"AIDŲ" RĖMĖJAI Spausdinti
Ged. Baltrušaitis, Los Angeles, Calif.; Kan. K. Steponis, Burbank, Calif.; Stepas Blynas, Bridgeport, Conn.; Julius Raulinaitis, Washington, D.C; Juozas Butėnas, Auguste Jonkutė, J. Kasakaitis, Mečys Krasauskas, M. Kvedaras, kun. J. Lechavičius, E. Radzevičiūte, Ant. Ragauskas, V. Ramonas, Aclolf. šleševičius, Bronė Tau'enytė, Chicago, III.; V. šilėnas. Bcrwyn, III.; Juozas Jusys, Worcester, Mass.; T. M. K. Butkus, Kennebunkport, Me.; Jonas Rugienius, MiMa Varekojienė, Detroit, Mich.; Vyt. Rastonis, Kansas City, Mo.; Mirutê Miniataitë, Webster Groves, Mo.; Pranas Baluta, Rochester, N. Y.; kun. Vyt. Pikturna, Brooklyn, N. Y.; kun. J. Tautkus, Omaha, Nebr.; A. Alkaitis, Cleveland, Ohio; Juozas Kazinaitis, Ant. Kaušpėdas, Hamilton, Ont. Canada; L. Macys, London, Ont. Canada; Liuda Ozebergaitë, Toronto, Ont., Canada.
Visiems "Aidų" administracija nuoširdžiai dėkoja.