PIANISTĖ JULIJA RAJAUSKAITĖ Spausdinti
Parašė Izidorius Vasyliūnas   
Negausi yra mūsų instrumentalistų koncertantų šeima. Nežmoniškas pasiaukojimas ir darbas, siekiant meninių aukštumų, padaro natūralią atranką — palieka vos kelis "palauktuosius", kurie ištvermingai kopia viršūnėn, dažnai vieniši arba tik nedidelio būrelio susipratusių tautiečių sekami bei remiami.
Tos šeimos būrely labai ryškiai švyti ir pianistė Julija Rajauskaitė (Šušienė - Petrauskienė) — jos ryžtingas, nepalaužiamas, nenuvargstantis veržlumas kopti vis aukščiau ir aukščiau, iki pačių aukščiausių techniškų viršūnių, šį sezoną su savo koncertais ji aplankė Čikagą, Torontą ir Bostoną, kur baltų koncertų serijoje davė Franz Liszto kūrinių rečitalį. Tai bene techniškų galimybių viršūnė, kurią ji puikiai užvaldė.

Julijos Rajauskaitės pianistės kelias nelengvas ir ilgas. Gimusi Pitsburge, JAV, ji čia ir pradėjo savo muzikos studijas. 1935 ji atvyko Lietuvon ir įstojo į Kauno konservatoriją. Pradžioje studijavo V. Bacevičiaus fortepijono klasėje. Vėliau perėjo į virtuozinę prof. Ružyckio klasę, kurią baigė 1939, kartu pasilikdama konservatorijoje akompanuotoja. Rašančiajam teko su ja bendradarbiauti vienos smuiko programoj rečitalyje. Brahmso smuiko koncertas,. C. Franck smuiko sonata ir trys Juozo Gruodžio miniatūros sudarė to nelengvo rečitalio programą, kuri buvo atlikta Kaune, Vilkaviškyje ir Rygoje (Latvijoje), šioje turtingoje programoje J. Rajauskaitė sublizgėjo ne tik kaip puiki akompanuotoja, bet ir kaip spalvinga, stipri pianistė, atkreipdama į save daugelio klausytojų ir kritikų dėmesį.

Nelemtas karas, kurio metu žūna jos motina, pabėgėlių stovyklos, pagaliau emigracija į JAV nepalaužia J. Rajauskaitės muzikinio kelio, priešingai, ją užgrūdina. Ji visur ištvermingu darbu siekia savo muzikos viršūnių, galimo tobulumo.New York Town Hali salėje jos debiutas 1958 susilaukia puikių atsiliepimų. Amerikiečių kritikai įvertina ją kaip pirmos klasės virtuoze, nepaprastos jėgos, žavaus ir šilto tono, didelio individualaus interpretavimo pianistę Savo vyro inž. Leono Šušio asmenyje ji suranda nuoširdų savo muzikos globėją, kuris visais būdais jai padeda ne tik medžiagiškai, bet, svarbiausia, morališkai remdamas jos darbą. Užtat juo skaudesnis buvo jai smūgis, kai vieną vasarą tragiškai miršta jos Leonas, jos atrama ir globėjas. Man susidarė įspūdis, kad savo koncerte Bostone, skambindama Liszto "Laidotuves" (Les Funėrailles) Rajaus-kaitė perdavė šį savo skausmą ir savo tragediją su tokiu realumu ir tokiu stiprumu, kad sunku buvo sulaikyti susijaudinimą.

Bet ir šis skausmas nepalaužė J. Rajauskaitės talento. Ji nuolat dirba, daug koncertuoja, štai jos paskutinis koncertas Bostone (IV. 24) su vien Franzo Liszto programa: Laidotuvės, Dvi legendos (šv. Pranciškus Asyžietis kalbasi su paukščiais ir Šv. Pranciškus Pau-lietis vaikšto per bangas), Petrarkos sonetas, Varpelis (La Campa-nella) pagal Paganinio koncerto finalo temą, Kelionė per Šveicariją (Obermanno slėnis, Wallen-stadto ežeras ir Pastoralė), Du etiudai — Gnomų šokis ir Lengvumas (La Leggierezza), Vengrų rapsodija Nr. 12 ir bisui Consolation — Paguoda, šioje turtingoje programoje ji parodė visas pianistinio meno galimybes. Ji čia parodė ir visą save — geležinę rankų jėgą "Laidotuvių" varpuose, nepaprastą švelnumą bei lengvumą "La Le-gierezza", gilios šiltos poezijos "Legendose", turtingo spalvingumo "Kelionėje per Šveicariją", stoiškos rezignacijos "Consolation".

Ir lietuviškoji muzika randa vietos Julijos Rajauskaitės programose. M. K. Čiurlionio kūriniai, K. V. Banaičio "Sutemų giesmės ir vizijos" (stambus ir gilus veikalas), Juliaus Gaidelio miniatū-ros, kurios Toronto paskutiniame koncerte susilaukė ypatingo pasisekimo, — tai lietuviškos muzikos perlai, kurie dažnai puošia jos programas. Teko nugirsti, kad J. Ra-jauskaitė ketina savo grojimą į-amžinti plokštelėse. Būtų brangu, kad ir lietuviškas josios repertuaras būtų tuo būdu įamžintas, ypatingai "Sutemų giesmės ir vizijos".

Gėrėdamiesi Julijos Rajauskaitės pasiektais meniniais laimėjimais, kartu reiškiame nuoširdų troškimą matyti ją nuolat žengiančią pirmyn, ištvermingai, nepalaužiamai, kaip ligi šiolei.
Izidorius Vasyliūnas