KANADOS LIETUVIŲ FONDAS Spausdinti
Parašė Petras Lelis   

Kanados L F vadovybė 1967: (iš kairės) inž. L. Balsys, J. Simanavičius, inž. V.Balsys (dabartinis tarybos pirmininkas), P. Januška, V. Ignaitis (buvęs tarybos pirm.), dr. A. Pacevičius (dabartinis valdybos pirm.), J. Bersėnas, inž. P. LeIis ir S. Jakubickas. Nuotr. M. Pranevičiaus

KLF kūrimas nebuvo lengvas, nes tokio fondo idėja pradžioje daugeliui buvo svetima ir nepakankamai suprasta. Pirmame narių susirinkime 1964 balandžio 18 buvo tik 36 nariai ir 600 dol. kapitalo. Tie nariai buvo suvažiavę iš įvairių vietovių ir iš jų nelengva buvo sudaryti fondo vadovybę. Antrame narių susirinkime 1966 balandžio 16 buvo jau 157 nariai ir 2,300 dol. kapitalo. Deja, tame susirinkime prasidėjo ginčas dėl statuto, užsitęsęs beveik ištisus metus. Svarbiausioji ginčo priežastis — kai kurių statuto paragrafų pakeitimas, kaip reikalavo Kanados korporacijų įstatymas, ryšium su fondo įregistravimu valdžios įstaigoje.

Kai kurie KLB veikėjai, ypač A. Rinkūnas, manė, kad nereikia fondo atskirai registruoti valdžios įstaigose — palikti jį prie Bendruomenės kaip autonomišką padalinį, nes Bendruomenė buvo jau inkorporuota. Kiti Bendruomenės veikėjai ir fondo kūrėjai manė, kad fondo pastovumui išlaikyti reikia jį atskirai įregistruoti, nes Bendruomenės turimas čarteris neduoda teisės aukotojams išduoti kvitus atskaitymui mokesčių už paaukotas sumas. Pagaliau buvo surastas kompromisas, ir su Bendruomenės atstovais sutarta statutą atitinkamai pakeisti, būtent, kad 1/3 fondo tarybos narių skiria Bendruomenė, o 2/3 narių renkami fondo narių susirinkimo. Tokiu principu fondas buvo įregistruotas 1967 m., gautas čarteris ir teisė išduoti kvitus atleidimui aukotų sumų nuo pajamų mokesčio.

Fondo tarybą sudaro 12 asmenų, o valdybą — 4 asmenys. Dabartinėje (1970 m.) taryboje yra: inž. V. Balsys (pirm.), inž. L. Balsys, P. Bastys, J. Bersėnas, S. Jakubic-kas P. Januška, inž. J. Kšivickis, inž. P. Lelis, K. Lukošius, inž. M. Meiliūnas, dr. A. Pacevičius (valdybos pirm. ir J. Simanavičius.

Šiuo metu (1970 gegužės mėn.) KLF turi 382 narius ir 62.000 dol. kapitalo. Pajamų, t. y. procentų nuo kapitalo turėta 3.600 dol.

Visas fondo kapitalas laikomas lietuvių kredito kooperatyvų bankuose — Toronte "Parama" ir Prisikėlimo parapijos bankai, Mon-trealyje "Litas" ir Hamiltone "Talka". Šie lietuvių bankai moka fondui 7 3/4 ir 8 proc. Reikia čia paminėti, kad tie lietuvių kooperatyvų bankai kasmet skiria iš savo pelno po keletą tūkstančių dolerių lietuvių kultūriniams reikalams, ypač mokykloms ir Vasario 16 gimnazijai. Gauna savo dalį ir fondas — bankas kasmet padidina savo įnašą fondui.

Pelno skirstymo komisiją sudaro 3 fondo skirti atstovai ir 3 Bendruomenės atstovai, šiais metais gegužės 10 komisija paskirstė pelną taip: švietimo reikalams 1.200 dol., jaunimo stovykloms ir sporto klubams 600 dol., Montrealio ir Ottawos parodos ir muziejaus lietuvių eksponatams 500 dol., Vasario 16 gimn. ir Jaunimo kongresui 400 dol., Kanados lietuvių spaudai remti 150 dol., "Gyvataro" kelionei į Edmontoną 250 dol., radijo valandėlei ir skaityklai 100 dol. Komisijos paskirstymas yra rekomendacinis, bet paprastai fondo taryba jį patvirtina — kartais su mažais pakeitimais.

Kanadoje gyvena apie 30.000 lietuvių, tai ir KLF sudaro tik vieną dešimtadalį to, ką turi JAV LF, narių ir kapitalo atžvilgiu. Bendruomenės apylinkėse, kurių yra 18, veikia ir KLF įgaliotiniai. Tik trijose didmiesčių apylinkėse gyvena daugiau lietuvių — Toronte 10.000, Montrealyje 5000, Hamiltone 2000. Tos trys apylinkės sudaro du trečdaliu visų įnašų. Tolimos vakarų apylinkės, kaip Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, kur gyvena po keletą šimtų lietuvių, kol kas prie fondo nedaug teprisidėjo. KLF kasmet stiprėja, jo skiriamos subsidijos lietuvybės išlaikymui vis didėja, ir reikia manyti, kad fondo pastangos įtikins visus Kanados lietuvius prisidėti prie naudingo lietuviško darbo.
Petras Lelis