Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. VYTAUTO KASIULIO MONOGRAFIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. V.   
Per-Eric Persson leidykla Hel-singborge, Švedijoje, išspausdino Paryžiuje gyvenančio dail. V. Kasiulio monografiją. Nedidelėje, bet labai gražiai išleistoje knygoje randame George Pillement įvadą prancūzų kalba, 12 spalvotų reprodukcijų, 32 nespalvotas tapybos darbų nuotraukas ir 2 piešinius. Ypatingai didelis dailininko produktingumas įgalino leidėją padaryti taip gausią ir gerą atranką vien iš paskutiniojo jo kūrybos laikotarpio.

Dar Lietuvoje pasireiškęs kaip vienas iš gabiųjų jaunosios kartos dailininkų, V. Kasiulis, daugiausia figūrinėse kompozicijose, jieškojo dramatinės įtampos, kur itin buvo iškeliamos tamsios, kone juodos, bet šviesoje ir šešėliuose kontrastingos spalvos, paveikslo kompozicija ir gerai apvaldytas piešinys. Pokariniu metu, Vokietijoje, V. Kasiulis žymiai praturtino savo paletę, vienok perdaug dar nenutolo nuo ankstyvesnio tapymo būdo. Emigravęs Pran-cūzijon, dar su didesne aistra metėsi į naujų spalvinių sąskambių jieškojimus ir per labai trumpą laiką susilaukė gražaus įvertinimo pasauliniame meno centre Paryžiuje. Čia jo koloritas įgavo visai naują pobūdį. Spalvos dar daugiau praskaidrėjo, buvo atpalaiduotos nuo šviesos ir šešėlių žaidimo, įgavo daugiau žaismo ir dekoratyvinio puošnumo. Piešinys taip pat įgavo daugiau laisvės, buvo suprastintas ir sustilizuotas.

G. Pillement įvade pažymi, kad Kasiulis yra vienas iš tokių, kurie sudaro Paryžiaus mokyklą ir kurie, gimę svetur ir patyrę įvairių įtakų, atvyksta į šį meno centrą savo asmenybės praskaidrinti, originalumo surasti, universalumo įsigyti. Ankstyvesniame jo kūrybos laikotarpyje autorius įžiūri daug ironijos. Savo kompozicijomis čia Kasiulis parinko ir sustilizavo naivias ir juokingas asmenybes. Jis sukūrė savitą pasaulį, kuris mus žavi savo grakštumu, naivumu, savo sodrumu, sapnų ir svajonių pasaulį, inspiruotą, matyti, jo gimtosios Lietuvos. Tą pasaulį vienok dailininkas perkėlė į nerealybę, čia esame fantazijos srityje, kur spalvų harmonija pateisina bet kokius naujoviškumus. Betgi Kasiulis gali būti ir realus, jeigu jis to nori, su pasiryžimu ir su jėga.

Kasiulis palaipsniui atsipalaidavo nuo to, kas jo mene buvo perdaug realu. Tai jis padarė stilizacijos sąskaita, stilizacijos, kuri kartais darosi net abstraktinė. Tai jam leidžia pasinerti į spalvų jieš-kojimus, kurios visad rodosi švelnios, kurių atspalviai turi daug žavumo ir paslapties.

Baigdamas Pillement pažymi, kad Kasiulis yra nuoširdus menininkas, svajotojas ir poetas, o taip pat kukli asmenybė, kuriai vienok netrūksta drąsos ir pasitikėjimo.
(Vytautas Kasiulis par Georgės
Pillement. Editeur Per-Eric Persson,
Paris-Helsingborg (Suede). 84 pusi.
Kaina išrašant per tarpininkus apie
$3.85) V. V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai