Alantas sulaukė 75 m. amžiaus. Gimė jis 1902 birželio 18 Sidabrave, Naujamiesčio vis. Rašytojas gyvena Detroite ir labai intensyviai reiškiasi literatūroje. Jis, Lietuvių agronomų sąjungos valdybos prašomas, šiemet baigė rašyti romaną "Liepkalnio sodyba", kuriame vaizduojama Lietuvos kaimo buitis nepriklausomybės metais.

Alė Rūta balandžio mėn. turėjo literatūros vakarus Chicagoje ir Detroite.

Bernardas Brazdžionis geg. 15 skautų sąskrydyje Clevelande atliko savo kūrybos rečitalį.

Antanas Škėma prisimintas Kultūriniame subatvakaryje Bostone. Apie jo asmenį ir raštus kalbėjo Stasys Santvaras.

Jonui Mekui paskirta Gugenheim Fellovvship premija už jo nuopelnus filmų srityje.

Prof. dr. Algirdui Greimui, kuris tremtyje dėstė kalbotyrą ir literatūrą Aleksandrijos, Ankaros, Poitiers ir Paryžiaus universitetuose, suėjo 60 m. amžiaus. Jis ypač pasižymėjo semantikos srityje. Greimas yra gimęs 1917 kovo 9, studijavęs Grenoblio ir Sorbonos universitetuose, rašąs knygas ir straipsnius. Jis taip pat priklauso Lietuvių rašytoju draugijai. Profesoriauja Paryžiuje.

Lietuvių rašytojų draugija Lietuvos nepriklausomybės 60 m. proga paskelbė 1000 dol. premiją už poeziją. Premijos mecenatas ir iniciatorius — Klemensas Galiūnas iš Santa Monica, Cal., statybininkas ir kultūrinių reikalų rėmėjas. Jis yra gimęs 1913 Šiaulių aps., Žeimelio vlsč. Mokėsi Joniškio gimnazijoje. Baigė karo policijos mokyklą Kaune. Yra vaidinęs ir rašęs humoristinių eilėraščių. Dalyvauja Los Angeles lietuvių veikloje. Lietuvių rašytojų draugija labai norėtų padaryti šią 1000 dol. premiją už poeziją kasmetine.

Jono Aisčio visų raštų išleidimu rūpinasi žmona Aldona Aistienė ir Lietuvių rašytojų draugija. Manoma viską sutalpinti į 3 tomus. Aisčio raštams išleisti yra specialus dr. Konstancijos Ru-daitytės palikimas, kurį globoja Lietuvių Fondas.

Vladas Kulbokas, pakviestas Lietuvių Rašytojų draugijos valdybos, redaguoja Antano Tūlio pomirtinius raštus. Darbą pradėjo praėjusį pavasarį. A. Tulys rankraščiuose paliko daugiausia novelių, bet yra ir dramų, atsiminimų ir kitokios medžiagos. Pirmiausia manoma išleisti noveles. Išleidimu rūpinasi jo žmona Faustina Tulienė, gyvenanti South Pasa-denoj, Floridoj.

Pranciškonų vasarvietėje Kenne-bunkporte, Maine, šios vasaros sezono metu buvo 4 literatūros vakarai. Dalyvavo šie rašytojai: Stasys Santvaras, Jurgis Jankus, Paulius Jurkus, Algirdas Landsbergis, Leonardas Andriekus, Aleksandras Radžius, Pranas Naujokaitis, Tonas Zdanys, Kotryna Grigaitytė. Stasys Santvaras ir Jurgis Jankus turėjo paskirus savo kūrybos vakarus.

Tomas Venclova nuo šio rudens profesoriauja Californijos universitete, Los Angeles. Jis ten dėsto ir lietuvių kalbą.

Dr. Jonas Grinius gautąją Stasio Šalkauskio 1500 dol. premiją taip paskirstė: žurnalams Ateičiai ir Aidams

— po 250 dol., dienraščiui Draugui — 250 dol., savaitraščiams — Darbininkui

— 100 dol. ir Tėviškės Žiburiams — 150 dol., Vasario 16 gimnazijai — 100 dol., Ateitininkų susišelpimo fondui — 150 dol., Liet. kat. mokslo akademijai — 250 dol. Aidų žurnalas nuoširdžiausiai dėkoja už jam skirtą dalį.

Dirvos novelės 600 dol. premiją laimėjo Marija Tūbelytė-Kuhlmann už novelę "Susitikimas". Vertinimo komisijoje buvo Aurelija Balašaitienė, dr. Danguolė Tamulionytė ir Vacys Kavaliūnas. Premijos nuolatinis mecenatas — Simas Kašelionis.

D a i l ė. — Telesforas Valius pakviestas garbės nariu į Italijos meno akademiją. Akademija, įsteigta 1919, turi 100 tikrųjų ir 100 garbės narių.

Alfonso Dargio tapybos paroda spalio 15-16 įvyko Kultūros Židinyje, New Yorke. Atidarant dailininką ir jo kūrybą apibūdino Leonardas Andriekus. Buvo iškabinta 43 aliejiniai paveikslai.

Banguolė Raugaitė suruošė savo tapybos parodą Philadelphijoje Art Al-liance galerijoje (atidaryta spalio 23); Danguolė Stončiūtė-Kuolienė — grafikos darbų parodą Toronte, Prisikėlimo parap. parodų salėje spalio 22-23; Antanas Pet-rikonis — Worcester, Ma., spalio 16; Aleksandra Merker-Mitkauskaitė — tapybos ir skulptūros parodą visą lapkričio mėnesį Paramus, N.J.; Vladislovas Žilius

— spalio 14-21 Arts Club (Washington), ir Cremonos mieste Italijoje. P. Baltuo-nis suruošė skulptūrų parodą spalio 22-23 Clevelande, Dievo Motinos Nuolat. Pagalb. parapijos salėje.

Pabaltijo dailininkų paroda buvo New Yorke Kultūros Židinio parodų salėje spalio 29-30.

Liet. dailininkų paroda, kuri buvo atidaryta vasario 18 Chicagos centre ir suorganizuota S. Balzeko ir P. Alek sos, apkeliavusi kelias vietoves, uždaryta Oregone, Lorado Taft galerijoje rugs. 6. Dalyvavo 30 dailininkų su vienu savo paveikslu.

Pranciškonų vasarvietėje Kenne-bunkporte, Maine, liepos-rugpiūčio mėnesiais įvairiose salėse vyko V. Vizgirdos, K. Žoromskio, V. Krištolaitytės tapybos ir V. Igno grafikos parodos. Svečiai, kurių ten atostogavo per 1500, galėjo įsigyti paveikslų.

Aleksandra Kašubienė praėjusią vasarą New Yorko meno mokykloje (The New School) dėstė mozaiką ir savo išrastą audinių namų vidaus architektūrinę dekoraciją.

Romas Viesulas bal. 23-24 Toronte Prisikėlimo par. salėje rodė savo grafikos ir tapybos darbus.

Vlado Vildžiūno skulptūros paroda atidaryta Californijos universitete, Los Angeles rugsėjo 10. Skulptorių apibūdino dr. Marija Gimbutienė.

Rasos Arbaitės dailės paroda gegužės 7 prasidėjo Santa Monica Tautinių namų salėje.

Audronės Ambrozaitytės dailės paroda balandžio-gegužės mėn. buvo Reich-ner galerijoje, Lake Forest, 111.

Marija Žukauskienė suruošė savo dailės parodą New Yorke Kultūros Židiny lapkričio 5-6.

Kazimiero Žoromskio dailės paroda suruošta Lafayette kolegijos meno galerijoje, Easton, Pa., lapkričio 17 - gruodžio 23. Iškabinta 20 naujausių dailininko paveikslų.

M o k s l a s. — Lituanistikos Instituto tikraisiais nariais birželio 11 išrinkti — dr. John F. Cadzow (Kent. univ.), prof. dr. David F. Robinson (Ohio State univ.), kun. Juozas Vaišnys, S.J., Algirdas T. Antanaitis, Aušra Jurašienė, archit. dr. Alfredas Kulpa, prof. dr. Justinas Pikūnas, prof. dr. Antanas Sužiedėlis, kun. dr. Kęstutis Trimakas, inž. Antanas Girnius, dr. Povilas A. Mažeika, prof. dr. Vladas Juodeika (mirė rugsėjo 11).

Tarptautinė baltų studijų konferencija birželio 10-13 vyko Stockholme, Švedijoje. Ją atidarė Švedijos kultūros ministras.

Lietuvių Istorijos draugija skiria 1000 dol. premiją už mokslinę Lietuvos istorijos monografiją. Sąlygos: monografija turi būti paremta istoriniais šaltiniais, 150-200 mašinėle rašytų puslapių ir lietuvių kalba. Temą leidžiama pasirinkti iš visų Lietuvos istorijos laikotarpių. Terminas — 1978 m. geg. 1. Mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis. Rankraštis, pasirašytas slapyvardžiu (tikra pavardė pridedama uždarytame voke), siunčiamas šiuo adresu: Lietuvių istorijos draugija, 6547 So. Washtenaw Ave., Chicago, 111. 60629.

Dr. Stepas Matas, pasižymėjęs moksliniais straipsniais ir išradimais plieno junginių srityje, paskirtas Republic Steel Corporation studijų centro direktorium.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai