Atsiųsta paminėti Spausdinti
Sambūris. Innsbruck, 1947. gegužis. Spausdinta rotatorium, 38psl. Tai savo turiniu neblogas Innsbrucko lietuvių studentų leidinys.

Lord Baden-Powell, Skautų vadovui. Skautų lavinimo teorijos vadovėlis. Vertė sktn. Ona Saulaitienė ir A. Lansbergis. Redagavo ir Baden Powellio biografiją parašė vyr. sktn. Jakštas. Išleido LTB leidykla „Aistia“, Kassel-Mattenberg. Spausdinta spaustuvėje, 74 psl.

Auka. Biuletenis kunigams. Kirchheim-Teck, 1947 m. Nr. 1 Leidinys. Šv. Sosto Delegatūros Lietuviams, Nr. 4. Turinyje kun. Vyt. Balčiūno, prof. A. Maceinos, kun. St.  Ylos, kun. Kl. Razmino straipsniai, plati apžvalga ir kronika.

23 Svetimieji. Nobelio premijos laureatų, akademikų, garsiųjų rašytojų novelės, apysakos, romanų ištraukos. Redagavo Vyt. K. Prutenis Išleido „Venta“, „Wūrzburge, 264 psl., kaina 8 markės.