Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŽENGIANT Į 21-SIUS METUS AMERIKOJ PDF Spausdinti El. paštas

Su šiuo numeriu "Aidai" pradeda savo 21-uosius metus Amerikoje. Per visą tą laiką kasmet išėjo po 10 numerių. Iš viso tuo būdu išleista 20 tomų — jau netoli 10.000 puslapių. Kas skaitė "Aidus", jautė lietuviškosios gyvybės pulsą. Kas ateityje domėsis išeivine istorija, jų puslapiuose ras mūsų kūrybinių pastangų liudijimą.

Turime pagrindo džiaugtis tiek laiko ištesėję, nes lietuviškaisiais matais 20 metų tai jau ilgas amžius. O pridėjus dar Vokietijos metus, nė vienas kitas panašaus pobūdžio leidinys lietuviškojoj spaudos istorijoj nėra tiek laiko ėjęs.

Ne be vilties žvelgiame ir ateitin, nors ji ir teikia rūpesčio. Kasmet mirtis retina mūsų eiles. Ir "Aidai" kasmet netenka prenumeratorių iš tų, kurie nebegrįžtamai mus paliko. O kaip kitur, taip ir čia jaunasis prieauglis tik iš dalies pakeičia mirties išskirtuosius.

Todėl ne be pagrindo "Aidų" leidėjų pranciškonų provincijolas T. L. Andriekus jautriai apeliavo i mūsų šviesuomenę straipsniu "Šauksmas Aidų dvidešimtmečio proga". Prisiminęs šv. Antano gimnazijos tragišką atvejį, T. L. Andriekus pastebi: "Tiesa čia paprasta: nėra mokinių — negali gyvuoti gimnazija, nėra skaitytojų — negali gyvuoti žurnalas". Todėl leidėjų vardu jis ir kreipiasi į lietuvius šviesuolius: "Po dvidešimt metų mes dar sykį kviečiame jus į 'Aidų' prenumeratorių šeimą-Kviečiame tuojau, kol dar nevėlu".

Nė anksčiau "Aidų" leidimas nenešė pelno. Visą laiką leidėjams jis teteikė rūpesčio. Tokiomis sąlygomis "Aidai" yra ne vien leidėjų, bet bendras visų reikalas. Todėl tikimės, kad leidėjų kreipimasis bus ne reklamine patetika palaikytas, o nuoširdžiai išgirstas.

Neatsakome už tai, kas kada po mūsų bus, — už ateitį, kurioj mūsų nebebus. Tačiau, kol dar džiaugiamės saule, mūsų žmogiškosios savigarbos reikalas yra išlaikyti kūrybinės mūsų gyvybės židinius. Prenumeruoti žurnalą — tai ne "aukotis", o tik juo naudotis; ne leidėjus "remti", o tik savęs pačių neskriausti.

Dar laikas "Aidais" naudotis, kol jie dar eina, tiek vyresniesiems, tiek ypač jaunesniesiems. Svarbu kiek galint giliau į mūsų kultūrinį gyvenimą įugdyti ir jaunąją šviesuomenę. Jos daugiausia tenka pasigesti žurnalo skaitytojų šeimoj. Ir tai, gal būt, T. L. Andrie-kaus kreipimąsi paverčia klausimu ir ne vienam "Aidų" skaitytojų: aš dar skaitau "Aidus", bet ar jau nė vienam mano vaikų, sukūrusių savo šeimas, nebereikia, ką aš vertinu? Daugeliu atvejų, gal būt, tai iš tikro beviltiškas klausimas. Bet daugely atvejų dar yra laiko neprarasti vilčiai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai