Turinys Spausdinti
Andrius Baltinis — Lietuviškosios kultūros kilimas ir
smukimas išeivijos gyvenimo sąlygose ................................................................... 97

Mali Jurma — Estų poetė Marie Under .................................................................. 103
D r. V. M a r. — Pravoslavų Bažnyčia Sovietų Sąjungoje ................................... 109
Vladas šlaitas — Duok, kad ištverčiau, Lyjant (Eil.) ............................................. 117
Nele M a z a l a i tė — Tiesos ..................................................................................... 118
Jonas Matūsas — Žemaitija iki Šešupės ir Virbalio .............................................. 122

KŪRYBOS PASAULY
LITERATŪRA
P. Samogita — Ką žemaitė rašė apie bolševikus ................................................... 130

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — A. Giedrius: Pasakėčios ................................................................ 131

MENAS
L. A. — Augšto lygio koncertas ................................................................................ 132
St. Meringis — Prasmingas atsigaivinimas ............................................................ 132

RELIGINIS GYVENIMAS
Tėv. L. A n d r i e k u s, O. F. M. — Trijų jubiliejų šviesoje ................................ 133

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Vytautas Volertas — Paprastas žmogus mūsų veikloje ....................................... 135
L. Dambriūnas — Dėl politinės pasaulėžvalgos ................................................... 135
Įvykiai ............................................................................................................................ 136

ILIUSTRACIJOS
Viktoras Vizgirda — šv. Kazimieras (vitražas Bostono
liet. parapijos bažnyčioje) viršelių 1 p.
Adomas Galdikas — Saulėlydis (tempera), V. Maželio
nuotrauka 99
Marie Under (nuotraukos) 104, 107
Arbit Blatas — Prieplauka 112
Adolfas Valeška— Kielikas 115
Telesforas Valius — Vinjetė 117
Veliuonos bažnyčia 123
Zapyškio bažnyčia 125
Virbalio bažnyčia ir žvėrys iš Hennebergerio žemėlapio 127
Kun. Juozo A. Karaliaus nuotrauka 134

ŠIO AIDŲ NUMERIO LEIDĖJAS: KUN. JUOZAS A. KARALIUS, SHENANDOAH LIET. PARAPIJOS KLEBONAS

MARCH, 1960
AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class
postage paid at Brooklyn, N. Y.