TURINYS Spausdinti
J. Girnius — Filosofija ir politika ................................... 49
V. Ališas — Skaisti kertė (eilėr.) ................................... 53
J. Aistis — Gegužinės (eilėr.) ......................................... 55
A. Vaičiulaitis — Ožio balsas (novelė) ........................... 56
A. Maceina — Kultūros tragizmas (2) ........................... 57
M. Alseikaitė-Gimbutienė — Priešistorinių laikų ryšiai
su lietuvių liaudies kultūra .............................................. 62

L. Dovydėnas — Yra dėdė Amerikoj ............................. 68
St. Barzdukas — Auklėjimo ir visuomeninio brandinimo
reikalai tremties mokykloje ............................................ 72

Z. Ivinskis — Lietuvių tautos valstybinės sąmonės
reikšmingieji etapai (2) ................................................... 75
A. P-nis — Mistral ir Hesse ........................................... 80
Denis de Rougemont — Europa serga
(Išvertė V. Trumpa) ......................................................... 84


MŪSŲ BUITY
J. Kiznis — Bubulis ir Dundulis ...................................... 86

KŪRYBOS PASAULY .................................................... 94

ILIUSTRACIJOS
V. K. Jonynas — Šv. Kazimieras .............................. 59
J. Bagdonas — Po pamaldų ...................................... 77
V. Simankevičius — Piešiniai 53, 61, 67, 80
ir 81 puslapiuose.
V. Ratas — Piešiniai 56 puslapy.
E. Krasauskas — Piešiniai 55 ir 68 puslapiuose.