AKADEMINIS GYVENIMAS Spausdinti

Sustabdė studentams UNRRos globą

UNRRA išleido potvarkį, kuriuo US zonoje sustabdyta bet kokia globa ir parama DP studentams. Tas potvarkis paliečia apie 1000 lietuvių studentų. LTB Vyr. Komitetas išleido atsišaukimą remti visokiais galimais būdais aukštuosius mokslus einantį jaunimą.

Miunchene studijuos 100 amerikiečių

Miunchene UNRRos universitetas baigia darbą. Vokiečių universitete ir aukštosiose mokyklose studijuos apie 100 amerikiečių. Lietuviai studentai universitete yra užsirekomendavę, palyginti, visai neblogai. Pernai po-semestrinėj projektų ir darbų parodoj aukščiausias premijas už geriausius darbus kaip tik gavo lietuviai studentai. Vokiečiai studentai už juos nebent darbštesni. Puikiai lietuviai rekomenduojasi ir akad. sporte, ypač stalo tenise, kur paskelbti rezultatai tikrai džiugūs. Geriausius stalo tenisininkus, kaip G a r u n k š t į ir kt. tenka net per filmų apžvalgas kino teatruose matyti rodomus ekrane. Jų vardas dažnai minimas ir vokiečių spaudoje.

LASK krepšininkai neturi sau lygių Miunchene. Taip pat vokiečiai dažnai „skolinąs“ ir mūsų plaukikus. Moksle lietuviai ne paskutiniai, o sporte pirmauja.

Romoj steigiama lietuvių kolegija

Kardinolo Pizzardo pakviestas, amerikietis kun. A. B r i š k a, Čikagos vienos parapijos klebonas, išvyko į Romą steigti ten lietuviams kunigams kolegijos. Jis savo planus pristatė ir gavo pritarimą iš Čikagos kardinolo S. Stritch.

Lietuviai Pax Romanos kongrese

Vysk. V. Brizgys su p. E. Turausku buvo išvykę į Romą, kur dalyvavo Pax Romanos suvažiavime. Rūpimasi priderančia aukštuosius mokslus einantiems lietuviams akademikams tarptautine globa.

YMCA ir YWCA

Tai yra jaunų vyrų krikščionių ir jaunų moterų krikščionių są jungos, iki nacių įsigalėjimo veikusios Vokietijoje, iki bolševikų okupacijos Latvijoj ir Estijoj. YMCA buvo įsteigta Anglijoj, kaip ir pasaulinio masto Skautų Organizacija ir Išganymą Armija. Jos abi daug padeda jaunimui knygomis, mokslo priemonėmis, parūpina sporto įrankių etc. Narių stiprinama dora, tėvynės meilė, artimo meilė ir pagarba.

Nariais gali būti 18—30 metų vyrai ir moterys, jaunesni laikomi kandidatais, vyresni — filisteriais, kurie ryžtasi sekti Kristaus pėdomis ir jo pavyzdžiu.

Per Regensburge įvykusį šių organizacijų atstovų iš III distrikto ribų suvažiavimą vadinamojo „ekstra pobūvio“ metu geriausiai užsirekomendavo mažiausia skaičiumi (tik iš 4 susidėjusi) lietuvių grupė, kuri sudainavo prie fortepiono „Kai aš turėjau kaime mergelę“. Kiekviena tautybė turėjo iššaukta tučtuojau vykdyti kokią norėdama programą, iš anksto jai nepasiruošusi. Iš tų tautybių grupių geriausiai užsirekomendavo lietuviai, o iš YMCOS centrinės vadovybės pusės pasigirdo šūkis: „Lai gyvuoja Lietuva!“

Kiek Vokietijoj studijuoja

Šiuo metu Vokietijoj 38 universitetus lanko 77 507 studentai. 14 universitetų yra Amerikiečių zonoj, 12 Anglų ir 9 rusų. Daugiausia klausytojų yra Miuncheno un-te — apie 7 000.

Lietuvių skaičius vokiečių universitetuose gausėja. Anglų zonoje 10% vietų paliekama tremtiniams, be to, jiems skiriama dalis vokiečių un-tų stipendijų.

Liet. Mokslo Draugijai 40 metų

Balandžio 7d. suėjo 40 metų nuo įkūrimo Liet. Mokslo Draugijos. Visa jos širdis buvo Dr. J. Basanavičius. Per tuos 40 metų Draugija yra atlikusi milžinišką lietuviškos kultūros darbą, padėjusi rimtus pagrindus vėliau Vilniuje įkurtai Lietuvių Mokslo Akademijai, išsišakojusiai į kelis institutus. Draugija turėjo puikią biblioteką su retu lituanistikos rinkiniu.