AUGŠTO LYGIO KONCERTAS Spausdinti
Parašė L. A   
Kovo 6 d. Niujorke Town Hali salėje buvo labai augšto lygio koncertas, kurio programą išpildė pianistas Andrius Kuprevičius ir vadinamas Symphony of the Air orkestras, diriguojamas Vyt. Marijošiaus. Koncertui ruošti sudaryta garbės, rėmėjų ir darbo komitetai. Paskutiniajam jų vadovavo Valerija Tysliavie-nė, pakeldama visą koncerto organizavimo naštą.

Programa buvo šviežia ir įdomi. Jon įėjo J. S. Bacho Suit No. 3 in D Major orkestrui ir B. Bartoko Concerto No. 3 pianui ir orkestrui. Antroje dalyje išpildyta J. Gaidelio kūrinys Scherzo iš 4 simfonijos orkestrui ir Rachmaninovo Piano Concerto No. 2 (Op. 18) pianui.

Niujorko kritika, visuomet daug reikalaujanti iš pasirodančiųjų garsiose muzikos salėse, mūsiškius latai gerai įvertino. Herald Tribūne kovo 7 d. numeryje apie dirigentą taip atsiliepė:
"Marijošiaus dirigavimas teikė įspūdį autoriteto ir supratimo įvairių stilių, kurie buvo programoje. Orkestrinė Rachmaninovo koncerto dalis buvo ekspresyvi ir simpatinga, nors vienoje ar dvejose vietose buvo jaučiamas sunkumas".

Tas pats dienraštis apie pianistą Andrių Kuprevičių rašė:
"Abiejuose veikaluose Kuprevičius parodė savo techninį sumanumą ir vientisumą kartu su skoniu ir veikalų supratimu. Jis atvėrė tų veikalų nuotaiką ir atmosferą, gerai įpindamas dinaminius niuansus ir tonų muzikalumą. Kai kurios mažos detalės Rachmaninovo dalyje atrodė neužtenkamai pabrėžtos, tačiau, bendrai paėmus, jo išpildymas buvo su dideliu aiškumu, reikalaujama jėga ir incercija".

New York Times dienraštis kovo 7 d. num. Kuprevičių, išpildžiusj Bartoko kūrinį, taip apibūdino:
"Jis skambino šį įspūdingą veikalą, lyg su dideliu malonumu sutikdamas jo technines ir muzikines kliūtis. Šio veikalo išpildymas aiškiai parodė, kad Kuprevičiaus pianistiniai gabumai yra daugiau negu kasdieniški".

Apie mūsų kompozitoriaus J. Gaidelio kūrinį New York Times taip kalbėjo:
"Naujovė buvo lietuvio kompozitoriaus Juliaus Gaidelio Scherzo iš simfonijos Nr. 4. šis veikalas JAV išpildomas pirmą kartą. Scherzo pasirodė esąs labai gyvas veikalas, sumaniai pritaikytas orkestrui ir sukėlė didelį susidomėjimą išklausyti šią simfoniją visoje pilnumoje".

O Herald Tribune kompozitoriui ir dirigentui nepagailėjo šių palankių žodžių:
"Gaidelio Scherzo yra konservatyvus, bet ne senoviškas, ir melodijos atžvilgiu labai įdomus. Aiškus ritmas persunkia visą veikalo eigą ir tuo pačiu metu kontrastinės dalys yra lyrinės ir labiau išsklaidytos. Šis naujas veikalas Marijošiaus buvo prityrusiai ir įtikinančiai interpretuotas".
Šiuo koncertu Niujorko išlepintai publikai lietuviai tikrai pasirodė pilnoje augštumoje.
L. A