TURINYS Spausdinti
A. Gražiūnas — Maironio didybė ...................................................... 96
A. Nyka-Niliūnas — Žodžiai nežinomiems prometėjiškos kovos
draugams: Aštuntoji elegija, Akmenukais žaidžiantys vaikai,
Herojaus gyvenimas ir mirtis, Šuo (eilėr.) ....................................... 100

Vaižgantas — „Tarp skausmų į garbę“ paskaičius ......................... 101
H. Nagys — Burlaiviai (eilėr.) .......................................................... 103
A. Maceina — Kultūros tragizmas (3) ............................................. 104
A. Rūkas — Lyjančią naktį (eilėr.) .................................................. 109
Vl. Proščiūnaitė — Profesorius Vizgirda (drama) ........................... 110
R. M. Rilke — Fragmentas iš „Padavimo apie korneto Kristupo
Rilke's meilę ir mirtį“ (Išvertė H. Nagys) ....................................... 114

Prof. Dr. J. Balys — Žalčių gerbimas senovės Lietuvoje ............... 115
Prof. Stp. Kolupaila — Gamtos sukrėtimai ir jų įtaka
žmonių gyvenimui ............................................................................. 119

Jul. Kaupas — Studentas iš Rudosios vaistinės (novelė) .............. 120
* * * — Ciano dienoraščiai .............................................................. 124

MŪSŲ BUITY
Aug. Molnas — Knyga apie didelius siekius ir sulkmenas ........... 127
A. K... as — Pirmo stovyklinio romano proga ................................ 128
L. M. — Alės Rūtos — Nakaitės debiutas .................................... 129
M. Alseikaitė — Gimbutienė — Lietuvių — hetitų kalb.
giminystė ir proistorė ....................................................................... 129


KŪRYBOS PASAULY
A. Mc. — Taktika kavoje su blogybėmis ....................................... 137
J. Pauperas — Bendruoju keliu ...................................................... 138
N. — Paul Claudel, Julės Romains ir Marcei Pagnol Prancūzų
Akademijoje ..................................................................................... 140

* * * — Literatūros premijos Jungtinėse Amerikos Valstybėse ... 141
N. — Charles Despiau ..................................................................... 142
* * * — Elektronų mikroskopas — naujausias išradimas ............. 143

ILIUSTRACIJOS
V. K. Jonynas — Weingarten bažnyčia .................................... 107
Vyt. Kasiulis — Gražina Matulaitytė ........................................ 112
Tel. Valius — R. M. Rilke's iliustracija ..................................... 114
P. Augius — Augustinavičius — Pasakos iliustracija ................. 118
Tel. Valius — Piešiniai 100 ir 103 puslapiuos.
M. K. Čiurlionis — Piešinys 109 puslapy.
V. Simankevičius — Piešiniai 97, 121 ir 123 puslapiuos.
E. Krasauskas — Piešinys 99 puslapyje.