Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
S u v a ž i a v i  m a i. — Diamond Point, N. Y., VIII.30 - IX.6 stovyklavo neolituanai, apie 50 studentų ir būrys filisterių. Stovyklai vadovavo dr. J. Maurukas. Dr. J. Balys kalbėjo apie akademinio jaunimo problemas, dr. E. Noakas — mūsų didvyrių klausimu. V. Krapauskas mete žvilgį į lietuvių kultūrą, A. čekienė — į amerikiečių literatūrą etc.

— Brooklyne IX.7 buvo sušauktas Vargonininkų sąjungos 49-tasis seimas. Be organizacinių reikalų svarstymo, J. Stankūno paskaita paminėta kompozitoriaus kun. T. Brazio 100 metų gimimo sukaktis. Priimtas naujas pavadinimas: Amerikos lietuvių vargonininkų - muzikų sąjunga. Centro valdybon išrinkti: M. Cibas, A. Kačanauskas, M. Liubers-kis, V. Mamaitis ir J. Stankūnas. Dvasios vadas — kun. A. Petrauskas.

Taboro farmoj, Mich. IX.10-13 vyko Santaros - šviesos federacijos suvažiavimas. Dr. V. Kavolis paskaitoj apie revizionizmą ryškino san-tariečių ideologiją, o antrą paskaitą skyrė šėtonui, Prometėjui, avangardistui ir revoliucionieriui. R. Kriščiūnas informavo apie žydų pažiūrą į santykius su lietuviais. Dr. Z. Rekašius kontrolių teorijos požiūriu analizavo visuomenės sistemą. Dviejuose simpoziumuose diskutuota šių dienų universiteto padėtis. V. Trumpa skaitė paskaitą apie Vaižgantą kaip visuomenės kritiką. H. Radauskas paminėtas dr. R. šilba-jorio ir V. Trumpos paskaitomis. Literatūros vakare savo prozos kūrinius skaitė M. Katiliškis ir K. Almenas, poezijos — E. Juodvalkytė, ž. Bilaišytė, A. Peėiūraitė, V. Dirda ir R. Vėžys. A. Mackus prisimintas "Chapel B" deklamacija (D. Juknevičiūtė, L. Barauskas ir J. Kelečius). A. Kaupas rodė savo filmų.

— IX.18-19 Taboro farmoj Lietuvos žurnalistų sąjunga sušaukė konferenciją, pirmą JAV ir trečią nuo paritraukimo iš Lietuvos (du suvažiavimai sušaukti Vokietijoj 1946 ir 1947). Veiklos apžvalgą padarė LŽS pirmininkas V. Alantas, šiuo metu sutelkta 252 nariai (daugiausia vi-cepirm. VI. Mingėlos rūpesčiu), išleisti biuletenio "Pranešėjas" 5 numeriai. Nutarta rūpintis žurnalistikos kurso įvedimu j aukštesniąsias lituanistines mokyklas ir vadovėlio žurnalistams parengimu. Dalyvių buvo apie 30.

— DC.19-20 ten pat vyko PLB valdybos sušauktas JAV ir Kanados LB darbuotojų, laikraštininkų ir radijo valandėlių vedėjų trečiasis sąskrydis

Bendruomenės spaudos - radijo diena. Bendruomenės rūpesčiais kalbėjo V. Volertas. V. Alantas svarstė mūsų spaudos klausimus. J. Stem-pužis dokumentuotai apžvelgė mūsų radijo valandėles (laisvajame pasaulyje jų yra 31), o taip pat aptarė okupuotosios Lietuvos radijo programas. Programai vadovavo PLB vicepirm. dr. A. Butkus. Dalyvių buvo per 100.

— Kennebunkporte DC.22-23 apie 50 dvasininkų buvo suvažiavę Kunigų Vienybės metiniam seimui. Naujojo mišiolo klausimu pranešimą darė kun. V. Zakaras, JAV religinio centro — kun. St. Yla, liturginių pritaikymų — prel. V. Balčiūnas, parapijų tarybų — T. P. Barius, OFM. Religinę padėtį Lietuvoje apžvelgė kun. dr. J. Vaišnora.

Kanados Lietuvių diena šiemet vyko Londone, Ont., X.9-ll. Pakvietus programai visus Kanadoj veikiančius jaunimo ansamblius, šventėn sutraukta apie 350 jaunimo.

M i r t y s. — Vilniuje rugpiūčio 23 mirė Petras Biržys - Akiras. Buvo 74 metų amžiaus. Bandęs poeziją, vėliau išleido kelias Lietuvos vietovių knygas, etnografinę knygą "Kaimo vestuvininkai", kar. A. Juozapavičiaus biografiją. Liaudyje buvo išpopuliarėjęs satyriniu "Pupų dėdės" radijo pusvalandžiu (nuo 1930).

—Čikagoj rugpiūčio 29 mirė dr. Juozas Dauparas. Buvo gimęs 1903. 1931 baigė Žemės ūkio akademiją ir 1939 Vienos aukštojoj žemės ūkio mokykloj įsigijo daktaro laipsnį. Pagal tą diesertaciją 1966 išleido knygą "žemės ūkio švietimas", kuri apžvelgia žemės ūkio švietimą nepriklausomoje Lietuvoje. Dalyvavo tautinės srovės veikloj ir pasireiškė kaip spaudos mecenatas.

— Bethlehem, Pa., rugsėjo 13 mirė Nina Butkienė - Zapolskaitė, gimusi 1899 Petrapilyje, ištekėjusi už teisininko prof. č. Butkio ir pasireiškusi kaip vaikų rašytoja.

S u k a k t y s. — 70 metų amžiaus IX.9 sulaukė istorikas dr. Juozas Jakštas. Šiame numery apie jį yra V. Trumpos straipsnis.

— 60 metų amžiaus IX.8 pasiekė Juozas Lingis. Vytauto D. un-te studijavo germanistiką, vėliau Švedijoje pradėjo etnologijos studijas, kurias baigė Stockholmo un-te 1942. Parašęs studiją apie arklą, 1955 į-sigijo licenciato laipsnį. Nuo 1939 lietuvių kalbos lektorius Stockholmo un-te, nuo 1953 drauge ir Upsalos un-te. Veikė ateitininkuose (1930 -33 pirmininkavo Šatrijos meno d-jai) ir pavasarininkuose, reiškėsi spaudoj, Lietuvių Enciklopedijoj bendradarbiavo skandinavistikos straipsniais.

— IX.9 sulaukė 60 metų amžiaus dailininke Anastazija Tamošaitiene. B. Ciplijauskaitės str. apie jos kūrybą bus įdėtas vėliau, atitinkamą numerį iliustruojant jos darbų nuotraukomis.

— Lietuvoje 60 metų amžiaus sukaktis minėjo operos soliste Petronėlė Zaniauskaitė, lituanistas Kazys Ulvydas (VIII.15), rašytoja Halina Korsakienė (VIII.30), aktoriai Stepas Jukna (DC.2) ir Vanda Lietu-vaitytė (IX.3).

— 50 metų amžiaus IX.27 pasiekė poetas Vladas Šlaitas. Jo biografija yra gana paprasta: gimė Rusijoje, vienerių metų vaikas su tėvais grįžo Lietuvon ir augo Žemaitkiemyje ir Ukmergėje, kur 1940 baigė gimnaziją. Karo metais buvo vokiečių paimtas darbams. Nuo 1947 gyvena Anglijoje. Taip pat paprasta ir jo kūryba savo krikščionišku žvilgiu į dabarties pasaulį ir mūsų egzilinę situaciją. Ligi šiolei yra paskelbęs septynis poezijos rinkinus: žmogiškosios psalmės (1949), Ant saulėgrąžos vamzdžio (1959, Lietuvių rašytojų draugijos premija), Be gimto medžio (1962), Antroje pusėje (1964), širdies paguodai (1965) 34 eilėraščiai (1967) ir Aguonų gaisras (1969). Paskutinįjį rinkinį mūsų žurnalo šių metų birželio numeryje recenzavo dr. V. Skrupskely-tė. Kreipiame skaitytojų dėmesį j šią recenziją, kuri VI. Šlaito rinkinį aptaria iš platesnės jo kūrybinio kelio perspektyvos.

— IX.29 sulaukė 50 metų amžiaus Bronius Zumeris. Vidurinį mokslą baigęs Lietuvoj, 1945 - 49 jis studijavo Freiburgo i. Br. un-te filosofiją, istoriją ir psichologiją. 1949 emigravo į Australiją, kur ilgesnį laiką (1957-63) redagavo "Tėviškės aidus". Išleido knygas: Tylinti tauta (1953), Gyvenimo keliu (1956), Dabarties sutemose (1967) ir kt. šiemet pasirodė jo feljetonų rinkinys "Sakykim, vyrai, taip nebuvo".
Muzika. — Ateitininkų kongrese Čikagoj IX.5 Orchestra Hali surengto simfoninio koncerto recenzija, kurią parašė VI. Jakubėnas, bus kitame numery.

— LKMA suvažiavime Toronte IX.4 buvo surengtas pianisto A. Kuprevičiaus koncertas. Programą sudarė Beethoveno Mėnesienos sonata, Faurė Baladė (op. 19), J. Gaidelio Trys miniatūros, Liszto Du koncertiniai etiudai, Miško šlamėjimas ir Atodūsis, Chopino Improvizuota fantazija ir Scherzo Nr. 2.

— Solistas St. Baras koncertavo Kalifornijos Lietuvių dienoj Los Angeles IX.27.

— New Yorke X.II koncerte dalyvavo Apreiškimo parapijos choras (dirigentas A. Kačanauskas), solistai I. Stankūnaitė ir L. Stukas, deklamatorė I. Veblaitienė.

— Krivūlės leidykla Montrealyje išleido Vilniaus vyrų choro Varpo ilgo grojimo plokštelę, kurioj duodama 13 dainų, šis choras buvo premijuotas pernai Italijoj vykusiame XVII tarptautiniame chorinės muzikos festivalyje.

D a i l ė. — Čikagoj Čiurlionio galerijoj IX.19-26 vyko gydytojos M. Žukauskienės tapybos darbų paroda, o X.10-18 ten pat rodė savo keramikos darbus dailininkė EI. Marčiulionienė, išstačiusi 52 savo naujus darbus. M. Šileikis "Naujienose" apie EI. Marčiulionienės parodą rašė: "visa paroda dvelkia naujumu, retu šviežumu, stiliaus vientisumu, mielu paprastumu".

Gabijos leidyklos kilnojamoji mūsų 9 grafikų paroda buvo toliau tęsiama: Bostone IX.19-20, Filadelfijoje X.3-4, Detroite X.10-ll, Cle-velande XI.28-29.

J. Rūtenis savo tapybos darbus rodė St. Louis VIII.16-30, Alf. Do-ciaus darbai buvo išstatyti Kalifornijos Lietuvių dienoj Los Angeles IX.26-27, apie 60 savo tapybos darbų J. Bagdonas rodė Detroite X.17-25, New Yorke X.17-18 vyko G. žumbakienės keramikos darbų paroda, o X.31-XI.l rodė savo tapybą A. Rūkštelė.

— Kanadoj Windsoro universitete X.5-21 buvo surengta A. Tamošaitienės kilimų paroda, kurioje buvo išstatyti 23 įvairūs kilimai.

Alf. Krivicko grafikos darbų paroda surengta Vilniuje. Buvo eksponuoti 40 darbų, sukurtų įvairiais laikotarpiais.

R a š y t o j u o s e.J. Tumas -Vaižgantas LKMA suvažiavime paminėtas J. Aisčio paskaita. Santaros-Šviesos suvažiavime V. Trumpa ji aptarė kaip visuomenės kritiką. Los Angeles IX.19 surengtame Vaižganto minėjime paskaitą skaitė J. Gliaudą.

- LKMA New Yorko židinys IX. 27 surengė O. Milašiaus minėjimą, kuriame kalbėjo dr. A. Šlepetytė, A. Vaičiulaitis ir dr. S. A. Bačkis.

Detroite X.4 surengtoj literatūros popietėj savo kūrybą skaitė V. Alantas, I. Damušytė, K. Keblys ir M. Sims.

M o k s l i n i n k u o s e . — Otta-wos universiteto Vaikų studijų centrui, įkurtam 1953, nuo įsteigimo vadovauja prof. dr. Ag. Šidlauskaitė. Jos rūpesčiu šis centras išaugo į tarptautinės reikšmės instituciją.Nau-jų rūmų atidarymo proga X.6-10 buvo surengtas seminaras, kuriame skaitė paskaitas Paryžiaus katalikų instituto prof. A. Tomatis, Čikagos un-to prof. B. Bettelheim ir Pits-burgo un-to prof. O. K. Moore.

— Baltų studijų draugijos (Asso-ciation for the Advancement of Bal-tic Studies) pirmininku išrinktas prof. dr. V. S. Vardys, vienu iš vicepirmininkų (spaudinių reikalams) išrinktas prof. dr. R. Šilbajoris.

— Dr. V. Bieliauskas, Xavier universiteto Cincinnati profesorius, išrinktas Ohio Psichologų sąjungos pirmininku. Taip pat jis išrinktas Amerikos katalikų psichologų sąjungos pirmininku šios sąjungos suvažiavime Miami Beach IX.3-8, kuriame jis skaitė pranešimą apie šeimos ateitį.

— Dr. R. Šliažas Bostono LB Kultūros klube XI.26 skaitė paskaitą apie moderniuosius vokiečių rašytojus.

J a u n i m e. — Mokytojų savaitės metu vykusius lietuvių kalbos kursus baigė 19 jaunuolių. Lankiusių buvo daugiau.

"Draugo" skelbtame lituanistinio rašinio konkurse aukštesniųjų mokyklų grupėj premijas gavo J. Urbonavičiūtė, J. Namikaitė, Al. Pakalniškis, D. Narutytė, ž. Kliorytė, A. Katiliškytė ir A. Kavaliūnaitė, pradinių mokyklų grupėj — V. Jo-gaitė, E. Bandziulytė. Al. Danta, R. Janulevičiūtė, V. Bankaitis, R. Al-seikaitė ir R. Žukaitė. Po 150 dol. premijoms paskyrė kun. dr. J. Pruns-kis ir J. Vasiukevičius.

Baltų festivalyje Priedaine, N. J., lietuviams atstovavo J. Matulaitienės vadovaujama New Yorko tautinių šokių grupė.

Montrealio parodoj Tautybių paviljone IX.3-7 dienos buvo skirtos lietuviams pasirodyti. Pagrindinę koncertinę dalį atliko Gintaro ansamblis.

Iš visur. — Steigiamojo seimo minėjime Bostone IX.20 kalbėjo orei. J. Balkūnas. Tą pačią dieną Steigiamasis seimas paminėtas ir Detroite dr. J. Jakšto paskaita.

Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos centro komiteto pirmininku perrinktas A. J. Kasulaitis., Kitomis pareigomis taip pasiskirstyta: vicepirmininkai Pr. Razgaitis ir A. Pautienis, sekretorius A. Tarnu-lionis, iždininkas H. Idzelis, nariai P. Balčiūnas, A. Garka, P. Kliorys, ir P. Mikšys.

LVS Ramovės nauja valdyba: pirm. prof. S. Dirmantas (perrinktas) vicepirm. K. Dabulevičius ir J. Gaižutis, sekr. E. Vengianskas, ižd. J. Tapulionis, kultūros reikalams — J. Švedas ir K. Oželis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai