ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Parašė Red.   
Alexander Kurschat: LITAUISCH-DETJTSCHES VVOERTERBUCH — LIETUVIŠKAI - VOKIŠKAS ŽODYNAS. II tomas, p. 737-1632 (ingis-nužiūrėti). Redagavo Wilhelm Wiss-mann ir Erich Hofmann, bendradarbiaujant Arminui Kuršaičiui ir Her-tai Krick. Išleido Vandenhoeck & Ruprecht leidykla Goettingene 1970. Kaina DM220.-.

Jonas K. Karys: NUMIZMATIKA, žodynas, raštai. "Aukselis" (Imma-culata Press, Putnam, Conn., 1970. Kietais viršeliais, gausiai iliustruotas leidinys, 340 psl., kaina 15 dol. Galima iš autoriaus įsigyti adresu: J. K. Karys, 60 Sims St., Bridgeport, Conn.

Vytautas Vaitiekūnas: A SURVEY OF DEVELOPMENTS IN CAPTIVE LITHUANIA IN 1965-68. VLIKo leidinys New Yorke 1970. 160 mašinraštinių puslapių.

Aloyzas Baronas: IŠDŽIŪVUSI LANKA. Novelės. Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoje 1970. Aplanką piešė K. Veselka. 234 psl., kaina 4.50 dol.

P. Celiešius: AR BAŽNYČIA GALI KLYSTI? Vakarų Europos lietuvių sielovados leidinys nr. 2. Spausdinta saleziečių spaustuvėj Romoj. 1970. 32 psl.

S. Michelsonas: JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS. Išleido "Keleivis" Bostone 1970. 127 psl., kaina 2 dol.

VYTURĖLIS. Marquette Parko lituanistinės mokyklos leidinys Čicagoj 1970. Tai šios mokyklos septintasis metraštinukas, kurį sudaro gausios mokyklinio gyvenimo nuotraukos ir mokinių straipsniukai. 80 psl.

Pedagoginio lituanistikos instituto mažosios bibliotekos leidiniai: Kazys Binkis: SALEM ALEIKUM. Eilėraščiai. 24 psl.; Šatrijos Ragana: MĖLYNOJI MERGELĖ. 30 psl. Redagavo D. Velička. Pirmojo leidinuko mecenatas — JAV LB švietimo taryba, antrojo —• Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos abiturientai. Kaina po 1 dol.

Dr. Domas Jasaitis: NACIONALSOCIALISTINIS IR KOMUNISTINIS GENOCIDAS LIETUVOJE. Atspaudas iš LKMA Suvažiavimo darbų VI t., 367-424. Roma 1969.

A. Giacchetti, R. W. Stanley, and R. Zalubas: PROPOSED SECOND-ARY-STANDARD WAVELENGHTS IN THE SPECTRUM OF THORIUM.
Atspaudas iš "Journal of the Optical Society of America", vol. 68 69, no. 4, pp. 474-489, April 1970.

K. Cerkeliūnas (red.): 20. New Yorko tautinių šokių grupės sukaktuvinis leidinys. Brooklyn 1970. 24 psl., kaina 1 dol.

TECHNIKOS ŽODIS, 1970 nr. 3. Šiame numery duota pasikalbėjimas su PLIAS pirmininku J. V. Daniu, P. Lėlio autobiografinis str. apie savo 45 technikos tarnybą, J. Motiejūno str. apie automatines metalo apdirbimo mašinas.

Lietuvių skautų sąjungos vadovybės sudėtinis biuletenis, 1970 nr. 1: SKAUTIJA — LSS tarybos pirmijos (red. Ant. K. Saulaitis), GABIJA — skaučių seserijos (red. R. Gudaitienė), KRIVŪLĖ — skautų brolijos (red. Č. Kiliulis), SKAUTYBĖ — rašiniai, pasisakymai etc. (red. Ant. K. Saulaitis). Viso 20 psl.

Įvairūs leidiniai: MŪSŲ VYTIS, 1970 nr. 2 (skautų žurnalas); PRANEŠĖJAS, 1970 birželis, nr. 4 (žurnalistų s-gos biuletenis); JAUNYSTĖS KELIU, nr. 5 (30), 1970 (New Yorko moksleivių ateitininkų laikraštėlis).