Turinys Spausdinti
A. Šapoka — Didžiosios XVI amžiaus statybos Vilniuje .............................................. 137
Leonardas Andriekus — Varpai (eil.) ................................................................................ 138
Andrius Baltinis — Lietuviškos kultūros kilimas ir
smukimas išeivijos gyvenimo sąlygose ............................................................................ 147

Julija š va baite — Dvyliktoji stotis, Jau mirė pasmerktasis, Tryliktoji stotis (eil.) .. 157
Paulius Jurkus — Vilnelės istorija .................................................................................... 158
P. Gaučys — Naujoji ispanų poezija ................................................................................ 162
Iš ispanų poezijos: Miguel de Unamuno (Mąstymai, Grožis), Antonio Machado (Vakar kai miegojau, Jaudinanti daina, Pavargęs citrinmedis, Vidudienis), Juan Ramon Jiminez (Tai mano siela, Vienuma, Tave nuskabiau, Meilė, Aš atgimstu), Federico Garcia Lorca (Gitara, Jūrų vandens baladė, Valkelės), Jorge Guillen (Vidudienis), Pedro Salinąs (Žemė), Rafael Alberti (Du angelai, Jūrininkas žemyne), Luis Cernuda (Jeigu žmogus galėtų pasakyti), Vicente Aleixandre (Žodis, Jūra) ........................... 168

KŪRYBOS PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
V. Benjaminas — "Eglutės"' dešimtmetis ......................................................................... 170
Pedagoginio Lituanistikos Instituto atsišaukimas ......................................................... 177
Jaunimo literatūros konkursas ........................................................................................... 177

MENAS
R. Viesulas — Adomo Galdiko aliejinės tapybos paroda ............................................ 178
V. — Apie lietuvį menininką kūrėją ................................................................................ 179

MOKSLAS
Aleksandras Ružaniec-Ružancovas — "Aidų žurnalo filosofijos,
psichologijos ir doros reikalais straipsniai (1944-1958 .................................................. 180


RELIGINIS GYVENIMAS
J. Matusas — Pastabos prie kun. K. Senkaus straipsnio:
Melodijos primatas ir lietuvių muzika ............................................................................ 181


VISUOMENINIS GYVENIMAS
Al. Gimantas — Jaunimo stovykla "Dainava" ................................................................ 182

ILIUSTRACIJOS
šis numeris iliustruotas dail. Adomo Galdiko aliejinės tapybos darbais (visos nuotraukos Vyt. Maželio):
Rudens giesmė viršelių 1 p.
Rudens fantazija 141
Magdalenos salos uolos 143
Rudens peisažai 145-148
Rudens vėjas 151
Miško kampelis 155
Pavasario peisažas 159
Abstraktus peisažas 169
Maino pajūrio uolos 172
Magdalenos sala 173
Vinjete viršelių 4 p.
Ispanų poetų nuotraukos 163-165
Vlado šlaito nuotrauka 177
Adomo Galdiko nuotrauka (Vyt. Maželis) 179
Nuotraukos iš "Dainavos" stovyklos 133

APRIL, 1960
A I D A I - E C H O E S, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class
postage paid at Brooklyn, N. Y.