Trumpai Spausdinti
• Vinco Krėvės vardo literatūrinė premiją (500 dol.), skiriama kas antri metai, šiemet teko Mariui Ka-tiliškui už jo romaną "Išėjusiems negrįžti". Premija paskirta balsų dauguma. Komisija sudarė: I. Gražytė, M. Jonynienė, R. Siniūtė, J. Kardelis, H. Nagys. Du jos nariai pasisakė už Alfonso Nykos Niliūno eilių rinkinį "Balandžio vigilija". Premija paskirta už 1957-1958 m. išėjusius ir nepremijuotus veikalus, ši Vinco Krėvės vardo premija jau yra trečioji. Pirmąją gavo Jonas Aistis, antrąją— Jonas Mekas.

* Šią vasarą Montrealio Lietuvių Dramos Teatras įrašė plokštelėn Kazio Borutos dramatinę legendą "Baltaragio Malūnas". Visas veikalas trunka pusantros valandos: dvi 12 inčų plokštelės (4 pusės). Tinka visiems fonografams, turintiems 33i/s greitį. Įrašyta Montrealyje, R.C.A. Victor studijoje. Plokštelė išleista puošniame voke — 100 pirmųjų egzempliorių vardiniai ir numeruoti.

Tai pirmas ištiso dramos veikalo įrašymas plokštelėn ne tik išeivijoje, bet ir visoje lietuviškojo teatro istorijoje. "Baltaragio Malūnas" buvo pastatytas 1957 metais ir su pasisekimu vaidintas beveik visose didesnėse Š. Amerikos lietuvių kolonijose. Spektaklio išvykas aplankė apie 4000 žiūrovų. Tačiau "Baltaragio Malūno" plokštelė galės pasiekti lietuvius ir pačiuose tolimiausiuose pasaulio kraštuose.
Visas komplektas kainuoja 10 dol. Užsisakant rašyti: Stp. Kęsgailą, 1577 Rue de Seve, Montreal 20, P.Q., Canada.

PATIKSLINIMAS
Praėjusių metų "Aidų" 10 nr., 462 psl., straipsnelyje "Apie vieną Salomėjos Nėries dvieilį", tą dvieilį cituojant, buvo praleista antroji jo eilutė: vietoj Aš turėjau draugužį turėjo būti
Aš turėjau draugužį,
Geresnio nerasi, nerasi...