ĮVYKIAI Spausdinti

"Aidų" redakcija, pradėjusi antrą darbo dešimtmetį. Iš kairės: Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M., Antanas Vaičiulaitis, Alfonsas Nyka Niliūnas ir J. Girnius. Trūksta Telesforo Valiaus.

• Vatikane išleistas pašto ženklas, vaizduojąs šv. Kazimierą. Jo išleidimu rūpinosi kun. V. Mincevičius. Piešinį padarė V. K. Jonynas.

• Romoje švč. Marijos bazilikoje buvo pamaldos už Tylos Bažnyčią sausio 7 d. Organizavo Tarptautinė Marijos Akademija, kurioje yra atstovaujama ir Lietuva. Plataus atgarsio italų spaudoje rado pamaldose pasakytas kardin. Alfredo Ottaviani pamokslas, kuriame kalbėjo ne tiek apie anapus uždangos esančios bažnyčios persekiotojus, kiek apie Vakarų diplomatus ir valstybių vadus, skubančius bičiuliautis ir bendradarbiauti su Bažnyčios bei tikinčiųjų persekiotojais.

• Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija šiuo metu turi 94 narius:
Australijoje 1, Austrijoje 1, Prancūzijoje 2, Urugvajuje 1, Vokietijoje 6, Italijoje 24, Kanadoje 4, Šveicarijoje 3 ir JAV 52. Praėjusią vasarą išrinkta nauja valdyba: pirm. prof. kun. A. Liuima, I vicepirm. prof. dr. Z. Ivinskis, II vicepirm. kun. dr. J. Vaišnora, sekr. kun. dr. V. Balčiūnas, ižd. kun. dr. Pr. Brazys, arch. prel. dr. L. Tulaba. Reikalų vedėju pakviestas kun. dr. R. Krasauskas. Visi Romoje. Revizijos Ko-misijon išrinkti: prof. dr. J. Eretas (Šveicarija), dr. J. Grinius (Vokietija), ir Ed. Turauskas (Prancūzija).

Romoje 1957 įvykusio suvažiavimo darbų tomas jau baigtas redaguoti ir atiduotas spaustuvei. Telkiama medžiaga Akademijos metraščiui. Sudaryta komisija rinkti dokumentinę medžiagą apie religinę padėtį Lietuvoje. Komisijai vadovauja prel. L. Tulaba, jam padeda kun. J. Vaišnora. Kas turėtų žinių apie religinę padėtį Lietuvoje, prašoma pranešti komisijai adresu: via Casalmonferrato 20, Roma. Rašyt prel. L. Tulabos vardu.

Akademijos suvažiavimas numatytas 1961 sušaukti Čikagoje. Pagrindinė jo tema: "Krikščioniškosios kultūros padėtis ir uždaviniai dabartiniame amžiuje".

• Gen. Konsulas Jonas Budrys 70 metų amžiaus proga sausio 16 d. pagerbtas Niujorke Carnegie Endowment International Center patalpose. Jubiliatas susilaukė daug sveikinimų iš lietuvių ir kitataučių. Į pagerbtu-ves buvo susirinkęs gausus jo bičiulių bei gerbėjų būrys. Konsulas buvo pasveikintas taip pat ir "Darbininko" koncerte.

• Niujorko apylinkės Balfo metinėj rinkliavoje gauta 7000 dol.

• Sausio 17 d. Niujorke, Webster salėje, įvyko laikraščio "Darbininko" koncertas. Dainavo op. sol. Arnoldas Vokietaitis ir op. sol. Monika Krip-kauskienė iš Čikagos. Programa buvo augšto lygio—lietuvių kompozitorių kūriniai ir operų ištraukos. Solistams akompanavo Aleksas Mrozinskas. Jis taip pat skambino solo. Publikos buvo pilna didžiulė salė. Monikos Krip-kauskienės, Arnoldo Vokietaičio ir Alekso Mrozinsko talentai džiugino muziką branginančią visuomenę. Plačiau apie šio koncerto meninę pusę bus kitame "Aidų" numeryje.

• Dail. Adomas Galdikas, šią žiemą gavęs už savo darbus premijų bei atžymėjimus grupinėse garsių dailininkų parodose, ruošiasi savo parodai Feigle galerijoje Niujorke.

• Sausio 24 d. Niujorke Town Hali patalpose įvyko Valentinos Kojelienės koncertas. Dainininke — sopranas pasirodė su operiniais kūriniais keliose kalbose. Ji dainavimą studijavo Kaune, Miunchene ir Čikagoje. Koncertas suruc(štas Columbia Artists Management, Inc. vardu.

• Smuikininko Iz. Vasyliūno koncertą sausio 24 d. suruošė Apreiškimo parapijos salėje lietuvių skautams remti tėvų komitetas.

• Sausio 29 d. Bostone Jordan salėje koncertavo sol. Stasys Baras. Koncertas taikytas amerikiečių visuomenei. Rengėja—Baltų amerikiečių drau gija.

• Lietuvių Enciklopedijos XIX tomas jau išsiuntinėtas prenumeratoriams. Jis apima raidę M ir raides N pradžią, šio tomo redaktoriai — J. Puzinas ir Pr. Čepėnas.

• Gruodžio 6 d. Almaus galerijoje Great Neck mieste atidaryta dail. V. K. Jonyno darbų paroda. Parodoje, šalia grafikos bei vitražų, vyravo akvarelė.

• Sausio 18-30 d. Montrealyje Agnes Lefort galerijoje Kęstutis Račkus turėjo savo tapybos darbų parodą., Darbai — naujai sukurti Paryžiuje ir Toronte.

• Spaudoje paminėta B. Balučio 80 metų sukaktis. Nuo 1934 m. jis yra Lietuvos įgaliotas ministeris Anglijai.

• Arkivysk. Juozapo Skvirecko laidotuves tvarkė jo sekretorius prel. K. Razminas. Velionis palaidotas gruodžio 9 d. Zamso seserų vienuolyno kriptoje. Laidotuvėse dalyvavo 2 vyskupai — V. Padolskis iš Romos ir J. Rush, Innsbrucko vyskupas. Buvo lietuvių dvasininkų ir pasauliečių iš Vokietijos ir Austrijos. Laidotuvių procesiją sudarė daugiausia vietiniai katalikai.

• Tarptautiniam Eucharistiniame kongrese, įvykstančiame šią vasarą Miunchene, rucjšiasi gausiai pasirodyti ir lietuviai. Tam tikslui yra sudarytas organizacinis komitetas iš lietuvių vyskupų tremtyje, Vokietijos lietuvių katalikų Sielovados direktoriaus ir dviejų lietuvių kunigų Miunchene. Organizacinio komiteto sekretorius ir reikalų vedėjas yra Miuncheno lietuvių kapelionas kun. dr. Jonas Aviža. Jis jau yra užmezgęs ryšius su centriniu kongreso komitetu Miunchene; jau tartasi, kaip geriau lietuviams įsijungti į bendrąją kongreso programą ir ką galėtų lietuviai suorganizuoti atskirai. Lietuvių Katalikų Sielovados direktorius, Tėv. Alfonsas Bernatonis, tarėsi su kitų tautų tremtinių sielovadų direktoriais, kaip dalyvauti kongrese bendrai visiems komunistų persekiojamų tautų katalikams. Kun. dr. Jonas Aviža atvyko į JAV su vysk. V. Brizgiu ir kitais augštaisiais lietuvių dvasiškiais aptarti viso pasaulio lietuvių katalikų dalyvavimo kongrese.
Lietuviams patalpos jau yra gautos pačiame Miuncheno centre. Tuo tarpu yra žinių, kad daliai kongreso dalyvių teks apsigyventi kituose miestuose, šiuo metu visais kongreso reikalais kreiptis į kun. dr. J. Avižą, Muenchen 2, Unterer Anger 17 -1, W. Germany.

• Elizabeth lietuvių parapijos klebonas, kun. Mykolas Kemežis, gruodžio mėnesį pakeltas prelatu. Laisvajame pasaulyje su juo dabar yra 25 lietuviai prelatai. Amerikoje jų gyvena 22.