Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TAUTOS PRAEITIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Kučas   
TAUTOS PRAEITIS, Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas Tomas I, Knyga 1. Chicago, 111. 1959. Leidžia Lietuvių Istorijos Draugija, redaguoja č. Grincevičius. Pirmoji knyga apima 164 p. su paveikslais. Vieną tomą sudarys keturios tokios knygos. Vienos kaina $3.00, visų $10.00.

Pirmosios knygos turinį sudaro straipsniai, istorinė medžiaga, bibliografija ir kronika. Straipsnių skyriuje rašo: Kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC—Sovietinė Lietuvos istoriografija; Jonas K. Karys—Seniausi lietuvių "pinigai"; dr. A. M. Račkus— Blaivybės sąjūdžio metaliniai dokumentai; kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC- Ar etruskai mums giminingi?; Jonas Rūgis—Palangos progimnazija ir jos vaidmuo krašto istorijoje; ir Jerzy Antoniewicz—Paslaptingieji sūduviai. Istorinės medžiagos skyriuje yra: kun. dr. K. M. Rėklaitis, MIC —Atsiminimai iš Petrapilio lietuvių veiklos (I pas. karo metui; Vincas Liulevičius—Švietimo židiniai tremtinių stovyklose (Vak. Vokietijoje); Mikalojus Ivanauskas—I apžvalginė Lietuvos architektūros paroda. (Sao Paulo, Brazilijoje, 1957 m.) ir A. Ružaniec-Ružancovas- Neišleistas gu dų lietuvių laikraštis. Bibliografijos sk3Tiuje tas pats A. Ružancovas pateikia 1958 m. lietuvių istorijos bibliografiją (knygos ir straipsniai periodikoje).

Kaip iš turinio matome, "Tautos Praeitis" nesiima spręsti kurios nors vienos istorinės problemos nė nesiriboja vienu kuriuo nors laikotarpiu ar kuria nors specialia sritimi. Dėl to ir perduodamos medžiagos lygis bzi jos apdirbimas gerokai įvairus, žurnalas nesistengia būti nė grynai moksliniu,- atrodo, jis daugiau dėmesio kreipia j istorinės medžiagos tel
kimą. Tai darydamas, jis daugiausia ribojasi tremties ar išeivių lietuvių gyvenimu.

Kalbėdami dėl jo turinio, kai kurie kritikai savo recenzijose jau spėjo apibarti, pasigedo specialistų istorikų darbų, pakišo savo mastą ir čaižė vargšus leidėjus, kad jie nepadarė pagal kritikų "sukirptą" fasoną. Bet visi gerai pažįstame intelektualinio darbo sąlygas, todėl turime džiaugtis, kad atsiranda žmonių, kurie aukoja savo darbą ir energiją lietuvių tautos praeičiai pažinti. Ypač tai netolimai praeičiai, kurios šaltiniai kai kur dar tebėra gyvi, bet netrukus bus sunkiai pasiekiami jaunesniems istorijos tyrinėtojams. Tai pats esu pakankamai patyręs, lukštendamas Amerikos lietuvių gyvenimo šaltinius, nors ir nesu jauniklis.

Kiek matyti iš bendradarbių rato, tai daugiausia čikagiškiai. žymus jų nuošimtis—Tėvai Marijonai. Tai kun. A. Matulaičio nuopelnas. Čikagiškiai yra pasiėmę ir sunkią žurnalo leidimo naštą ir istorijos draugijai vadovavimą. Jie tikrai verti paramos visų Lietuvos mylėtojų tiek pinigu, tiek bendradarbiavimu "Tautos Praeities" žurnale.
Nesileisdamas į atskirų straipsnių vertinimą, neiškenčiu nepažymėjęs kun. Eagdanavičiaus istoriosofinio straipsnio ir trumpų J. Rugio pastabų. Tai naudinga paskaityti kiekvienam istorikui bei mėgėjui, nepaisant, ar jis sutiktų su išvadomis, ar ne. Kitas labai patrauklus yra Jono Kario straipsnis apie seniausius lietuvių pinigus. Autorius gražiai sugebėjo su pinigo istorija duoti ir kultūrinio senovės lietuvio gyvenimo vaizdą.
Antanas Kučas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai