Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
STUDIJA APIE LIETUVIŠKAS KNYGAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Slavėnas   
Aldona Juškaitė, dirbanti Prahran College of Advanced Aducation (Australijoj), nesenai parengė ir išleido studiją (rotopress) "Lithuanian Literature in Australian Libraries". Studijoje pirmiausia duodama žinių apie lietuvių bendruomenę Australijoje, apie lietuviškus leidinius, bibliotekų tarnybą ir apie lietuvišką medžiagą, esančią australiškose bibliotekose. Be to, autorė duoda žinių apie lietuviškų knygų platinimą Australijoje, apie knygų leidyklas, apie buvusius ir esamus periodinius leidinius, apie lietuviškus leidinius laisvame pasaulyje ir sovietų okupuotoj Lietuvoj. Autorė paliečia net nedideles bibliotekas ir apibūdina jose laikomas knygas. Ji ypač rūpestingai peržvelgia didžiąsias Australijos valstybines, universitetų bibliotekas, jų katalogus ir visur surenka žinias apie jose laikomas lietuviškas ar Lietuvą liečiančias knygas bei periodiką. Studija pailiustruojama akivaizdžiomis lentelėmis. Studijoje apstu ir kitų bibliografinių informacijų. Autorė studijos tikslą taip apibūdina: surasti vietas, aprašyti ir įvertinti lietuviškos medžiagos rinkinius; duoti kiekybinę ir, kiek galima, kokybinę šios medžiagos apžvalgą; supažindinti visuomenę su bendra informacija, kokiam tikslui rinkiniai geriausiai tinka panaudoti ir kur juos galima surasti. Studiją paruošti paskatino ir ta aplinkybe, kad iki šiol Australijoje nebuvo mūsų knygų išsamios apžvalgos apie politinius, istorinius, kultūrinius aspektus, susijusius su Lietuva, Lietuvos inkorporacija į Sov. Sąjungą, pripažinimą ir Helsinkio Europos saugumo bei bendradarbiavimo konferenciją. Iškilo reikalas patikimos literatūros politikams, žurnalistams, bet jos maža tebuvo ir net sunku ją buvo rasti.
J. Slavėnas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai