Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. V. Danys   

PLIAS ir ALIAS X suvažiavimo atidaromojo posėdžio prezidiumas (iš kairės): PLB švietimo tarybos pirm. A. Rinkūnas, J. Sližys, T. P. Barius, OFM, ALIAS pirm. dr. S. Matas, posėdžio pirm. A. Kerelis, PLIAS pirm. J, V. Danys, prof. S. Dirmantas, gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas (nematyti LKB pirm. dr. S. Čepo).

PLIAS ir ALIAS (Pasaulio ir Amerikos inžinierių sąjungų) X suvažiavimas gegužės 30-31 Toronte buvo pirmas toks suvažiavimas Kanadoje, nes paprastai suvažiavimai daromi JAV. Apie 150 delegatų ir svečių atstovavo 9 ALIAS skyriams Amerikoje ir 3 PLIAS skyriams Kanadoje. Anglijos, Argentinos, Australijos ir Venecuelos skyriai atsiuntė sveikinimus ir dalyvavo profesinių bei mokslo darbų parodoje.

Anksčiau suvažiavimo programose vyravo organizacinių reikalų svarstymas, apyskaitos, organų rinkimai. Suvažiavimų pobūdis pradėta keisti ALIAS IX suvažiavime Clevelande, kai programoje daug svorio duota mokslinėms paskaitoms ir mokslo darbų parodai. Kanados PLIAS skyrių suvažiavime 1969 Ottawoje ir šių metų PLIAS ir ALIAS suvažiavime Toronte šia kryptimi eita dar toliau. Veikimo apyskaitos, pranešimai buvo iš anksto atspausdinti ir tik referuoti suvažiavime, o profesinė programos dalis dar kiek daugiau pabrėžta. Tuo būdu suvažiavimai įgauna mažų profesinių konferencijų pobūdį, kur paskaitos ir profesinės parodos užima žymią programos dalį.

Suvažiavimo metu vyko dvi parodos. Vienoje buvo išstatyti lietuviškų vasarnamių konkurso premijuoti ir atžymėti projektai. Konkursą suruošė ALIAS kartu su PLIAS; suvažiavimo metu laimėtojams buvo įteiktos nedidelės piniginės premijos. Pirmą premiją gavo E. Arbas iš Los Angeles, antrą — A. Kulpa - Kulpavičius iš Toronto ir trečią — J. Okunis iš New Yorko. Dar buvo atžymėti E. Arbo, J. Nalio iš Čikagos ir R. Ma-nomaičio iš Bostono projektai. Konkursu siekta paskatinti lietuviškos architektūros studijas ir praktišką pritaikymą. Konkurso dalyvių skaičius buvo, palyginti, negausus. Svarbiausia priežastis buvo bene trumpas laikas projektams paruošti. Premijuoti projektai pateikė kai kurių įdomių sprendimų.

Antroji paroda buvo profesinių ir mokslo darbų paroda. 40 dalyvių su daugiau kaip 200 darbų atstovavo JAV (18, Kanados (17), Australijos (4) ir Brazilijos(1) lietuviams inžinieriams. Buvo modelių, atliktų projektų nuotraukų, išleistų knygų, atspaudų iš įvairių mokslo ir profesinių žurnalų ar kongreso darbų, patentų ir t.t. ši paroda bent dalinai pavaizdavo lietuvių pasiekimus profesinėje srityje ir parodė, kad daug darbų atlikta tarptautinio lygio aukštumoje. Tiksliųjų mokslų ar aplamai mokslo akademijos steigimo mintis buvo keliama bent dešimts metų, bet bene panaši paroda ALIAS IX suvažiavimo metu Clevelande davė tą galutiną impulsą suruošti Čikagos mokslo simpoziumui, kurio minčiai ir įvykdymui ALIAS ir paskiri nariai aktyviai prisidėjo.

Pirmos dienos paskaitos buvo daugiau iš tyrimų ir jų praktiško pritaikymo srities. Šiai paskaitų sesijai vadovavo dr. A, Darnusis (Wy-andotte Chemical Co., Detroite).

Dr. V. Klemas (Optinės ir paviršiaus laboratorijos viršininkas, General Electric Co., ir Pensilvanijos valstybinio un-to lektorius) paskaitoje "Marsas, laseriai ir leukemija" (erdvių technologijos pritaikymas medicinos problemoms) pademonstravo paskutinius pasiekimus infraspindulių fotografijoje ir pritaikymą praktikai.

Dr. V. Fidleris (tyrimų mokslinis bendradarbis, Atomic Energy of Canada Ltd.) paskaitoje "Technikos ateities problemos metalurgo akimis" pabrėžė šių dienų technologijos didelius reikalavimus medžiagoms, kurios reikalingos atominiams reaktoriams, erdvėlaiviams, didiesiems lėktuvams. Reikalinga išrasti naujus lydinius, kurie išlaikytų kartu labai aukštas ir žemas temperatūras ir taip pat didelius įtempimus. Dr. V. Fidleris yra išradęs eilę lydinių, kurie naudojami Kanados atominiuose reaktoriuose.

Antros dienos paskaitoms vadovavo dr. R. Kašubą, Clevelando valstybinio un-to profesorius, šioje sesijoje paskaitos buvo skirtos daugiau praktinei inžinerijai.
Inž. M. Pakštys (Smūgių ir vibracijos tyrinėjimų skyriaus viršininkas, Electric Boat Div. of General Dynamics, Groton, Conn.) paskaitoje "Ateities perspektyvos vandenynų inžinerijoje" apžvelgė esamus pasiekimus ir nagrinėjo artimos ateities projektus, daugiausia surištus su naftos gavimu iš vandenynų dugno ir jos masiniu transportavimu.

Arch. J. Okunis, dirbantis prie vieno didžiausio pasaulyje architektūrinio komplekso World Fair centre New Yorke, skaidrėmis demonstravo šių dienų architektūrinius užsimojimus. Šių dienų architektūra dar nesurado savo stiliaus ir greičiausiai sunkiai suras. Statybos tempas nepaprastai didėja, milžiniškus pastatus norima pastatyti per labai trumpą laiką, ir architektams nelieka laiko savo idėjas apipavidalinti.

Inž. S. Bačkaitis (Federalinės sauskelių administracijos saugumo biuro autovežimių konstrukcijos skyriaus viršininkas, U. S. Dept. of Transportation) pademonstravo, kiek saugus (ar nesaugus) yra dabartinis automobilis kolizijos ir kitais atvejais, ir mėginimus sukonstruoti saugų, bet kartu ekonomišką automobilį.

Visi paskaitininkai naudojo daug parodomųjų priemonių, kaip skaidrių, filmų ir diagramų, tad paskaitos lengva buvo sekti ir ne specialistams.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga (PLIAS) laisvame pasaulyje jungia apie 1000 inžinierių, architektų ir tiksliųjų mokslų profesionalų, iš jų apie 650 yra JAV, 150 Kanadoje, 80 Australijoje, kiti išsisklaidę Pietų Amerikoje, Anglijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitur, šiuo metu PLIAS persiorganizuoja, decentralizuojąs! ir sudaro regionines autonomines sąjungas, kurias PLIAS centro organai jungtų ir atstovautų. Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga (ALIAS) autonomiškai jau veikia keliolika metų, Kanados PLIAS regioninė sąjunga susikūrė 1969, šiais metais tokia pat sąjunga bus sudaryta Australijoje, o vėliau numatoma ir Pietų Amerikoje.

Sąjunga stengiasi suburti įvairias kartas, ir tai gerai sekasi, nes profesiniai interesai mažai paiso amžiaus. Skyrių valdybose ir centriniuose organuose yra daug ir jaunosios kartos. Profesinėje ir mokslo srityse daug pasiekė ir vyresniosios, ir jaunesniosios kartos nariai. Lietuvių inžinierių yra universiteto profesoriuose, jie eina atsakingas pareigas svarbiose įmonėse ir mokslo ar profesinėse institucijose, yra užpatentavę šimtus patentų. Inžinerijoje lietuviai yra atstovaujami tarptautinėje plotmėje savo spausdintais darbais ir paskaitomis tarptautiniuose kongresuose.

Sąjunga leidžia turiningą ir gražiai spausdinamą žurnalą "Technikos žodį", kurio per metus išeina 6 nr.
Daug inžinierių yra įsijungę ir į lietuvių visuomeninį gyvenimą, daugeliu atvejų užimdami vadovaujamas vietas. Suvažiavime simpoziumo forma buvo diskutuojama inžinieriaus ir architekto vaidmuo lietuvių visuomenėje. Moderatorius buvo J. P. Nasvytis, o simpoziumo dalyviai Br. Nainys, H. Bankaitis, A. Rinkūnas ir J. V. Danys. Specifinių išvadų ar rekomendacijų nepadaryta, bet tarp kitų minčių buvo pabrėžta, kad lietuviams inžinieriams bei architektams rūpi ir bendrieji išeivijos reikalai, kad inžinieriai turi rūpintis nuolatiniu jaunųjų profesionalų į-traukimu lietuviškon veiklon.

Suvažiavime ALIAS centro valdyba sekančiai kadencijai išrinkta iš Los Angeles: pirm. V. Vidugiris, nariai A. Juodikis, E. Arbas, N. Brinkienė, V. Tamošaitis, E. Vilkas ir B. Galinis iš Bostono. PLIAS centro valdybos kadencija dar nepasibaigė, dabartinis jos sąstatas: pirm. J. V. Danys, nariai P. Daunius ir G. P. Mitalas iš Ottavros ir I. Mališka ir L. Giriū-nas iš Montrealio.

Suvažiavimo posėdžiai, paskaitos ir parodos vyko pranciškonų namuose Toronte, kurie turi moderniai įrengtų patalpų tokiems tikslams. PLIAS ir ALIAS norėjo būti arčiau lietuviškos visuomenės, kuri galėtų lengviau dalyvauti paskaitose ir lankyti parodas. Tai pilnai pasiekta. J. V. Danys
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai