Turinys Spausdinti
Z. U. — Didžiojoje kryžkelėje ........................................................ 193
Faustas Kirša — Amžinieji akmenys (eilėraščiai) ........................ 197
Pr. Skardžius — Martynas Mažvydas ir jo vaidmuo lietuvių
bendrinės kalbos istorijoje ............................................................. 198

Jurgis Jankus — Namukas (novelė) ............................................. 201
M. Scherer — Petras Kiaulėnas .................................................... 213
Vl. Proščiūnaitė — Profesorius Vizgirda (drama) .......................... 216
Ant. Vaičiulaitis — Namų kibirkštis, Titnagas (eilėr.) ................. 219
Dr. Vl. Viliamas — Technikos amžius ir didžiųjų valstybių jėgų
resursai ............................................................................................. 222


KŪRYBOS PASAULY
Logoterapija .................................................................................... 229

MŪSŲ BUITY
S. L. — Tremties metai ................................................................... 231
J. Grinius — Poetas kryžkelėje ...................................................... 232
A. Rūkas — Mąstymai apie dramos teatro praeitį ir ateitį .......... 234
Kaz. Gintautas — Mėgėjų teatro kryžkelė ................................... 236
P. Maldeikis — Pagrindiniai mokymo reikalavimai tremties
mokykloje ........................................................................................ 237

„Unitas“ gina užsieniečių studentų reikalus .................................. 238

ILIUSTRACIJOS
Poeto Fausto Kiršos atvaizdas (foto nuotrauka) ............................ 197
A. Galdikas — Rugiapiūtė Lietuvoje ............................................ 209
P. Kiaulėnas — Sėdinti moteris .................................................... 214
P. Kiaulėnas — Portretas Diane Canivet ...................................... 215