Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   
ANT JŪRŲ KRANTO

Viršuj medžių saulė teka,
O po medžiais duona rūgsta.

Mano tėvas serga,
Mano tėvas miršta,
Mano tėvas mirdamas kalba:

Ant kalno avižėlės
Žvilavo, žvilavo...
Kas ten važinėja, kas ten sližinėja
Po mano avižėles?..
Kai aš numirsiu,
Man padarykit grabą
Neobliuotų, lentų
Ir užkaskite kryžkelėj —
Ant mano rankų bus marios
Ir marių kraštai...

Ir nukrito kibirkštėlė,
Ir saulelė nekaito,
Ir jūra atsidarė,
Ir niekas nežinojo,
Kur jis paliko
Ir kaip gyveno...

Tiktai ant lino žiedo
Bitutė dūzgia.


KRAUJO VESTUVĖS

Jeigu tu brolio kraują
Pamačiusi neverksi,
Tai galėsi tekėti.

Žiūrėki, kur nukris
Pirmasis kraujo lašas.
Tu jį pirštu
Įspauski žemėn.

Jeigu tu brolio kraują
Palietusi neverksi,
Būsi vaisinga.

PIRMAGIMIS

Aš nežinau,
Bet žino upė.

Štai šią valandą
Pagiryje prie ežero
Gimė berniukas.

Kam prausiate berniuką
Taip baltai —
Kai pamatys gulbė,
Tai nusineš
Kaip savo vaiką.

O čia vilnys teliūskuoja,
Švendrės šnara,
Miegas prie žemės lenkia...

Kai nubudo,
Nebuvo nei namų, nei vandenio,
Ošė vienas miškas.

Matai, jaunuoli,
Dangum bekopiančią saulę?
Dabar keliauk į tą pusę.


ŠVILPYNĖ

Švilpia švilpynė šile
Seniai pamesta,
Seniai užmiršta.
O gal ir ne ta?
Ne — švilpia švilpynė šile,
Ties negilia
Upeliuko brasta
Piemens pamesta.

Vidurnakčių sapne
Ji švilpia, ji šaukia mane.
Ir aš einu
Takais piemenų,
Užžėlusiais žole,
Kur brasta negilia
Braido medžiai šakoti, —
Bėgu jos balso jieškoti.

Tik ją surandu
Jau virstančią girių aidu.
Ir drebančiais pirštais liečiu,
Ir sąlančiom lūpom pučiu...

Ar tu girdi mane
Vidurnakčio sapne
Grojantį švilpyne?...

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai