LITERATŪRA Spausdinti
* Amerikoj išleista kun. Dr. Gečo knyga „Katalikiška Lietuva“, turinti 575 psl. Joje vaizduojama religinė padėtis Lietuvoje nuo seniausių laikų iki šių dienų.

* Skotų lyga Europos laisvei ginti Edinburge išleido latvių prof. A. Švabės kultūrinio politinio pobūdžio istorinę apžvalgą apie Latviją ir jos kaimynus, pavadintą „The story of Latvia and her neigbouts“. Joje pavaizduojamas Baltijos respublikų ekonominis, kultūrinis ir politinis potencialas ir pažymima, kad tai yra problema, nė kiek nemenkesnė kaip Dardanelų ir Balkanų valstybių problemos.

* Amerikoje nemažą pasisekimą turi New Yorke išleista (Leid. Charles Scribners Sons, kaina 2,75 dol.) knyga apie Lenkijos tremtinius ir jų kančias Sov. Sąjungoje, pavadinta „The Dark Side of the Moon“ Knyga turi 300 psl. ir pasižymi dokumentų gausumu apie lenkų tremtinių gyvenimą Sibire. Įdėtas žuvusio lenkų generolo Sikorskio žmonos liudijimas, taip pat garsieji Guzevičiaus bei Serovo įsakymai gabenti lietuvius į Sibirą ir apsčiai kitos medžiagos.

* Šv. Sosto Delegatūra neseniai išleido doc. S. Sužiedėlio studiją „Šventasis Kazimieras“ ir dabar Maldeikio — Maceinos „Lyčių problemą“. Dir. P. Maldeikis nagrinėja psichinius lyčių skirtumus, o prof. A. Maceina — lyčių buvimą ir jų santykius iš esmės. Numatoma netrukus išleisti visą eilę veikalų ir studijų šeimos klausimais — apie santuoką, šeimą, mokyklą, seksualinį auklėjimą ir kt. Netrukus pasirodys S t. Ylos veikalas Meilė (meilės esmė ir brendimas), naujai pataisytas vysk. Paltaroko N. T. Šv. Istorijos leidimas, Marcinkaus S. T. Šv. Istorija, prof. St. Ylos maldaknygė Apsaugok Aukščiusias ir kt. leidiniai.

* Serga džiova ir gydosi sanatorijose šįe lietuviai rašytojai: J. Krūminas, A. Rimydis, ir. St. Vykintas-Povilavičius.

* Amerikoje lietuvių veikėjas kun. Pr. Juras, Lawrence, Mass., lietuvių parapijos klebonas, minėjo 25 metų kunigavimo sukaktį. Ta proga A. Vaičiulaitis „Amerikoje“ parašė apie sukaktuvininką straipsnį, kuriame iškelia jo nuopelnus kaip knygų leidėjo: „Turtinga toji Amerika“ rašo Vaičiulaitis, — ir daug pasiturinčių lietuvių joje esama, o mūsų knyga — paskutinė skarmaliuvienė. Skurdžiai yra lietuviai tremtiniai Vokietijoje, be savo namų, be savo žemės, be duonos kąsnio ir be ateities, o lietuvišką kultūrą ir lietuvišką knygą neša jie aukštai.

Kadaise skaitėme ir leidėjų vardus Amerikoje — kun A. Milukas, Olševskis, Paukštys, Tėvynės Mylėtojų Draugija ir kt. Buvo tai šviesos nešėjų, kultūros darbininkų vardai. Vieno žmogaus ir šiandien uoliai, nenuilstamai,, su meile ir ištverme yra puoselėjama lietuviškojo rašto kibirkštėlė šioje šalyje. Tai daro kun. Pr. Juras“.
Jis išspausdino savo lėšomis apie 20 knygų: išleido N. Testamentą, Kristaus sekimą, Šventųjų gyvenimą, „Pranašystes“, neseniai K. Čibiro parašytą „Komunizmas — Antikristo religija“, „Vai lėkite, dainos“, finansavo Vaičiulaičio „Kur bakūžė samanota“, dabar spausdina Jurgio Baltrušaičio raštus ir kt. Kadaise Amerikos lietuviai išleisdavo stambių knygų: Daukanto raštus, Kudirkos, Basanavičiaus pasakas, kartais arti tūkstančio puslapių turinčius gamtos mokslų ar istorijos tomus, o šiandien Aisčio „Nemuno ilgesį“ išleido ne kuri kita leidykla, bet Tėvai pranciškonai...

* Amerikoj pasirodė Ant. Tolio knyga, pavadinta „Mirties kolona“. Joje vaizduojami išgyvenimai bolševikų kalėjimuose ir kelionė į mirtį.

* Breslau mieste, dabar vadinamam Vroslav, rastas Mickevičiaus „Pono Tado“ rankraštis, kurį vokiečiai buvo pogrobę iš Varšuvos bibliotekos ir išgabenę į Zem. Sileziją.

* Į Ameriką išvyko „Žiburių“ redaktorius Leon. Žitkevičius su savo žmona smuikininke Rajauskaite. Tremty paruošė spaudai dvi knygas: „Nemunėlio šnekos“ ir „Saulutė debesėliuose“. Anksčiau y*ra išleidęs vaikams „Čyru vyru pavasaris“, „Su tėvelio kepure“, „Tarp tūkstančio žvaigždelių“ ir „Muzikantų brigadą“, taip pat išvertęs eilėmis rašytą poemėlę „Septyni Krauziukai“.

* Išėjo iš spaudos Benio R u t k ū n o ketvirtoji lyrikos knyga „Sparnus man meta paukštės“. Tai yra jo knygos „Pulsas plaka“ pataisytas ir papildytas leidimas.